Mark 15

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ၸိုင်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ တိူင်ႇပၢင်ႇ ဢုပ်ႇၵုမ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် လႂ်၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ်လုမ်း တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် မတ်ႉ မိုဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ ဢဝ် ၵႂႃႇ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ဢေႃႈ။- 2ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ ထၢမ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၸႂ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵျူး၊ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ထၢမ် ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 4ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သမ်ႉ ထၢမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၵႃႈသင် ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း။ တူၺ်း လူး။ ၶဝ် ႁႃ ဢပျတ်ႈ တၢင်ႇ သႂ်ႇ မႂ်း ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း လႄႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သမ်ႉ ပေႃး ဢၢမ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။ 6ၼႂ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၵူႈ ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ယၢမ်ႈ ပွႆႇ ၵူၼ်းထွင်ႇ ဢွၵ်ႇ ပၼ် ယေႈ ၵေႃႉ၊ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယွၼ်း ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ မီး ၵူၼ်းထွင်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ မိူင်း လႄႈ လႆႈ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ပိူၼ်ႈ တၢႆ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ မိူင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ၵၼ် မႃး ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၽွမ်ႉၵၼ် ယွၼ်း တီႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ယၢမ်ႈ ႁဵတ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ပွႆႇလွတ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵျူး၊ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊- 10ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ၼၼ်ႉ၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ငိၼ်းၸင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၸင်ႇ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်း မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ႁႂ်ႈ ယွၼ်း ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ပွႆႇ ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ၵူၺ်း ပၼ် တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 12ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၸင်ႇ ထၢမ် တီႈ မူႇၵူၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် သူ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵျူး၊ၼႆႉ၊ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၶဝ် ၶိုၼ်း ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် မၼ်း တွၵ်ႇၸပ်း ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သမ်ႉ ထၢမ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈသင်။ မၼ်း ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵႃႈသင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် မၼ်း တွၵ်ႇၸပ်း ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း ပျေႇၸႂ် ၸိုင်၊ပွႆႇလွတ်ႈ ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ပၼ် ပုၼ်ႈ ၶဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ ဢဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ တွၵ်ႇၸပ်း ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တပ်ႉ ဢၼ် မီး ၼႂ်း ပၢင်ႇ ဝၢင်း ႁေႃ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်း တင်းမူတ်း မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် ဢေႃႈ။- 17ၶဝ် ဢဝ် သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း လႅင်ၵမ်ႇ ၽိုၼ် ၼိုင်ႈ ၼုင်ႈ မႆ ပၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ် ၶိူဝ်း ၼၢမ် သၢၼ် ႁဵတ်း ပဵၼ် ၶူၺ်ႇ သရၽူႇ သေ သုပ်း သႂ်ႇ တီႈ ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 18ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵျူး၊တီႈၶႃႈ႟။ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢသၢၵ်ႈ ယိုၼ်းယၢဝ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19ၶဝ် ဢဝ် ၶွၼ်ႉ မႆႉဢေႃႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ၊ထူမ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး သႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵူမ်ႈႁူဝ် ၵွမ်း ႁူဝ် ပၼ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 20လိုၼ်းသေ ၶဝ် ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ၶူဝ် ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ထွတ်ႇ ဢဝ် သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း လႅင်ၵမ်ႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၶိုၼ်း ၼုင်ႈ ပၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶဝ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တွၵ်ႇ တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေ ဢေႃႈ။ 21ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၸိုဝ်ႈ သိမုၼ်ႇ၊ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၶဝ်ႈ ဝဵင်း မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ် တဵၵ်းငႅၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း မႅၵ်ႇ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ (သိမုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵုရေႇၼေႇ၊လႄႈ၊ပဵၼ် ပေႃႈ ဢလႅၵ်ႉၸၼ်းတႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ရုၽု၊ဢေႃႈ။-) 22ၶဝ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ လွႆ ၵေႃးလႃႉၵေႃးထႃႉ၊ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ ၵွင်း ၵွၵ်းႁူဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 23ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ၊ၶဝ် ဢဝ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ သူမ်ႈ လေႃး ၵၼ် တင်း မုရၼ်ႇ တိုၵ်း ပၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵိၼ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၵိၼ်။- 24ၶဝ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တွၵ်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႃႇၵွၵ်ႈ မႅင်ႇ ၵၼ်၊ၽူႈလႂ် တၵ်း လႆႈ ၽိုၼ် လႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ၶိင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် တွၵ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ၵဝ်ႈ မွင်း ဢေႃႈ။- 26လိၵ်ႈ ဢၼ် ၽုၺ်ႇၼႄ ဢပျတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ဝႆႉ ၸမ်ႉ၊ "ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵျူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 27ၵူၼ်း ၸူၼ် သွင် ၵေႃႉ ၵေႃႈ၊ၶဝ် ဢဝ် တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၽၢႆႇၶႂႃ ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၽၢႆႇသၢႆႉ ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 28ဢၼ် မီး ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပျေႉၸုမ်ႇ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 29ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵႂႃႇ မႃး ႁိမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ၊သၼ်ႇ ႁူဝ် ငွၵ်း ႁူဝ် ယူႇ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁႄႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိူၼ်ႇ ယႃႉ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ၼႂ်း သၢမ် ဝၼ်း ၵူၺ်း တၵ်း ၶိုၼ်း တႄႇႁဵတ်း ၼႆႉ႟။- 30တေႃႈလဵဝ် ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ လူင်း သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် ယွၵ်ႇ ယဝ်ႈ လၢတ်ႈ ပျၢၵ်ႈ ၶူဝ် လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ၶျွတ်ႈ ဢဝ် ပိူၼ်ႈ လႆႈ ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇ ၶျွတ်ႈ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈ။- 32ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵျူး၊လူင်း သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း မႃး တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ တႃႉ။ ႁဝ်း တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 33မိူဝ်ႈ ထိုင် ၶိင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၸိုင်၊ၵၢင်ဝၼ်း လပ်းသိင်ႇ ၽိတ်း ၽိတ်း ၵႂႃႇ တင်း မိူင်း ႁိုင် သၢမ် မွင်း ဢေႃႈ။- 34မိူဝ်ႈ ထိုင် ၶိင်ႇ သၢမ် မွင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢေးလိ၊ဢေးလိ၊လႃးမႃး၊သႃႇပၵ်ႉသၼိ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ၊ "ၽြႃး ၵဝ်ၶႃႈ၊ၽြႃး ၵဝ်ၶႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ၵူၼ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ တီႈ ႁိမ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ငိၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ထွမ်ႇ လူး။ မၼ်း ႁွင်ႉ ႁႃ ဢေးလိယႃႉ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 36မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ ဢဝ် ၼူၼ်း ၵုၺ် သေလႄႈ ၸုမ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်း ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ သူမ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ သဵပ်ႇ သႂ်ႇ ပၢႆ မႆႉဢေႃႈ သေလႄႈ ယိုၼ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸုပ်ႇ ၵိၼ် သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ ဢေးလိယႃႉ၊တၵ်း မႃး ၶျႃး ဢဝ် မၼ်း လူင်း ႁိုဝ်း၊ဢမ်ႇ မႃး ဢဝ် ၶျႃး လူင်း ႁိုဝ်း ပႂ်ႉ တူၺ်း တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ႁဵတ်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ထွတ်ႇ ၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 38မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽႃႈၵင်ႈ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သိၵ်ႇ ၶၢတ်ႇ ၵႂႃႇ တႄႇ ဢဝ် တီႈ ႁူဝ် ၵႂႃႇ တေႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် တိၼ် ဢေႃႈ။- 39ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ တေႃႇၼႃႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ထွတ်ႇ ၸႂ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ၊မီး မႄႈယိင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇ တီႈ ဢၼ် ႁၢင်ႇ ႁၢင်ႇ လႄႈ လွမ် ပႂ်ႉ တူၺ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပႃး ၸႃႉၸဵမ် မႃႇရိမႃႇၵတလႃႉ၊မႃႇရိ၊ၵေႃႉ ပဵၼ် မႄႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊တင်း ယူဝ်းသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း သႃႇလုမ်း၊လႄႈ။- 41ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸွမ်း ပႃႈလင် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ယူႇ ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ မႃး ႁွတ်ႈမႃး ထိုင် တီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပႃး ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။ 42မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် မႄးႁႅၼ်း ထႃႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဝၼ်းၽိတ်ႈ သိၼ် လူင် ၵူၼ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊- 43ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢရိမသႄး၊ၵေႃႉ ပဵၼ် ၶုၼ်လုမ်း လႄႈ မီး သရေႇ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဝႆႉၸႂ် ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ၸူး တီႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊လႄႈ ယွၼ်း တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 44ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တၢႆ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ဢၢမ်း ၼႃႈ လူင်လၢင် သေယဝ်ႉ၊ႁွင်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "မၼ်း တၢႆ ႁိုင် ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 45မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဝႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ တႄႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 46ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵေႃႈ သိုဝ်ႉ ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ဢၼ် ၶျေႃး မႃး လႄႈ ၶျႃး တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ လူင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢဝ် ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၶဵၼ်း ႁေႃႇ သေယဝ်ႉ၊သႂၢင်းသႂ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢၼ် ၶုတ်း မူင်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႈ ၽႃႁိၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် လူင် ၵိင်ႈ သႂ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ပၢၵ်ႇ ႁူး ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 47မႃႇရိမႃႇၵတလႃႉ၊တင်း မႃႇရိ၊မႄႈ ယူဝ်းသေႇ၊ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် တီႈ ဢၼ် ဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\