Mark 3

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ထႅင်ႈ လႄႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် မိုဝ်း မၼ်း ႁဵဝ်ႇ ဝႆႉ ၶွၼ် ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ပႂ်ႉထႃႈ တူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၼႂ်း ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ႁိုဝ်း၊ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ႁိုဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၶႂ်ႈ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 3ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶိုၼ်ႈ မႃး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၼႆႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 4ထၢမ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပုၼ်ႈ ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၸိုင်၊တြႃး ႁဝ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ။ ႁႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ပိူၼ်ႈ ႁိုဝ်း။ ႁႂ်ႈ ယႃႉ တၢင်းလီ ပိူၼ်ႈ ႁိုဝ်း။ ႁႂ်ႈ ၵႄႇသႄႇ ဢသၢၵ်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁိုဝ်း။ ႁႂ်ႈ ၶႃႈၸႂ် ပိူၼ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ၊ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ 5မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶႂ်ႈၸႃႉ လႄႈ ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ၶဝ် ၵူႈၽၢႆႇ ယူႇ၊ၶေႃးၶူမ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် တၼ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယဵတ်ႇ မိုဝ်း မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ ယဵတ်ႇ မိုဝ်း မၼ်း လႄႈ မိုဝ်း မၼ်း ၵေႃႈ လီ မႃး ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၸရွပ်ႈ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ၶဝ် ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်၊တိူင်ႇပၢင်ႇ လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် ႁႃ ၼႄး လၢႆး ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ယႃႉ ၵဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၶၢႆႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၼွင် ၵႃႇလိလႄး၊ပုၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 8ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၵူၼ်းမိူင်း ယုတႃႉ၊တင်း ၵူၼ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵူၼ်းမိူင်း ဢိတုမေႇ၊တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊ပႃး ၸဵမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ယူႇ ႁိမ်းႁွမ်း ဝဵင်း တုရု၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်း ၸိတုၼ်ႇ၊တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸွမ်း မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁႅၼ်း ႁိူဝ်း ဢွၼ်ႇ လမ်း ၼိုင်ႈ၊ပႂ်ႉ ယူႇ ႁိမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၽိုတ်ႉ ဢီး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 10မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ယူႇ လႄႈ၊ၵူၼ်းပဵၼ် တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ၽိုတ်ႉ ဢီး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ တိူဝ်ႉ ထုၵ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 11မိူဝ်ႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ၽီ လႂ် ၽိူဝ်ႉ လႂ် ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၶုပ်ႉမူပ်ႇ သေလႄႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။ 12လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင် ၶၢဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၽႄႈ ဢွၵ်ႇ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၢမ်ႈ ၽီ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈ ႁွင်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 14မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊လိူၵ်ႈ ဢဝ် သိပ်း သွင် ၵေႃႉ၊ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ဝႆႉ ၼႂ်း ဢရႃႇ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇ ႁေႃးတြႃး လႄႈ၊- 15ႁႂ်ႈ မီး တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16ၶဝ် သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် သိမုၼ်ႇ၊ (ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပၼ် ၸိုဝ်ႈ မႂ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ပေႇတရု)၊- 17ယႃႇၵုပ်ႈ၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၸေႇပေႇတႄး၊ (ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပၼ် ၸိုဝ်ႈ မႂ်ႇ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၽူဝ်ႇဢၢၼ်ၼိူဝ်ႇၵိတ်ႉ၊ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈ ၽႃႉလင်)၊- 18ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ်ႇတရေႇ၊ၽိလိပ်ႉပု၊ပႃႇထေႃးလမႄး၊မတ်ႈထႄႇ၊ထူဝ်းမႃႉ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇလၽေး၊ထတ်ႉတေႇ၊သိမုၼ်ႇ၊ၵူၼ်း ၵႃႇၼၼိတ်ႉ၊- 19ဢိၵ်ႇတင်း ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ဢၼ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 20ၶဝ် ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ သမ်ႉ ၸုတုမ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶဝ် ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ တၼ်း လႆႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢေႃႈ။- 21မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ငိၼ်း ၸိုင်၊ၶဝ် ၶႂ်ႈ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ ပိူၼ်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ယွင်ႇ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 22သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဝႃႈ၊ "ၽီႁၢႆႉ ပေႇလႃႉၸေႇပုလႃႉ၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ဢေႃႈ။ ၶုၼ်ၽီႁၢႆႉ ပၼ် တၼ်းၶူဝ်း တီႈ မၼ်း လႄႈ မၼ်း ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ၶဝ် မႃး သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ႁေႃႈ ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ပႅတ်ႈ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 24ပေႃး မိူင်း ၼိုင်ႈ ၽႄမႅင်ႇ ပဵၼ် လၢႆ မူႇ လၢႆ ၸိူဝ်း လႄႈ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် ၸိုင်၊မိူင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တူၵ်း လု တူၵ်း သုမ်း ဢေႃႈ။- 25ပေႃး ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ ၽႄမႅင်ႇ ပဵၼ် လၢႆ မူႇ လၢႆ ၸိူဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈ ၵၼ် ၸိုင်၊ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တူၵ်း လု တူၵ်း သုမ်း ဢေႃႈ။- 26ပိူင်လဵဝ် ၵၼ်၊ပေႃး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ၽႄမႅင်ႇ ပဵၼ် လၢႆ မူႇ လၢႆ ၸိူဝ်း ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ တႄႇ ဢမ်ႇ မၼ်ႈ လႆႈ၊တၵ်း လု သုမ်း လႄႈ ႁၢႆ ဝၢႆး ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 27"ၽူႈလႂ် တေ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၵူၼ်း ႁႅင်း လူင် လႄႈ ႁိမ် ဢဝ် ၶူဝ်းလဵင်း မၼ်း လႆႈ။ မိူဝ်ႈလႂ် ပေႃး လႆႈ မတ်ႉၽုၵ်ႇ ၵူၼ်း ႁႅင်း လူင် ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၸၢင်ႈ ႁိမ် ဢဝ် ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မၼ်း လႆႈ ဢေႃႈ။ 28"ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁဵတ်း ၶတ်း၊လၢတ်ႈ ၶတ်းၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိုင်၊ပွႆႇလွတ်ႈ ပၼ် လႆႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 29ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သႄႉသွမ်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢပျတ်ႈ မၼ်း ၸိုင်၊တိုၼ်း ဢမ်ႇ ပွႆႇလွတ်ႈ ပၼ် လႆႈ။ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 30မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 31မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႄႈၸဝ်ႈ တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ႁွတ်ႈမႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 32ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼင်ႈ လွမ်ႉႁွပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း ၶႃႈ လူး။ မႄႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼွင်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶဝ် မႃး မီး ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ လႄႈ ၶႂ်ႈ ထူပ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႄႈ ၵဝ်၊ၼွင်ႉ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ၊- 34ဝၢႆႇ တူၺ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼင်ႈ လွမ်ႉႁွပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် မႄႈ ၵဝ်၊ၼွင်ႉ ၵဝ် တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ။- 35ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼွင်ႉယိင်း ၼွင်ႉၸၢႆး ၵဝ် မႄႈ ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\