Matthew 14

1မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊- 2"ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် လႄႈ မၼ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး သေယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မီး တၼ်းၶူဝ်း ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ထၼ်ႇ ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊လႆႈ တိမတ်ႉ ဢဝ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႈ သႂ်ႇ ထွင်ႇ ဝႆႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼၢင်း ႁေႇရူဝ်းတိ၊ဢၼ် ပဵၼ် မေး ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း ၽိလိပ်ႉပု၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႆႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ သိမ်းဢဝ် ၼၢင်း ႁေႇရူဝ်းတိ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် မေး ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 5ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊ၶႂ်ႈ ဢဝ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊တၢႆ သေၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ထၢင်ႇ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊ၵူဝ် လႄႈ ယိူၼ်ႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 6ၼႂ်း ဝၼ်း ၶၢမ်ႇပွႆး ဝၼ်း ဢၼ် ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႈယိင်း ၼၢင်း ႁေႇရူဝ်းတိ၊ၵႃႈ ဝႅၼ် ၼႂ်း ပၢင်ပွႆး လႄႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸႂ် ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊ၼႃႇ လူင်လၢင်၊- 7ထၢၼ်ႈပေႃး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ဝႆႉၵတိ သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈ ဢၼ် မႂ်း ယွၼ်း ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မႄႈ မၼ်း ၸႂ်ႉ ယွၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၵေႃႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် ၵွၵ်းႁူဝ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢၼ်ႉ သေလႄႈ ပၼ် ၵဝ်ၶႃႈ တီႈ ၼႆႈ ၵမ်းလဵဝ် သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊တူၵ်းၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ဝႆႉၵတိ သဵတ်ႈၸႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶႅၵ်ႇ ပွႆး တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ယဝ်ႉ လႄႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ပၼ် ဢေႃႈ။- 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တႅပ်း ႁူဝ် ၵႃႈၼႂ်း ထွင်ႇ ဢေႃႈ။- 11ၵွၵ်းႁူဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢၼ်ႉ သေလႄႈ ဢဝ် ပၼ် တီႈ ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ ဢဝ် ပၼ် တီႈ မႄႈ မၼ်း သေ ဢေႃႈ။- 12တပႄး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊တင်းလၢႆ၊မႃး ဢဝ် တူဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ၶီႇႁိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် သဵတ်ႇ ၵူၼ်း ယဵၼ် ၵူၼ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၶဝ် ပႆ တိၼ် ၵႂႃႇၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ႁိူဝ်း ၶိုၼ်ႈ ၵွင်း မႃး သေယဝ်ႉ၊ႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် မူႇ ပဵၼ် ၽုင် ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢဵတ်းလူ ၼႃႇ လႄႈ ႁႂ်ႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၶဝ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။ 15မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိုင်၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သုတ်ႉ ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶိင်ႇ ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ပူၼ်ႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ တီႈ ၼႆႈ ပဵၼ် ဢၼ် သဵတ်ႇ ၵူၼ်း ယဵၼ် ၵူၼ်း လႄႈ ထုၵ်ႇလီ ပွႆႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ သိုဝ်ႉ ၵိၼ်ဢိမ်ႇ တွင်ႉ ၶဝ် ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ 16ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ ၵႃႈ ဢၼ် သူ မီး ၼၼ်ႉ ဢဝ် လဵင်ႉ ပၼ် ၶဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁႃႈ ႁူၺ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပႃ သွင် တူဝ် ၵူၺ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 18ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် မႃး ပၼ် ၵဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ပၼ် ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ပၢင်ႇ ယိူဝ်ႈ ၶဵဝ် သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁႃႈ ႁူၺ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပႃ သွင် တူဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊ႁႅၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ပုၼ်ႈ တၢင်းၵိၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ ပၼ် တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၵႂႃႇ မႅင်ႇ ပၼ် တီႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 20မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ လႆႈ ၵိၼ်ဢိမ်ႇ တွင်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ၵဵပ်း ၸု ၵဵပ်း သိမ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် လိူဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ သိပ်း သွင် ပဵတ်ႈ ဢေႃႈ။- 21ၵူၼ်း ဢၼ် ၵိၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ပႃး မႄႈယိင်း တင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႂ်၊ၵူၼ်းၸၢႆး လူင် ၵူၺ်းၵူၺ်း မီး ႁႃႈ ႁဵင် ၵေႃႉ ၸမ် ၸမ် ဢေႃႈ။ 22လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပွႆႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် တင်းလၢႆ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၶီႇႁိူဝ်း ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ၼွင် ဢွၼ်တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 23ဝၢႆးသေ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ႁႂ်ႈလႆႈ သူးတွင်း လႄႈ၊ ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး ယူႇ တီႈ ၼၼ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 24ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ႁိူဝ်း ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ မီး ယူႇ ၼႂ်း ၵၢင် ၼွင် ယဝ်ႉ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လူမ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လႅင်းၼမ်ႉ ၶွၼ်း ၶႅၼ်း ထိပ်ႇ ၽင်ႈ ႁႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 25ၶိင်ႇတဵင်ႈၶိုၼ်း ၸၢႆႉ ဢၼ် ႁႆႇ သၢမ် မွင်း လိူဝ် ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပႆ ၵႃႈၼိူဝ် ၽိဝ် ၼမ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ၶဝ် ဢေႃႈ။- 26မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပႆ ၵႃႈၼိူဝ် ၽိဝ် ၼမ်ႉ မႃး ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ထၢင်ႇ ပဵၼ် ၽဵတ်ႇ လႄႈ တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လႄႈ ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ ဢေႃႈ။ 27ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဝႆႉၸႂ် ႁတ်းႁၢၼ် တႃႉ၊ပဵၼ် ၵဝ် ဢိူဝ်း၊ယႃႇပေ ၵူဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပေႃး ပဵၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တႄႉ ၸိုင်၊ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ပႆ ၵႃႈၼိူဝ် ၽိဝ် ၼမ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ။ 29မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဝႃႈ၊ "မႃး တႃႉ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပေႇတရု၊ဝႅၼ် လူင်း ႁိူဝ်း ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ပႆ ၵႃႈၼိူဝ် ၽိဝ် ၼမ်ႉ ၵႂႃႇၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 30ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လူမ်း ႁႅင်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မီး ၸႂ် ၵူဝ် လႄႈ ဢၢင်ႈ တၵ်း ၸူမ်ၼမ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႄႇသႄႇ သေၵမ်း ၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 31ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယိုၼ်း မိုဝ်း ယိပ်း ဢဝ် ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵေႇ ၼႆႉ႟။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ယုမ်ႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 32မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊လူမ်း ၵေႃႈ ထၢတ်ႇယဵၼ် ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 33တပႄးၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၼႂ်း ႁိူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ဝႆႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမၢၼ်ႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၶဝ် ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၽင်ႇ ၼမ်ႉ ၼွင် လႄႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵိၼ်ႇၼီႇၸရိတ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 35ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ၊ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ၶဝ် ပၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ဝဵင်း ဢၼ် မီး ႁိမ်းႁွမ်း ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် သေလႄႈ ပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်ၼႃႇ၊မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 36ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ယွၼ်း ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ လႆႈ တိူဝ်ႉ ယိပ်း ပိၵ်ႇသိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ တိူဝ်ႉ လႆႈ ယိပ်း ၵေႃႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\