Mark 13

1ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း တိုၵ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း ၶႃႈ လူး၊သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ယႂ်ႇ မၢၵ်ႇႁိၼ် လူင် လႄႈ၊ႁိူၼ်း တိူၵ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ပဵၼ် တိူၵ်ႈ ယႂ်ႇ တိူၵ်ႈ လူင် ၶႃႈ ဢေႃႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 2မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ႁၼ် တိူၵ်ႈ ယႂ်ႇ တိူၵ်ႈ လူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယူႇ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁူၺ်ႇ ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁူၺ်ႇ ၼိုင်ႈ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၵေႃႇ ၵၼ် ဝႆႉ။ တၵ်း လႆႈ လုလႅဝ် ၵၢၼ်ႉ တူၵ်း ၵူႈ ႁူၺ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼင်ႇ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊လႄႈ ဝၢႆႇၼႃႈ တေႃႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ်ႇတရေႇ၊မႃး လဝ်ႈထၢမ် မၼ်းၸဝ်ႈ တဵတ်ႇတဵတ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊- 4"လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တေ ပဵၼ် မႃး မိူဝ်ႈလႂ် ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸမ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တေ မီး လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လႂ် ၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၶႅၼ်းတေႃႈ လၢတ်ႈ ပၼ် တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ လႆႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၸူဝ်း ဢဝ် သူ။- 6ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း ပေႃႇမႃး လႄႈ ႁိမ် ဢဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊ပႅတ်ႉလႅၼ် ၸူဝ်း ဢဝ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 7ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ပေႃး သူ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် တိုၵ်းသိုၵ်း တီႈ ၸမ် လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း သိုၵ်း တီႈ ၵႆ လႂ် ၸိုင်၊ယႃႇပေ တူၵ်းၸႂ်။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မႃး ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပဵၼ် တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ။- 8ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼိုင်ႈ လႄႈ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ၊မိူင်း ၼိုင်ႈ လႄႈ မိူင်း ၼိုင်ႈ တၵ်း လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၶတ်းတႃႉ ၵၼ် ဢေႃႈ။ တၵ်း ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ဢိင်ႇသၼ်ႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ဢိုပ်း တၢင်းၵိၼ် လႂ် ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် တႄႇၸႃႉ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် ဢေႃႈ။ 9"သူ ႁဵတ်း သတိ တီႈ တူဝ် သူ တႃႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈၼႆ၊ပိူၼ်ႈ တၵ်း တိဢဝ် သူ လႄႈ ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း လုမ်းလူင် လႂ်၊တၵ်း ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ သူ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႂ် ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် လႄႈ၊သူ တၵ်း လႆႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ဢမၢတ်ႈ ၽွင်းမိူင်း လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႂ်၊ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ ယၢမ်း သုတ်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၼႆႉ၊ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ တၵ်း လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွတ်ႇ ၵႂႃႇ ထိုင် တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ။- 11မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တိ ၵႂႃႇ ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း လုမ်းလူင် ၸိုင်၊ယႃႇပေ မႆႈၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် သူ တၵ်း လႆႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ။ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် သူ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တႃႉ။ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် သူ လၢတ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 12ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၢပ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။ ပေႃႈ တၵ်း ဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်း ဢၢပ်ႈ ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈလၢင်း ၵေႃႈ တၵ်း လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ တေႃႇ ပေႃႈ မႄႈ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢႆ ဢေႃႈ။- 13ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် လႄႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း ၸင်း သူ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵေႃႉလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။ 14"သူ တၵ်း လႆႈ ႁၼ်၊ 'လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယႃႉ လု ဢၼ် လီ ႁင်း ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ၊' ၼၼ်ႉ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ (ၵေႃႉ ဢၼ် ၽတ်းဢၢၼ်ႇ တြႃး ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶႂ်ႈဝႃႈ သင် ၼႆ ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁု ထွမ်ႇ တႃႉ။) မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ၼႆႉ ပၢႆႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼိူဝ် လွႆ ပုၼ်ႉ တႃႉ။- 15ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် လင်ၶႃးႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လူင်း ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ဢဝ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။- 16ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ၵႃႈတီႈ တူင်ႈၼႃး ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ တၢင်းမႆ မၼ်း။- 17ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊မႄႈယိင်း ဢၼ် ပႃး ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ တင်း မႄႈယိင်း ဢၼ် မီး လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ လႅင်၊ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ၽၢတ်ႇၼူမ်း တင်းလၢႆ၊တေ ပဵၼ် ဢၼ် ၵိၼ်းၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 18သူးတွင်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ တူၵ်း မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ႁိူဝ်ႉ ၶိင်ႇ ၽူၼ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 19လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ မဵဝ်း ၼႆႉ၊ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ တႄႇၸႃႉ ၵမ်ႇၽႃႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၼၼ်ႉ၊ႁၢၼ်ႉ တေႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ပဵၼ် သေပွၵ်ႈ လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း ၵေႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 20ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပွတ်း ဢေႃႈ။ ပေႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ၼၼ်ႉ ပွတ်း ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ လွတ်ႈ လႆႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပွတ်း ဢေႃႈ။ 21"မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ သူ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မီး တီႈ ၼႆႈ ဢေႃႈ။ မီး တီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း မၼ်း။- 22ၵူၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ တၵ်း ပေႃႇမႃး သေလႄႈ ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ဢမ်ႇၵႃး၊ပေႃး ပဵၼ် လႆႈ ၸိုင်၊တၵ်း ပႅတ်ႉလႅၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ႁဵတ်း သတိ တီႈ တူဝ် သူ တႃႉ။ တူၺ်း လူး။ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပဵၼ် ၸိုင်၊ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 24"ၼႂ်း ၶိင်ႇ မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဝၢႆးသေ ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ပူၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵၢင်ဝၼ်း တၵ်း လပ်းသိင်ႇ ၵႂႃႇ၊လိူၼ် ၵေႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၼ် လႅင်း မၼ်း ယဝ်ႉ။- 25လၢဝ် တင်းလၢႆ တၵ်း ႁူင်ႈ တၵ်း တူၵ်း သေ တွင်ႉၽႃႉ လႄႈ တၼ်းၶူဝ်း ၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၵေႃႈ တၵ်း သၼ်ႇၶွၼ်း ဢေႃႈ။- 26မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ပေႃႇမႃး၊ပႃး တင်း မုၼ်ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ၊မႃး ၵႃႈၼိူဝ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢေႃႈ။- 27မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ သီႇၸဵင်ႇ ပႅတ်ႇ ၼႃႈ လေႃးၵႃႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ သေ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် တႂ်ႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် ဢေႃႈ။ 28"သွၼ် ဢဝ် တီႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၵၼ် တႃႉ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵိင်ႇ မၼ်း ၶႃႈ မၼ်း ပူင်ႇ ၽိူဝ် လႄႈ ဢွၵ်ႇ မႂ် ၼုမ်ႇ မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ ႁႅင်ႈ ၸမ် ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁု လွင်ႈ ၶိင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ႁွတ်ႈ ၸမ် မႃး ထိုင် ႁိမ်း ႁူး ၽၵ်းတူ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 30ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၵူၼ်း ၶိူဝ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼႆႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ သုတ်း လႆႈ ႁၢႆ တေႃႇထိုင် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊လႆႈ ပဵၼ် မႃး ၸေး မူတ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 31ၵၢင်ႁၢဝ် တင်း လိၼ်မိူင်း တၵ်း ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၼႆႉ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁၢႆလၢႆ။ 32"ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ ဝၼ်း ဢၼ် တၵ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ႁု လႆႈ။ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ဢမ်ႇ ႁု။ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁု။ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ႁု ဢေႃႈ။- 33ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပဵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ၼၼ်ႉ လႄႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ တႃႉ။- 34ဢုပမႃႇ ၸမ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊မၼ်း ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ မၼ်း ဢၢပ်ႈပၼ် ဝႆႉ တီႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း တင်းလၢႆ၊ၶၢၼ်း ဝႆႉ ပၼ် ၼႃႈၵၢၼ် ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ႁဵတ်း ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း လႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ၵူၼ်း ပႂ်ႉ ၽၵ်းတူ ႁႂ်ႈ ပႂ်ႉ ယူႇ လီ လီ သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ တႃႈ ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 35ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁု ၸဝ်ႈႁိူၼ်း တၵ်း မႃး ၶိုၼ်း ၶိင်ႇ လႂ်၊တၵ်း ပဵၼ် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ႁိုဝ်း၊တၵ်း ပဵၼ် ၶိင်ႇတဵင်ႈၶိုၼ်း ႁိုဝ်း၊တၵ်း ပဵၼ် ၶိင်ႇ ၵႆႇ ၶၼ် ႁိုဝ်း၊တၵ်း ပဵၼ် ၶိင်ႇ ႁူဝ်မိူင်း သႂ် ႁိုဝ်း ဢမ်ႇ ႁု ၼၼ်ႉ လႄႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ တႃႉ။- 36ၵူဝ် မၼ်း ၽုတ်းၽၢတ်း ပေႃႇမႃး လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် သူ ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 37ဢၼ် ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\