Matthew 15

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊လုၵ်ႉ သေ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊မႃး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ၊- 2လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် တပႄး သြႃႇ ႁဝ်း တင်းလၢႆ ပူၼ်ႉလိူဝ် ထုင်း ၽိင်ႈ တြႃး ၵူၼ်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ဢွၼ်တၢင်း တေ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၼၼ်ႉ ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ သုၵ်ႈ မိုဝ်း လႄႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် လူင် ပႄႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ပူၼ်ႉလိူဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ၊ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၸွမ်း ထုင်း ၽိင်ႈ တြႃး ၵူၼ်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 4ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ပေႃႈ မႄႈ သူ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိၼ်ႇလႃႇ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇတၢႆ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ မီး ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ သမ်ႉ သင်ႇ သွၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ပေႃႈ တီႈ မႄႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶူဝ်းၶွင် ၵဝ်ၶႃႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢၼ် သူ ၶႂ်ႈ ဢဝ် သုင်း ဢဝ် တိုဝ်း ၼၼ်ႉ၊ ပေႃး လႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊- 6'ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ရူဝ်ႇသေႇ ပေႃႈ မႄႈ မၼ်း ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈၼႆ၊သင်ႇ သွၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ထုင်းၽိင်ႈ သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ ပူၼ်ႉလိူဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 7သူ ဢၼ် ႁဵတ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၶဝ်႟။ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊ႁေႃး ဝႆႉ ဝႃႈ။ 8"'ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢဝ် တင်း သူပ်း ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ၊ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ယၢၼ် ၵႆ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ 9ၶဝ် ဢဝ် ထုင်းတြႃး ဢၼ် ၵူၼ်း ႁဵတ်း ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၵဝ် လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ ပဵၼ် သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ မႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼႆႉ ထွမ်ႇဢဝ် လႄႈ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် တူၺ်း လီ လီ တႃႉ။- 11ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၶဝ်ႈ သူပ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သူပ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သုတ်ႉ ၸူး လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ၽိတ်းၸႂ် တေႃႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ႁု ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၼ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၽုင်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢမ်ႇ ၽုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထူၺ်ႈ ပႅတ်ႈ ၸဵမ် ငဝ်ႈ ၸဵမ် ႁၢၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢေႃႈ။- 14ၵေႃႈ ယႃႇ ၶဝ် တႃႉ။ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ဢၼ် ဢွၼ် ၼႄ တၢင်း တီႈ ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ၼင်ႇ ၵၼ် ဢွၼ် ၼႄ တၢင်း ၵၼ် ၸိုင်၊တင်း သွင် ၵေႃႉ တၵ်း တူၵ်း လုၵ်း တူၵ်း ၶုမ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15ပေႇတရု၊ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု ထွမ်ႇ လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ သင် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁု ပွင်ႇ ယူႇ မိူၼ် ပိူၼ်ႈ ႁိုဝ်း။- 17ၵႃႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈ သူပ်း ၼၼ်ႉ၊တူၵ်း ၶဝ်ႈ တွင်ႉ သေလႄႈ သမ်ႉ ၽၢႆႈ ပႅတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ထၢင် ဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈ ၸိုင်၊မႂ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။- 18ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သူပ်း ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢွၵ်ႇ မႃး လႄႈ ဢၼ် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢေႃႈ။- 19ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် မႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်းၵျၢမ်ႇ ဢၼ် ႁၢႆ မိူၵ်ႈ လႄႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ၊တၢင်း ဢၼ် ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၵႃႇမေႇသု၊တၢင်း ဢၼ် လၵ်ႉ ပိူၼ်ႈ ၸူၼ် ပိူၼ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊- 20ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သုၵ်ႈ မိုဝ်း လႄႈ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ႁိမ်း ဝဵင်း တုရု၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်း ၸိတုၼ်ႇ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မႄႈယိင်း မဵဝ်း ၶႃႇၼၼိ၊ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊မႃး ၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼႆႉ႟။ ဢဵတ်းလူ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း။ ၽိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈ လုၵ်ႈယိင်း ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ၵိၼ်းၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ။ 23မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တေႃႇ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း လႄႈ ယူႇယူႇ ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး တွင်းပၢၼ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁေႃႈ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႆ ၵႆ သေၵမ်း ၶႃႈ။ မၼ်း ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ၸွမ်းလင် ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ပုၼ်ႈ သူဝ်း ဢၼ် ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼႆႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ၵမ်း ၼၼ်ႉ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ တီႈ ႁိမ်း တိၼ် ၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢဵတ်းလူ ၸွႆႈထႅမ် ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ။ 26မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်းၵိၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ပႅတ်ႈ ဢွႆႇ မႃ ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တွင်းပၢၼ်ႇ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ တႄႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႃ ယင်း လႆႈ ၵဵပ်း ၵိၼ် ဢၼ် ယွႆႈ ဢၼ် ယႅမ်း ဢၼ် တူၵ်း ၵႃႈတႂ်ႈ ၽိူၼ် ၸဝ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် မႄႈယိင်း ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တီႈ မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈယိင်း မၼ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။ 29ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ၵႂႃႇလႄႇ လဵပ်ႈ ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼမ်ႉ ၼွင် ၵႃႇလိလႄး၊သေယဝ်ႉ၊ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵွင်း လွႆ ဢေႃႈ။- 30ၵူၼ်းပဵၼ် မူႇ ပဵၼ် ၽုင် ၼမ်ၼႃႇ၊ပႃး ဢဝ် ၵူၼ်း ၶႃႁၵ်း ၶႃၵႅင်ႉ လႂ်၊ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ လႂ်၊ၵူၼ်းဢႃႉ လႂ်၊ၵူၼ်း ဢၢင်ႇၵႃႇ လု လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း လႂ်၊မႃး ၶျႃးဝၢင်း ဝႆႉ ႁိမ်း တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 31ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၵူၼ်းဢႃႉ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႆႈ မႃး၊ၵူၼ်း ဢၢင်ႇၵႃႇ လု ၵေႃႈ လီ မႃး၊ၵူၼ်း ၶႃႁၵ်း ၶႃၵႅင်ႉ ပႆ လႆႈ မႃး၊ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ ႁၼ် လႆႈ မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ယွင်ႈယေႃး မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢိသရေး၊ဢေႃႈ။ 32ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢဵတ်းလူ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ပေႃး လႆႈ သၢမ် ဝၼ်း တဵမ်တဵမ် ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ၵိၼ် ၵႃႈသင် လူးၵွၼ်ႇ။ ယင်း ဢမ်ႇ လဵင်ႉလူ ၶဝ် လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပွႆႇ ၶဝ် မိူဝ်း ၵႂႃႇ။ ၵူဝ် ၶဝ် ႁိူဝ်ႉ ၼူၼ်း လႄႈ ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၵၢင်တၢင်း ဢေႃႈ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ 33တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တၵ်း လႆႈ တၢင်းၵိၼ် တီႈ လႂ် မႃး ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပေႃး ၵုမ်ႇ ၵိၼ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း လၢႆ ႁူၺ်ႇ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း ၸဵတ်း ႁူၺ်ႇ တင်း ပႃဢွၼ်ႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် သေယဝ်ႉ၊- 36ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၸဵတ်း ႁူၺ်ႇ တင်း ပႃဢွၼ်ႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဝိတ်း ပၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၵႂႃႇ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 37ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၵိၼ်ဢိမ်ႇ တွင်ႉ ၵူႈ ၵေႃႉ သေလႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵဵပ်း ၸု ၵဵပ်း သိမ်း ဢၼ် ၵိုတ်း ဢၼ် လိူဝ် တင်းမူတ်း လႆႈ ၸဵတ်း ပဵတ်ႈ တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။- 38ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၵိၼ် ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ပႃး မႄႈယိင်း တင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႂ်၊ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူၺ်းၵူၺ်း မီး သီႇ ႁဵင် ၵေႃႉ ဢေႃႈ။ 39ဝၢႆးသေ မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶီႇႁိူဝ်း ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ မိူင်း မႃႇၵတလႃႉ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\