Mark 8

1ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁိုင် ဢမ်ႇ ၼၢၼ်း၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ သမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၸုတုမ် မႃး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထႅင်ႈ လႄႈ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢမ်ႇ မီး တၢင်းၵိၼ် သေ ဢိတ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊- 2"ၵဝ် ဢဵတ်း လူ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် လႆႈ သၢမ် ဝၼ်း တဵမ်တဵမ် ယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢမ်ႇ မီး တၢင်းၵိၼ် ၵႃႈသင် သေ ဢိတ်း ယဝ်ႉ။- 3ပေႃး ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ လဵင်ႉလူ ၵႃႈသင် လႄႈ ပွႆႇ ၶဝ် မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၵူဝ် ၶဝ် ႁိူဝ်ႉ ဢူၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း တၢင်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉ တီႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ် ၵႆ ၼႃႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈတီႈ ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ၼႆႉ၊ၵေႃႉလႂ် တေ ၸၢင်ႈ ဢဝ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ပေႃးၵုမ်ႇ လဵင်ႉလူ ၵူၼ်း ဢၼ် ၼမ်ၼႃႇ ထၼ်ႇ ၼႆႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း လၢႆ ႁူၺ်ႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မီး ၸဵတ်း ႁူၺ်ႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၸဵတ်း ႁူၺ်ႇ ၼၼ်ႉ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဝိတ်း ပၼ် တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈ ၶဝ် တမ်း ပၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢဝ် တမ်း ပၼ် ဢေႃႈ။- 7ၵႃႈတီႈ ၶဝ် မီး ပႃဢွၼ်ႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ႁႂ်ႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ် တမ်း ပၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 8ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ်ဢိမ်ႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ၵဵပ်း သိမ်းဢဝ် ဢၼ် ၵိုတ်း ဢၼ် ယွႆႈ ဢၼ် ယႅမ်း လႆႈ ၸဵတ်း ပဵတ်ႈ တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။- 9ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵိၼ် ၼၼ်ႉ မီး သီႇ ႁဵင် ၸမ် ၸမ် ဢေႃႈ။- 10မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ၵမ်းလဵဝ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သေလႄႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်း မိူင်း တႃႇလမႃႉၼုထႃႉ၊ပုၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။ 11မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် မႃး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ ထဵင် ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၶဝ် ယွၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပျႃး ၼႄ တၼ်းၶူဝ်း ၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ် လူင် ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၸိူဝ်ႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼႆႉ ယွၼ်း ၼိမိၵ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼိမိၵ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း ၼႄ တီႈ ၸိူဝ်ႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ။ 13ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် မီး ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ်ႈ ႁိုဝ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼွင် သေ ဢေႃႈ။ 14တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လိုမ်း ပႃး ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း မႃး လႄႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁူၺ်ႇ လဵဝ် ၵူၺ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 15မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပၼ် သတိ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဝႆႉ သတိ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် တင်း ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၶဝ် ၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တွင်ႈထၢမ် ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁဝ်း မူတ်း ယဝ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ဝႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ လၢတ်ႈၸႃ တီႈ ၵၼ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၶဝ်ႈမုၼ်း မူတ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်။ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် သူ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶဝ်ႈၸႂ် လႄႈ ႁု လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။ ႁူဝ်ၸႂ် သူ ယင်း တိုမ် ယူႇ ထၼ်ႇ ၼႆႉ ႁိုဝ်း။- 18မီး တႃ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁၼ်၊မီး ႁူ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ငိၼ်း ႁိုဝ်း။ ယင်း ဢမ်ႇ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း၊- 19မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁႃႈ ႁူၺ်ႇ မႅင်ႇ ပၼ် ၵူၼ်း ႁႃႈ ႁဵင် ၵိၼ် ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။ သူ လႆႈ ၵဵပ်း သိမ်းဢဝ် ဢၼ် ၵိုတ်း ဢၼ် လိူဝ် လႆႈ လၢႆ ပဵတ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သိပ်း သွင် ပဵတ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ထၢမ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ၸဵတ်း ႁူၺ်ႇ မႅင်ႇ ပၼ် ၵူၼ်း သီႇ ႁဵင် ၵိၼ် ၼၼ်ႉ၊သူ လႆႈ ၵဵပ်း သိမ်းဢဝ် ဢၼ် ၵိုတ်း ဢၼ် လိူဝ် လႆႈ လၢႆ ပဵတ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဵပ်း လႆႈ ၸဵတ်း ပဵတ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊သူ ယင်း တိုၵ်ႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပွင်ႇ ပႆႇ လႅင်း လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ဝၢၼ်ႈ ပႅတ်ႉၸေးတႃႉ၊ပုၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တိူဝ်ႉ ထုၵ်ႇ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊ၸုင် ဢဝ် မိုဝ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ထူမ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး သႂ်ႇ တီႈ မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း လႄႈ ဢဝ် မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ထၢမ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ႁၼ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မုင်ႈ တူၺ်း သေလႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ်ၶႃႈ ႁၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ႁၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ လႄႈ ပႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ဢဝ် မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၢၵ်ႇတႃ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ၊ၵမ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း လႆႈ ႁၼ် ၸႅင်ႈ ၸႅင်ႈ လႅင်း လႅင်း လႄႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ႁၼ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ဢေႃႈ။- 26ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶိုၼ်း မိူဝ်း ႁိူၼ်း မၼ်း သေလႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ႁိမ်း ဝဵင်း ၵေႇသရိၽိလိပ်ႉပိ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်တၢင်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဝႃႈ၊ၵဝ် ပဵၼ် ၽူႈလႂ်။ လၢတ်ႈၼႄ ၵဝ် လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် သြႃႇ ဢေးလိယႃႉ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈသေ ပႃး ပႃး ဢေႃႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ထၢမ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဝႃႈ ၵဝ် ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ ပေႇတရု၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပိင်းၺၢပ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ယႃႇပေ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ ၵဝ် ၵႃႈတီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တႄႇၸႃႉ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပႄႇပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် လႂ်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် လႂ်၊တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ လႂ် ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 32မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ လႅင်း လႅင်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႇတရု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 33ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢႆႇ တူၺ်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃႇၼၢတ်ႈ၊႟။ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ၵႂႃႇ တႃႉ။ တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် မႂ်း ၼႆႉ၊လုၵ်ႉ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၸပ်းၸွမ်း ပႃႈလင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပႄႇပႅတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊မႅၵ်ႇ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၸွမ်း ပႃႈလင် ၵဝ် တႃႉ။- 35ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈၼႆ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ ပုၼ်ႈ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ၵႄႇသႄႇ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 36ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ဝိၺိၺ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သုမ်း ၸိုင်၊တၵ်း မီး ဢၵျူဝ်း ၵျေးၸူး ၵႃႈသင်။- 37ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တေ ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈပိူင် ၵႃႈသင် သေလႄႈ လႅၵ်ႈ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်း မႃး လႆႈ။- 38ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢူၵ်း ဢၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သိၼ် ထမ်း လႄႈ ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼႆႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၵေႃႈ တၵ်း ဢူၵ်း ဢၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပႃး တင်း မုၼ်ၽုင်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ လႄႈ ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\