Matthew 10

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢၢပ်ႈပၼ် တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ လႄႈ ႁေႃႈ ၽိူဝ်ႉ ႁေႃႈ ၽီ တင်းလၢႆ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လႆႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢၢပ်ႈပၼ် တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၸိုဝ်ႈသဵင် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ တီႈ ၼိုင်ႈ ပဵၼ် သိမုၼ်ႇ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ပေႇတရု၊တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း ဢၢၼ်ႇတရေႇ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၸေႇပေႇတႄး။- 3ၽိလိပ်ႉပု၊တင်း ပႃႇထေႃးလမႄး၊ထူဝ်းမႃႉ၊ တင်း မတ်ႈထႄႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယႃႇၵုပ်ႈ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇလၽေး၊တင်း လေႇပေႇ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ မႂ်ႇ ထတ်ႉတေႇ။- 4သိမုၼ်ႇ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵႃႇၼၼိတ်ႉ၊တင်း ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ရၢၼ်ႇသူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 5ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼႆႉ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ သူ ယႃႇပေ ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ်၊တင်း ဝဵင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း သမႃႇရိ၊ၶဝ်။- 6ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ဢၼ် ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူဝ်း ဢၼ် ၽိတ်း တၢင်း လႄႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တႃႉ။- 7ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ လွင်ႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ တၵ်း တႄႇပဵၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 8ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းလၢႆ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ၊ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ လႂ် ဢသၢၵ်ႈ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး၊ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် တုတ်ႈ လႂ် မူတ်းသႂ် လႄႈ ႁေႃႈ ၽီ ၽိူဝ်ႉ တင်းလၢႆ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ တႃႉ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵျေးၸူး လၢႆ လၢႆ ၼၼ်ႉ သူ ၵေႃႈ ႁဵတ်း ပၼ် ၵျေးၸူး လၢႆ လၢႆ တႃႉ။- 9ယႃႇပေ ဢဝ် ၶမ်း၊ငိုၼ်း တွင်း သႂ်ႇ ပႃး ၵႃႈၼႂ်း ထူင် သၢႆဢႅဝ် သူ သေ ဢိတ်း။- 10ယႃႇပေ ပႃး ထူင်၊ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢၼ် လိူဝ်၊ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ သႂ်ႇ သွၵ်းတိၼ်၊ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ဢဝ် ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ လႂ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် လဵင်ႉလူ တၢင်းၵိၼ် ဢေႃႈ။ 11"ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ပိူၼ်ႈ ဝဵင်း ပိူၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ ႁႃ တူၺ်း ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ႁပ်ႉ ႁွင်း ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း တေႃႇ ႁွတ်ႈ ႁွတ်ႈ သူ ဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း မၢင်ႇၵလႃႇ လႄႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈ တႃ။- 13ပေႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉ ႁွင်း သူ ၸိုင်၊မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းၼိမ် ဢၼ် သူ တၵ်ႉလၢတ်ႈ ၼၼ်၊တၵ်း တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ တီႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းၼိမ် ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း မႃး ၵႃႈတီႈ သူ တႃႉ။- 14ပေႃး ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် သူ၊ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း သူ ၸိုင်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢွၵ်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊သၼ်ႇ ၽႅတ်း မုၼ်ႈလိၼ် ဢၼ် ၸပ်း တီႈ တိၼ် သူ ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တႃႉ။- 15ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ၊ဝဵင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼႃႇ သေ ဝဵင်း သေႃးတုမ်ႇ၊တင်း ဝဵင်း ၵေႃးမေႃးရႃႉ၊ဢေႃႈ။ 16"ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ သူ ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ သူဝ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၽုင် မႃၼႆး ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁႂ်ႈ လၵ်းလႅမ် မိူၼ် ငူး လႄႈ၊ ႁႂ်ႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼူၵ်ႉတူႈ တႃႉ။- 17ဝႆႉ သတိ တႃႉ။ တၵ်း တေ မီး ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် တိဢဝ် သူ လႄႈ ဢၢပ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် လုမ်း လူင် ႁႂ်ႈလႆႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ သူ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 18ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တိုတ်ႉၸၼ် လၢၵ်ႈ ဢဝ် ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ၶုၼ်လူင် လႂ်၊ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ႁေႃၶမ်း လႂ်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တြႃး သိူဝ် ပျေႃႇ တီႈ ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸႅတ်ႈ သေး သူ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ လၢတ်ႈ ၵႃႈသင် တၵ်း လႆႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ယႃႇပေ မႆႈၸႂ်။ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း သူပ်း သူ ဢေႃႈ။- 20ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် တၵ်း လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း သူ လႄႈ ပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝိၺိၺ်ႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢေႃႈ။ 21"မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢဝ် ၵၼ် ဢၢပ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။ ပေႃႈ ၵေႃႈ တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢဝ် လုၵ်ႈ ၶဝ် တၢႆ ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈလၢင်း လႂ် ၵေႃႈ တၵ်း လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ပေႃႈ မႄႈ ၶဝ် လႄႈ ဢဝ် ဢၢပ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။- 22ပိူၼ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း ၸင်း သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တီႈသုတ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။- 23ပေႃး ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼိုင်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ သူ ၸိုင်၊ဝႄႈ ပၢႆႈ ၵႂႃႇၸူး တၢင်ႇ ဝဵင်း တႃႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ယင်း ဝႄႈ ပၢႆႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဝဵင်း ဢိသရေး၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ တၼ်း ၸွတ်ႇ ၸိုင်၊လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ၵျွ မႃး ဢေႃႈ။ 24"တပႄး ဢမ်ႇ ယႂ်ႇ လိူဝ် သေ သြႃႇ။ ၶႃႈ ဢမ်ႇ ယႂ်ႇ လိူဝ် သေ ၸဝ်ႈ။- 25ပေႃး တပႄး ၶိုတ်း ထိုင် သြႃႇ၊ၶႃႈ ၶိုတ်း ထိုင် ၸဝ်ႈ မၼ်း ၸိုင်၊ထုၵ်ႇလီ ပျေႇၸႂ် ယဝ်ႉ။ ပေႃး ပိူၼ်ႈ လႃႇ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႄႈ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ 'ပေႇလႃႉၸေႇပုလႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ၶဝ် တေ ဢမ်ႇ ယဵင်ႈၶႅၼ်း လႃႇ ၵူၼ်းႁိူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ႁိုဝ်း။ 26"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ၵူဝ် ၶဝ်။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁူမ်ႇ ငမ်း ဝႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း ဢမ်ႇ ပိုတ်ႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လွမ် ႁဵတ်း တဵတ်ႇတဵတ်ႇ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁု လႆႈ ႁၼ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်၊- 27မဵဝ်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ သူ ၵႃႈၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၼႂ်း ဢၼ် လႅင်း တႃႉ။ သဵင် သွပ်ႉသႅပ်ႉ ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ၊ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၸွမ်း ႁိူၼ်း လႄႈ ပၢဝ်ႇသေႃႇ တႃႉ။- 28ယႃႇပေ ၵူဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် တူဝ်ၵႃႇယႃႉ တၢႆ လႆႈ ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ တၢႆ လႆႈ ၼၼ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူဝ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ပႃး တင်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ တၢႆ လႆႈ ၵႃႈၼႂ်း ငရၢႆး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 29ငိုၼ်း ဢႃႇသရိ ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ သိုဝ်ႉ လႆႈ ၼူၵ်ႉဢႅၼ်ႇၽႃႉ သွင် တူဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ဝႃႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ယင်း ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ လႆႈ တူၵ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် သေ တူဝ်။- 30ပုၼ်ႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၶူၼ်ႁူဝ် သူ ၵူႈ သဵၼ်ႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။- 31ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ၵူဝ်။ သူ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ သေ ၼူၵ်ႉဢႅၼ်ႇၽႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 32"ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၵဝ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် မၼ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 33တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵဝ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ မၼ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 34"ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် တၢင်းၼိမ် တီႈ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ယႃႇပေ ထၢင်။ ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် တၢင်းၼိမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႃး ပၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ ၶၢၼ်ၸႂ် ဢေႃႈ။- 35ၵဝ် မႃး ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်း လႆႈ ၽိတ်း ၵၼ် တင်း ပေႃႈ၊လုၵ်ႈယိင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၽိတ်း ၵၼ် တင်း မႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈပႂ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၽိတ်း ၵၼ် တင်း မႄႈဢွၵ်ႇၼၢႆး ဢေႃႈ။- 36ရၢၼ်ႇသူႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၵ်း ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 37"ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း ၼႃႇ သေ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈ ပဵၼ် တပႄး ၵဝ်။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ လုၵ်ႈယိင်း လုၵ်ႈၸၢႆး ၼႃႇ သေ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈ ပဵၼ် တပႄး ၵဝ်။- 38ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မႅၵ်ႇ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၸွမ်း ပႃႈလင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈ ပဵၼ် တပႄး ၵဝ်။- 39ၵေႃႉ ဢၼ် ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ ဢသၢၵ်ႈ မၼ်း လွတ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ 40"ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ၊ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၽူႈ ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 41ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸွမ်း လူၺ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ဢၼ် ၵိုင်ႇ ၵၼ် တင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၸွမ်း လူၺ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ လႆႈ ဢၵျူဝ်း ဢၼ် ၵိုင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။- 42ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပၼ် ၵိၼ် ၼမ်ႉ ၵတ်း ၵွၵ်း ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း တီႈ တပႄး ၵဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် လဵၵ်ႉ သေပိူၼ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် တပႄး ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း မၼ်း တႄႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\