Luke 4

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပျေႉၸုမ်ႇ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢဝ် သူင်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ဢေႃႈ။- 2တီႈ ၼၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မႃႇၼၢတ်ႈ၊ၸၢမ်းတူၺ်း ယႃႉ ၵဝ်း သီႇ သိပ်း ဝၼ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၵႃႈသင်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပူၼ်ႉ ၶိင်ႇ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တွင်ႉမႆႈ ဢေႃႈ။ 3မႃႇၼၢတ်ႈ၊လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မႂ်း ၸႂ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁႂ်ႈ ပိၼ်ႇ ပဵၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း လႄႈ ၵိၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵူၼ်း တေ လႆႈ ဢဝ် တင်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ၵူၺ်း လဵင်ႉၸႂ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊' မီး မႃး ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ဝၢႆး ၼၼ်ႉ မႃႇၼၢတ်ႈ၊သမ်ႉ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် သုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၼႄပျႃး မိူင်း လေႃးၵႃႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸူဝ်ႈ ၵႅပ်ႈ ၼိုင်ႈ သေလႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 6"ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မုၼ် ၸေးၸိမ်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႆႉ ပၼ် တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ။ ၶိူင်ႈပိူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ မီး ယူႇ ၼႂ်း မိုဝ်း ၵဝ် ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၵဝ် ၶႂ်ႈ ပၼ် ၵေႃႉလႂ် ၵေႃႈ ပၼ် လႆႈ ယဝ်ႉ။- 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး မႂ်း ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ဝႆႈ ၵဝ် ၸိုင်၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း ပဵၼ် ၶွင် မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၶုပ်ႉဝႆႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႂ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လႄႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း၊' မီး ဝႆႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မႃႇၼၢတ်ႈ သမ်ႉ ဢွၼ် သူင်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊သေလႄႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၸိၵ်း ၸွမ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မႂ်း ၸႂ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ပွႆႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဝႅၼ် တူၵ်း ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၵႂႃႇ တႃႉ။- 10ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ မႃး ပႂ်ႉ လူ ပႂ်ႉ တူၺ်း မႂ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊- 11သမ်ႉ မီး ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ဢုမ်ႈႁွပ်ႇ ဢဝ် မႂ်း ဝႆႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽႃႇတိၼ် မႂ်း ဢမ်ႇ လႆႈ တိူဝ်ႉ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ ၸမ်ႉ၊ 'မႂ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႂ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊' မီး ဝႆႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႃႇၼၢတ်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ယႃႉ ၵဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ သေ ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈ ၶၢဝ်းၼိုင်ႈ သေ ဢေႃႈ။ 14ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊လႄႈ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၼၼ်ႉ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ။- 15မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၶဝ် လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယွင်ႈယေႃး ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊တီႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယႂ်ႇမႃး ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယၢမ်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉၸုၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ၊- 17ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ပပ်ႉ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈဢိသႃႇယႃႉ၊ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇ လိတ်ႈ ၵဵၼ်လိၵ်ႈ တြႃး လႄႈ၊ထူပ်းၺႃး ၵႂၢမ်း ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊- 18"ဝိၺိၺ်ႇ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵဝ် ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ၵဝ် ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ႁေႃးတြႃး သဵင် ၶၢဝ်ႇ ဢၼ် လီ တီႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း၊တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶင် ဝႆႉ တင်းလၢႆ၊ ႁႂ်ႈလႆႈ ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ဢၼ်လႅင်း ပၼ် တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တႃမွတ်ႇ တင်းလၢႆ၊ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႄႇသႄႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တဵၵ်းငႅၼ်း တင်းလၢႆ။ 19ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၵျေႃႇၺႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တၵ်း လႆႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊" ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 20ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း ႁမ်း ၵဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵူၼ်း ပႂ်ႉ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၼင်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် ပၵ်း တႃ တူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 21မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း တြႃး ပုၵ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၵႂႃႇ ၼႆႉ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး ဢၢမ်း ဢေႃး ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ဝၢၼ်၊ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ႁု သေႇၶျႃႇ လွင်ႈ ဢၼ် သူ တၵ်း ဢဝ် တင်း ထုင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'မေႃယႃ႟၊ယႃ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ၊' ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် ဢမ်ႇၵႃး၊သမ်ႉ တၵ်း လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း ႁဵတ်း ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊ပုၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆႉ ၵေႃႈ ႁဵတ်း သေၵမ်း တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ယဝ်ႉ။- 24ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပရေႃးၽႅတ်ႈ ပႃး လႂ် သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈၼႃႈလႆႈတႃ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။- 25ၸၢမ်း ထွမ်ႇ တူၺ်း ၵဝ် သေၵမ်း။ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢေးလိယႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း မိူင်း ဢိသရေး၊ၼႆႉ၊မီး မႄႈမၢႆႈ ၼမ်ၼႃႇ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽႃႉလႅင်ႉ သၢမ် ပီ ပၢႆ ႁူၵ်း လိူၼ် လႄႈ ၶဝ်ႈၵႃႈမၢၵ်ႇပႅင်း ၼႃ ၵူႈ ဝၢၼ်ႈ ၵူႈ မိူင်း ၼၼ်ႉ၊- 26ဢေးလိယႃႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႄႈ ၵူၺ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇၸူး မႄႈမၢႆႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ၸႃႇရိပ်ႉတႃႉ၊ဢိူင်ႇ ၸိတုၼ်ႇ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢေးလိသႄး၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၼႂ်း မိူင်း ဢိသရေး၊ၼႆႉ မီး ၵူၼ်းတုတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ သေၵေႃႈ ၵူၼ်း သုရိ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ၼေႇမၼ်ႇ၊ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း လႆႈ ႁွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မူတ်းသႂ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႆႈ ငိၼ်း ၸိုင်၊ဢွၵ်ႇ တေႃးသႃႉ လႄႈ၊- 29ဢွၼ်ၵၼ် တိုတ်ႉၸၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼွၵ်ႈ ဝဵင်း၊ဢဝ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ပၢႆၸိၵ်း လွႆ ဢၼ် ဝဵင်း ၶဝ် တႄႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ တွၵ်ႈ ဢီး မၼ်းၸဝ်ႈ တူၵ်း ႁိုၵ်း ဢေႃႈ။- 30ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လတ်း ၶဝ်ႈ ၵႄႈ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 31လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊သေယဝ်ႉ၊တီႈ ၼၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ဢေႃႈ။- 32ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၼမ်ႉ ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ပႃး ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း လႄႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢၢမ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 33တီႈ ၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၼၼ်ႉ မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ၽိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ၊မၼ်း ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ သဵင် ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊- 34"ဢူဝ်း၊ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊႟။ ၸဝ်ႈ ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း ၵႃႈသင် ၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႉ ၵဝ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း။ ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁုၸၵ်း ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "တဵတ်ႇ တႃႉ။ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၵႂႃႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ၽိူဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လူမ်ႉ ပႅတ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၽေး ႁဵတ်း တၢမ်ႇ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႃႈသင် လႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 36ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢၢမ်း ၼႃႇ လႄႈ ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် လၢတ်ႈ တီႈ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပႃး တင်း ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း သေယဝ်ႉ၊ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ ၽိူဝ်ႉ တီႈ ၽီ တင်းလၢႆ လႄႈ၊ၶဝ် ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တႄႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 37ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵူႈတီႈ ဢေႃႈ။ 38ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး သေယဝ်ႉ၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း သိမုၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢႆး သိမုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၼၢဝ် ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ၊ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 39မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၸုၵ်း ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၵူႇ မၼ်း လႄႈ ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ တၢင်း ၼၢဝ် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း တူဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ တၢင်း ၼၢဝ် ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ လုၵ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် သေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တီႈ ၶႅၵ်ႇ ဢေႃႈ။ 40ဝၢႆးသေ ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢဝ် ၵေႃႉသႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼၢဝ် လႄႈ မီး တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၵူႈ ၵေႃႉ ႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶဝ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 41ၽီႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၶဝ်၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 42မိူဝ်ႈ ဢၼ် မိူင်းလႅင်း မႃး ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ တီႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸွမ်း ႁႃ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထူပ်း ႁၼ် ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၶဝ် ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် တွင်းပၢၼ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 43ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဝဵင်း တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇ လႅၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 44ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး တင်းလၢႆ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\