Matthew 16

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၵၢင်ႁၢဝ်၊လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ သူ ၸၢင်ႈ တူၺ်း ၼႃႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၼႃႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် လႅင် ၶွင် ဝႆႉ လႄႈ ၽႃႉ တၵ်း ပၢင်ႇ လႅင်း သႂ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 3ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၼႂ် ၸမ်ႉ၊ 'ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၼႃႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် လႅင်ၵမ်ႇ ဝႆႉ လႄႈ ၽူၼ် လူင် လူမ်းလူင် တၵ်း မႃး ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ သူ ၸၢင်ႈ တူၺ်း ၼႃႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ႁု ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဢတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ သူ တိုၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တူၺ်း လႄႈ ႁု လႆႈ။- 4ၵူၼ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၼႆႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး သိၼ် ထမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူ ၼႆႉ၊ယွၼ်း တူၺ်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဝႃႈၼႆ၊လိူဝ် သေ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ သြႃႇ ယူဝ်းၼႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၼႄ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ ၶဝ် လႄႈ ၵႂႃႇ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇ လႅၼ် သေ ဢေႃႈ။ 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႈ ႁွတ်ႈ ၽင်ႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼွင် ၸိုင်၊ၶဝ် လိုမ်း ပႃး ၶဝ်ႈမုၼ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 6ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်း သတိ လႄႈ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊တင်းလၢႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ၶဝ် ၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တွင်ႈထၢမ် ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း လိုမ်း ပႃး ၶဝ်ႈမုၼ်း မႃး လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵေႇ ၼႆႉ႟။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လွင်ႈ လိုမ်း ပႃး ၶဝ်ႈမုၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 9သူ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု ထွမ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း ၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။ ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁႃႈ ႁူၺ်ႇ ဝိတ်း လဵင်ႉ ၵူၼ်း ႁႃႈ ႁဵင် ၵေႃႉ ယဝ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ႁိုဝ်း။ ဢၼ် ၵိၼ် ၵိုတ်း ၵိၼ် လိူဝ် လႆႈ လၢႆ ပဵတ်ႈ ၼၼ်ႉ။- 10သမ်ႉ ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၸဵတ်း ႁူၺ်ႇ လဵင်ႉလူ ၵူၼ်း သီႇ ႁဵင် သေယဝ်ႉ၊ သမ်ႉ ၵိုတ်း လိူဝ် ထႅင်ႈ လၢႆ ပဵတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ တွင်း ႁိုဝ်း။- 11ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ႁု ပွင်ႇလွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ၼႆႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ႁႂ်ႈ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸင်ႇ ႁု ထွမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ၼႆႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ဢၼ် သႂ်ႇ ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ ၶႂ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဝႄႈ ပႅတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၶဝ် သင်ႇ သွၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ဝဵင်း ၵေႇသရိၽိလိပ်ႉပိ၊ပုၼ်ႉ လႄႈ၊တီႈ ၼၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢမ် တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူၼ်ႈ ဝႃႈ၊ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ပဵၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ဢေးလိယႃႉ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ ပဵၼ် ယေႇရမိ၊ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ သေ ပႃး ပႃး ဢေႃႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၸမ်ႉ၊လၢတ်ႈ လူး၊ ၵဝ် ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 16သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သိမုၼ်ႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ယူဝ်းၼႃႉ၊႟။ မႂ်း မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၵူၼ်း ၽုၺ်ႇၼႄ ပၼ် မႂ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽုင်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇၼႄ ဢေႃႈ။- 18ၵဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ တီႈ မႂ်း ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊မႂ်း ပဵၼ် ပေႇတရု၊ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼိူဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼႆႉ ၵဝ် တၵ်း တႄႇတင်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵဝ်၊ဢၼ် တၼ်းၶူဝ်း ၶုၼ် တၢႆ ဢမ်ႇ ပႄႉ ဢမ်ႇ ၼႅင်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၵဝ် တၵ်း ပၼ် သေႃး မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ မႂ်း ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ဢၼ် မႂ်း မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ဢၼ် မႂ်း ပွႆႇလွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20မၼ်းၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ၽူႈလႂ်၊လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ လႅင်း လႅင်း တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၶဝ်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် တင်းလၢႆ၊ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ဢဝ်တၢႆ လႄႈ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း တၵ်း လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ ပေႇတရု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ ပၢင် ၶဝ် ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼၵ်း ၼၵ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႄ ၵင်ႈ သေၵမ်း။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း လၢတ်ႈ မႃး ၼႆႉ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် မႃး တီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဝၢႆႇၼႃႈ ၸူး သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႃႇၼၢတ်ႈ႟၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ တႃႉ။ မႂ်း ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၵဝ် ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လူမ်ႉ ဢေႃႈ။ ဢၼ် မႂ်း ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၺၢၼ်ႇ ၵူၼ်း ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၺၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈ ၸွမ်း ပႃႈလင် ၵဝ် ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပႄႇပႅတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊မႅၵ်ႇ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၸွမ်း ပႃႈလင် ၵဝ် ဢေႃႈ။- 25လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ လႄႈ၊ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ထူပ်း ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 26သင် ဝႃႈ၊သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႆႈ ပိူင်ႇ လေႃးၵႃႉ တင်းမူတ်း လႄႈ သမ်ႉ လႆႈ သုမ်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊တၵ်း မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။ တၵ်း ဢဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ဢၼ် လႂ် ၶိုၼ်း လႅၵ်ႈ ဢဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ။- 27လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ပႃး တင်း ၽုင်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ႁွတ်ႈမႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊တႅၼ်း ပၼ် ၵႃႈတီႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းႁဵတ်း တၢင်း သၢင်ႈ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ႁၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ပႃး တင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ သေလႄႈ မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ပႆႇ တၢႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\