Matthew 13

1ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ၼမ်ႉ ၼွင် သေယဝ်ႉ၊ၼင်ႈ ယူႇ တီႈ ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼွင် ဢေႃႈ။- 2ၵူၼ်းပဵၼ် မူႇ ပဵၼ် ၽုင် ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ လွမ်ႉႁွပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶဝ်ႈ မႃး ၼင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း သေလႄႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၸုၵ်း ယူႇ တီႈ ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼွင် ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 4ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မီး ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ဝၢၼ်ႇ ၽၼ်း ဢေႃႈ။ မဵတ်ႉ ၽၼ်း ဢၼ် မၼ်း ဝၢၼ်ႇ ၵႂႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်တၢင်း လႄႈ ၼူၵ်ႉ လႂ် မႃး ၵဵပ်း ၵိၼ် မူတ်း သေ ဢေႃႈ။- 5မဵတ်ႉ ၽၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ် ဢၼ် မီး မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼမ် ၼၼ်ႉ လႄႈ တႅၵ်ႇ ငွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇ ငူင်း မႃး ၵမ်းလဵဝ် သေၵေႃႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး လိၼ် ဢၼ် လိုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ၊- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႅတ်ႇမႆႈ မႃး ၸိုင်၊ၶိုၼ်း ႁဵဝ်ႇ ၸွပ်ႈ လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁၢၵ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ပေႃး မီး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7မဵတ်ႉ ၽၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ယုမ်းၼၢမ် လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် တူၼ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ယုမ်းၼၢမ် ယႂ်ႇမႃး ႁတ်ႉ ပႅတ်ႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ ယႂ်ႇ လႆႈ။- 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊မဵတ်ႉ ၽၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် လီ လႄႈ မၢၵ်ႇႁူင်း မၼ်း ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး တီႈ မၢင် တူၼ်ႈ ပၢၵ်ႇ ပုၼ်ႈ၊ မၢင် တူၼ်ႈ ႁူၵ်း သိပ်း ပုၼ်ႈ၊တီႈ မၢင် တူၼ်ႈ သၢမ် သိပ်း ပုၼ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ႁူ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ငိၼ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သုတ်ႉ မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ႁုၸႅင်ႈ လွင်ႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ လိုၵ်ႉ လိုၵ်ႉ လမ်ႇ လမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ပၼ် တီႈ သူ ဢေႃႈ။ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ပၼ်။- 12လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ပၼ် ထႅင်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ပေႃးၵုမ်ႇ ပေႃး လိူဝ် လႄႈ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ တၵ်း ၼုၵ်ႈ ဢဝ် သေ ၵႃႈၼႂ်း ဢၼ် မၼ်း မီး ယူႇ ဢိတ်းဢီႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တူၺ်း ယူႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁၼ်၊ထွမ်ႇ ယူႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ငိၼ်း လႄႈ ပွင်ႇလႅင်း မႃး လႆႈ။ ၵွပ်ႈ ၼႆႉ လႄႈ ၵဝ် ၸင်ႇ လႆႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 14ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊ႁေႃး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "'ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း ငိၼ်း ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပွင်ႇ ၸၢင်ႈ လႅင်း၊ ၶဝ် တၵ်း ႁၼ် ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢတ်ႈ ၸၢင်ႈတွင်း။ 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ၼူၵ်ႇ တိုဝ် ၼႃႇ လႄႈ ဢုတ်း ႁူ လပ်းတႃ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵူဝ် မၢၵ်ႇတႃ ၶဝ် တၵ်း ႁၼ်၊ႁူ ၶဝ် တၵ်း ငိၼ်း၊ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် တၵ်း ပွင်ႇလႅင်း၊ ၶဝ် ၵူဝ် တၵ်း ၶၢႆႉပုတ်ႈ ဝၢႆႇ ၸူး ၵဝ် လႄႈ၊ၵူဝ် ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶဝ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ 16"သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊မၢၵ်ႇတႃ သူ ၸၢင်ႈ ႁၼ်၊ႁူ သူ ၸၢင်ႈ ငိၼ်း လႄႈ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။- 17ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ တင်း ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၼမ်ၼႃႇ မုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈ ႁၼ် ဢၼ် သူ ႁၼ် ၼႆႉ သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ်။ ၶႂ်ႈ ငိၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် သူ ငိၼ်း ၼႆႉ သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း။ 18"ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လွင်ႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵႃႈသင် ၸိုင်၊ထွမ်ႇ တႃႉ။- 19ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း တြႃး မိူင်း ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ လူင်ႉ ဢမ်ႇ လႅင်း ၼၼ်ႉ၊မိူၼ် မဵတ်ႉ ၽၼ်း ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မႃႇၼၢတ်ႈ မႃး ယႃႉပႅတ်ႈ မဵတ်ႉ ၽၼ်း တြႃး ဢၼ် တူၵ်း ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20မဵတ်ႉ ၽၼ်း ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ် ဢၼ် မီး မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼမ် ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မိူၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တြႃး ၸဝ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁၢၵ်ႈ တြႃး ဢမ်ႇ ယင်ႇ လိုၵ်ႉ လူင်း ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ ၸုၵ်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ လႆႈ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ဢၼ် ယႃႉယုၵ်ႉ ၵွပ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ၸႂ်လု ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22မဵတ်ႉ ၽၼ်း ဢၼ် တူၵ်း ၼႂ်း ယုမ်းၼၢမ် ၼၼ်ႉ သမ်ႉ မိူၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း တြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ လေႃးၵီႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး လူၺ်ႈ လွင်ႈ မၢၵ်ႈမီး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ႁတ်ႉ ဝႆႉ ႁူဝ်ၸႂ် တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ မႃး လႆႈ။- 23မဵတ်ႉ ၽၼ်း ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈတီႈ လိၼ် လီ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မိူၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း တြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ လူင်ႉ လႅင်း ပွင်ႇၸႂ် သေယဝ်ႉ၊မၢၵ်ႇ မႃး မၢၵ်ႇ မၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢၵ်ႇ ပုၼ်ႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူၵ်း သိပ်း ပုၼ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သၢမ် သိပ်း ပုၼ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 24ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ မဵတ်ႉ ၽၼ်း ဢၼ် လီ ၵႃႈၼႂ်း ႁႆႈ ဢေႃႈ။- 25ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တိုၵ်ႉ ၼွၼ်း ယဵၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ရၢၼ်ႇသူႇ မႃး ဝၢၼ်ႇ မဵတ်ႉ ဝင် ၼႂ်း ၵႄႈ ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ မၼ်း လႄႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 26မိူဝ်ႈ ဢၼ် တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ၵျုင်ႇ ယႂ်ႇ လႄႈ ဢွၵ်ႇ ႁူင်း မႃး ၼၼ်ႉ၊ တူၼ်ႈဝင် ၵေႃႈ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၸွမ်း ဢေႃႈ။- 27လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မႃး လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဝၢၼ်ႇ မဵတ်ႉ ၽၼ်း ဢၼ် လီ ၵူၺ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း။ ၵႃႈၼႂ်း ႁႆႈ ၼၼ်ႉ တူၼ်ႈဝင် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး ၶႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 28မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ရၢၼ်ႇသူႇ မႃး ဝၢၼ်ႇ သႂ်ႇ ဢိူဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၸွင်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈ ထူၺ်ႈ ပႅတ်ႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 29မၼ်း ၸင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ယႃႇ မၼ်း လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ထူၺ်ႈ တူၼ်ႈဝင် ၼၼ်ႉ၊တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ၵျုင်ႇ ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ ပႃး ၸွမ်း ဢေႃႈ။- 30ပွႆႇ ႁႂ်ႈ တူၼ်ႈ တင်း သွင် မဵဝ်း ၼႆႉ ယႂ်ႇမႃး ၸွမ်း ၵၼ် တေႃႇထိုင် ၶိင်ႇ ဢၼ် ပၢတ်ႇ ဢဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၵဝ် တၵ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈ ထူၺ်ႈ ပႅတ်ႈ တူၼ်ႈဝင် ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မတ်ႉ သေလႄႈ တုတ်ႇၽႆး ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ ၸမ်ႉ၊တၵ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢဝ် သိမ်း ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ယွင် ၼႂ်း ယေး ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ" မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၽၼ်း ၽၵ်းၵၢတ်ႇ မဵတ်ႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လဵၵ်ႉ သေ မဵတ်ႉ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 32မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ဢဝ် ၽုၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် လႄႈ တူၼ်ႈ မၼ်း ယႂ်ႇမႃး ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ယႂ်ႇ သေ တူၼ်ႈ ၽၵ်း တင်းလၢႆ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ပဵၼ် တူၼ်ႈ ပဵၼ် လမ်း ဢၼ် ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ မႃး လိုဝ်ႈ သဝ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၵိင်ႇ ၵၢၼ်ႈ မၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 33ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈ ပႅင်ႈ ဢၼ် မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢဝ် သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၽွင် ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ ၼိုင်ႈ တၢင် ၶၢႆး လႄႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပွင်း ၶိုၼ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 34ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ မူႇၵူၼ်း ဢေႃႈ။ ယင်း ဢမ်ႇ ပႃး ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ႁေႃး ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။- 35လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ႁေႃး ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ႁေႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ငဝ်ႈ ပိုၼ်ႉ ၵမ်ႇၽႃႇ ၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 36ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပွႆႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸုတုမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သုတ်ႉ ၸူး မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶႆႈၼႄ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လွင်ႈ ၽၼ်း ဝင် ၼၼ်ႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶႆႈၼႄ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢၼ် လီ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢေႃႈ။- 38ႁႆႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် မိူင်း လေႃးၵႃႉ ဢေႃႈ။ မဵတ်ႉ ၽၼ်း ဢၼ် လီ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း မိူင်း ၸဝ်ႈ လႄႈ မဵတ်ႉ ဝင် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း မိူင်း မရၼႃႉ ဢေႃႈ။- 39ရၢၼ်ႇသူႇ ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ မဵတ်ႉ ဝင် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တူဝ် မႃႇၼၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶိင်ႇ ပၢတ်ႇ ၽဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶိင်ႇ ယၢမ်း ဢၼ် မိူင်း လေႃးၵႃႉ သုတ်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 40တၢင်း ဢၼ် တေ လိူၵ်ႈ ထူၺ်ႈ ဢဝ် တူၼ်ႈဝင် သေလႄႈ တုတ်ႇၽႆး ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပဵၼ် ၼႂ်း ၶိင်ႇ ယၢမ်း ဢၼ် မိူင်း လေႃးၵႃႉ သုတ်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 41လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊မႃး လိူၵ်ႈ ဢဝ် ပႅတ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ထုၵ်ႇ ဢပျတ်ႈ၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ဢမ်ႇတြႃး ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊- 42ထိမ်ႈသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မုၵ်ႉၽႆး ဢၼ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ မွတ်ႇ တီႈ ဢၼ် လႆႈ ႁွင်ႉ လႆႈ ႁႆႈ လႄႈ တီႈ ၼၼ်ႈ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၵတ်း ၶဵဝ်ႈ ၵတ်း ၽၼ်း ဢေႃႈ။- 43မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း ႁိူဝ်ႈလႅင်း ၼင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်း ၼႂ်း မိူင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ႁူ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ငိၼ်း တႃႉ။ 44"မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ မိူၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၶုတ်း ၺႃး ၽၼ်ႇတႃႇ ဢၼ် ၽင် ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် ဢေႃႈ။ မၼ်း ၶိုၼ်း ဢဝ် ၵူမ် လိၼ် ဝႆႉ သေယဝ်ႉ၊ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း ၵႂႃႇ ၶၢႆ ပႅတ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း မီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ငိုၼ်း ၵုမ်ႇ ၵႃႈၶၼ် မၼ်း လႄႈ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉ ဢဝ် သူၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 45"ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ မိူၼ် ၵူၼ်းၵႃႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ သွၵ်ႈႁႃ သႅင် ပူးလႄး ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 46မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ပူးလႄး ဢၼ် လီ တွၼ်း ထိူၵ်ႈၵႃႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၶၢႆ ပႅတ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း မီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁႂ်ႈလႆႈ ငိုၼ်း ၵုမ်ႇ ၵႃႈၶၼ် မၼ်း လႄႈ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉ ဢဝ် သႅင် ပူးလႄး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 47"ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် မိူၼ် ၶႄ ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ၼွင် ႁႂ်ႈလႆႈ သုမ်ႇ ဢဝ် ပႃ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။- 48မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၶႄ တဵမ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် တိုတ်ႉ တၢင်ႇ ၵွင်း လႄႈ ၼင်ႈ သေယဝ်ႉ၊လိူၵ်ႈ ဢဝ် ပႃ ဢၼ် လီ တင်းလၢႆ သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ပဵတ်ႈ လႄႈ ဢဝ် ပႅတ်ႈ ပႃ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇ ငၢမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 49ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ လိုၼ်းသုတ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ တၵ်း လူင်း မႃး လႄႈ လိူၵ်ႈ ၽႄမႅင်ႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ သေယဝ်ႉ၊- 50ၶျႃး ၶဝ် တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ၽႆး ဢၼ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ မွတ်ႇ၊တီႈ ဢၼ် လႆႈ ႁႆႈ လႆႈ ႁွင်ႉ လႄႈ တီႈ ၼၼ်ႈ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၵတ်း ၶဵဝ်ႈ ၵတ်း ၽၼ်း ဢေႃႈ။ 51"လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁု ထွမ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈၼႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁု ပွင်ႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 52မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူၼ် ၵၼ် တင်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ သေၵေႃႉၵေႃႉ၊ပေႃး လႆႈ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် တပႄး မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း မိူၼ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ် ဢဝ် ဢၼ် ၵဝ်ႇ ဢၼ် မႂ်ႇ တင်းလၢႆ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၽၼ်ႇတႃႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 53ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သေယဝ်ႉ၊- 54ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၸူး တီႈ ဝၢၼ်ႈ ၵဝ်ႇ မိူင်းလင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ထၢၼ်ႈပေႃး ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ လႆႈ ပိင်ႇၺႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး။- 55မၼ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢင်ႈမႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ မႄႈ မၼ်း ပဵၼ် မႃႇရိ၊လႄႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊သိမုၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယုတႃႉ၊ပဵၼ် ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 56ၼွင်ႉယိင်း မၼ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ယူႇ ႁိမ်းႁွမ်း ႁဝ်း ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ မၼ်း လႆႈ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ လႄႈ ၸႂ်လု ဢေႃႈ။ 57မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸိုင်၊လိူဝ် သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊မီး သရေႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 58ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပေႃး ၼႄပျႃး တၼ်းၶူဝ်း ၵႃႈႁိုဝ် ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\