Matthew 11

1ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ လီ ငၢမ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃးတြႃး ၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ် မီး ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ထွင်ႇ လႄႈ လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ တပႄး မၼ်း တင်းလၢႆ ၵႂႃႇ တွင်ႈထၢမ် တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊- 3"ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်း လႆႈ မုင်ႈမွင်း တၢင်ႇ သူႇ တၢင်ႇ ပႃး လူးၵွၼ်ႇ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊ၶႅၼ်းတေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵႃႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း လႆႈ ႁၼ် မႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 5ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ တင်းလၢႆ ႁၼ် လႆႈ မႃး၊ၵူၼ်း ၶႃႁၵ်း ၶႃၶႄႉ တင်းလၢႆ ပႆ လႆႈ မႃး၊ၵူၼ်းပဵၼ် တုတ်ႈ တင်းလၢႆ မူတ်းသႂ် မႃး၊ၵူၼ်း ႁူၼူၵ်ႇ တင်းလၢႆ ငိၼ်း လႆႈ မႃး ယဝ်ႉ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ ၵေႃႈ လႆႈ ထွမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ တြႃး ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။- 6ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ထၢင် ထိူမ် ၵႃႈၼိူဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ဝၢႆး လင် တပႄး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လွင်ႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊တီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈ ဢၼ် သူ ၵႂႃႇၸူး တီႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ၼၼ်ႉ၊သူ ၵႂႃႇ တူၺ်း ၵႃႈသင်။ ၵႂႃႇ တူၺ်း မႆႉဢေႃႈ ဢၼ် လူမ်းထူဝ်း လႄႈ ၵွမ်း ၵႂႃႇ ၵွမ်း မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 8သူ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တူၺ်း သင်။ ႁႂ်ႈလႆႈ တူၺ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၼုင်ႈ ၶူဝ်း လီ ၶူဝ်း ငၢမ်း မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼုင်ႈ ၶူဝ်း လီ ၶူဝ်း ငၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ယူႇ ၼႂ်း ႁၢင်ႈ ၼႂ်း ႁေႃ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 9ပေႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သူ ဢၢင်ႈ ဢၢၼ်း ၶႂ်ႈ ႁၼ် ဢီႈသင်။ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၸႂ်ႈ တႄႉ။ ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁၼ် ၼၼ်ႉ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ပရေႃးၽႅတ်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇ ၵဝ် ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ မႂ်း၊ႁႂ်ႈ မႄး သဵၼ်ႈတၢင်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ မႂ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 11ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး တီႈ မႄႈယိင်း လႄႈ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လဵၵ်ႉ သေပိူၼ်ႈ ၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ယင်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 12ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊တႄႇၸႃႉ ႁေႃးတြႃး မႃး တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ၊မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁိမ်ႁူင်ႇ ဢဝ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ဢထမ်ႇမႃႉ ၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁိမ်ႁူင်ႇ ဢဝ် ဢေႃႈ။- 13လွင်ႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵႃႈ ပဵၼ် ၵျၢမ်း ဢၼႃႇၵတ်ႉတိ တင်း ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တင်းလၢႆ ႁေႃး ဝႆႉ ထႃႈ တေႃႇထိုင် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14သင် ဝႃႈ သူ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၼႆႉ ၸိုင်၊တေ လႆႈ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပဵၼ် သြႃႇ ဢေးလိယႃႉ၊ဢၼ် တၵ်း ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ပေႃး သူ မီး ႁူ ၸိုင်၊ထွမ်ႇငိၼ်း တႃႉ။ 16"ၵဝ် တၵ်း လႆႈ တႅၵ်ႈၼိူင်း ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၵၢပ်ႈ ၼႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၶဝ် မိူၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ႁိမ်း ၵၢတ်ႇ လႄႈ ၸုမ်း ၼိုင်ႈ ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ တီႈ ၵေႃႉသႄႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊- 17'ႁဝ်း ပဝ်ႇပီႇ ပဝ်ႇ ၼႄး သေၵေႃႈ၊သူ ဢမ်ႇ ၵႃႈ ဢမ်ႇ ဝႅၼ်။ ႁဝ်း ႁွင်ႉႁႆႈ သေၵေႃႈ၊သူ ဢမ်ႇ ၶၢင်း ဢမ်ႇ ၶီ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18မိူဝ်ႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊မႃး ၵေႃႈ မၼ်း ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် ဢမ်ႇ သူတ်ႉ လႄႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ 'ၽိူဝ်ႉ ၽီ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း လူင် ပႄႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19မိူဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မႃး လႄႈ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ၶဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵိၼ် လူင်၊ၵူၼ်း မဝ်းလဝ်ႈ၊ ၵူၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ လူင် ပႄႇ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ပိင်ႇၺႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ႁု ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းႁဵတ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁဵတ်း ၼႄ ၶဝ် တၼ်းၶူဝ်း ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိၼႄး တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊- 21"ဝဵင်း ၶေႃးရၸႅၼ်ႇ၊႟။ မႂ်း မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ ဝဵင်း ပႅတ်ႉၸေးတႃႉ၊႟။ မႂ်း ၵေႃႈ မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ တၼ်းၶူဝ်း မဵဝ်း ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း ၼႄ ၼမ်ၼႃႇ တီႈ သူ ၼႆႉ သင် ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း ၼႄ တီႈ ဝဵင်း တုရု၊တင်း တီႈ ဝဵင်း ၸိတုၼ်ႇ၊ၸိုင်၊ၵူၼ်း တင်း သွင် ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ တေ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် လႄႈ ၼုင်ႈ ၼင်ပေႃ သေ၊ဢိင် ဢိူၵ်ႇ ယူႇ ၼႂ်း ၽုၼ်ႇ တဝ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ၵွၼ်ႇ ႁိုင် ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 22ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဝဵင်း တုရု၊တင်း ၵူၼ်း ဝဵင်း ၸိတုၼ်ႇ၊တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼမ်ၼႃႇ သေ သူ ဢေႃႈ။- 23ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊႟။ မႂ်း ဢၢင်ႈ ၶႂ်ႈ ယူၵ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သုင် ပဵင်း ၽႃႉ ပဵင်း မွၵ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶျႃးတူၵ်း ထိုင် မိူင်း ငရၢႆး ဢေႃႈ။ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း ၼႄ တီႈ မႂ်း ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ သင် ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း ၼႄ တီႈ ဝဵင်း သေႃးတုမ်ႇ၊ၸိုင်၊ဝဵင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တႄႇတင်ႈ ယူႇ ထိုင် ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢေႃႈ။- 24ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ဢဵတ်းလူ ၵူၼ်း ဝဵင်း သေႃးတုမ်ႇ၊ၼႃႇ သေ သူ ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈ ၵၢင်ႁၢဝ် တင်း လိၼ်မိူင်း တီႈၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ တီႈ ၵူၼ်းႁုၵူၼ်းႁၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းလၵ်းၵူၼ်းလႅမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇၼႄ ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉ လႆႈ ႁၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ပေႃႈၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၸႂ်ႈ တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 27"ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ။ လိူဝ် သေ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ။ လိူဝ် သေ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄပျႃး ပၼ် ၼၼ်ႉ၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ။ 28"သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယၢပ်ႇၸႂ် လႄႈ ႁၢပ်ႇ ၶူဝ်း ၼၵ်း ၼႃႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶဝ်႟။ မႃး တီႈ ၵဝ် တႃႉ။ ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ လိုဝ်ႈ သဝ်း လႄႈ ၵတ်းယဵၼ် ၸႂ် ဢေႃႈ။- 29ဢဝ် ၵၢၼ်း ၵဝ် တၢင်ႇ လႄႈ ႁၢပ်ႇ တႃႉ။ သွၼ် ဢဝ် ၼႄး တီႈ ၵဝ် တႃႉ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ၼိမ်သိမ်ႇ ၶျႃးတႅမ်ႇ လႄႈ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ သူ တေ လႆႈ ယဵၼ် ၸႂ် ၶျၢမ်းသႃႇ ဢေႃႈ။- 30လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵၢၼ်းႁၢပ်ႇ ၵဝ် ၼႆႉ ႁၢပ်ႇ ငၢႆႈ ဢေႃႈ။ ၶူဝ်း ၵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ မဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\