Matthew 17

1ဝၢႆး ၼၼ်ႉ ႁူၵ်း ဝၼ်း၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ပေႇတရု၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၼွင်ႉၸၢႆး ယႃႇၵုပ်ႈ၊သေလႄႈ၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ သုင် ပုၼ်ႉ ႁင်း ၵူၺ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သိုဝ်ႈၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၶဝ် ႁၢင်ႈ ၽၢင် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆး မႃး လႄႈ ၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁိူဝ်ႈမၢပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်း၊ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၽိူၵ်ႇၶၢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သၢႆလႅင်း ဢေႃႈ။- 3ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မူဝ်းသေႇ၊တင်း ဢေးလိယႃႉ၊ပေႃႇမႃး လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တေႃႇ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 4ပေႇတရု၊ပိုတ်ႇ ပၢၵ်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ မႃး ယူႇ တီႈ ၼႆႈ ၸိုင်၊လီ ၼႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ သင် ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ႁဵတ်း သုမ်ႉ သၢမ် လင် ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ၊လင် ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ လင် ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈ မူဝ်းသေႇ၊လႄႈ၊လင် ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈ ဢေးလိယႃႉ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ။" 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း တိုၵ်ႉ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ယူႇ လႄႈ ၵႂၢမ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ သုတ်း ၼၼ်ႉ၊ မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢၼ် ႁိူဝ်ႈလႅင်း ၼႃႇ မုင်း ႁူမ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် လႄႈ၊သဵင် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ လႄႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၵဝ် ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း ၸိုင်၊ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လႄႈ ဢူပ်ႇပူပ်ႇ ဢဝ် ၼႃႈ ၶဝ် ငူပ်ႉ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ် ဢေႃႈ။- 7ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ မႃး ၸူး တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဢဝ် မိုဝ်း တိူဝ်ႉ ၶဝ် သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႉ တႃႉ။ ယႃႇပေ ၵူဝ် ပေ ႁႄ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8ၶဝ် ၵေႃႈ ငွၵ်ႈႁူဝ် ႁႅၼ် တူၺ်း လႄႈ၊လိူဝ် သေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉ ယဝ်ႉ။ 9ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လူင်း လွႆ မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပိင်းၺၢပ်ႈ ၶဝ် ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ရူႇပႃႇရူင်ႇ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁၼ် ၼႆႉ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ၸိုင်၊ယႃႇပေ လၢတ်ႈၼႄ တီႈ ၽူႈလႂ် လူးၵွၼ်ႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တွင်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ ဝႃႈ၊ 'ဢေးလိယႃႉ၊တၵ်း လႆႈ မႃး ဢွၼ်တၢင်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ ဢေးလိယႃႉ၊တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ဢွၼ်တၢင်း တႄႉ ယဝ်ႉ လႄႈ၊ တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶိုၼ်း ပဵၼ် မိူၼ် ၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 12ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ဢေးလိယႃႉ၊ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း မၼ်း လႄႈ၊ႁဵတ်း တီႈ မၼ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁု ထွမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လွင်ႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် မီး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေယဝ်ႉ၊- 15ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ဢဵတ်းလူ လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ။ ပဵၼ် ၽီ မႃႈမူ ဝႆႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ၊မၼ်း ၸၢင်ႈ တူၵ်း ၼႂ်း ၽႆး လႂ်၊တူၵ်း ၼႂ်း ၼမ်ႉ လႂ် ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 16ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် မႃး ၸူး တီႈ တပႄး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ သဵတ်ႈၸႃႇ လု ၶဝ်႟။ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ႁိုင် ထၼ်ႇ ႁိုဝ်။ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ သူ ႁိုင် ထၼ်ႇ ႁိုဝ်။ ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆး ၼၼ်ႉ မႃး တီႈ ၵဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 18ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ ၽီ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၽီ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆး ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၸႃႉၸဵမ် ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ မႃး ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ 19ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တဵတ်ႇတဵတ်ႇ လႄႈ၊ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁေႃႈ ၽီ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢမ်ႇ ႁေႃႈ ၽီ ဢွၵ်ႇ လႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ၵေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပေႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ မီး ထၼ်ႇ မဵတ်ႉ ၽၼ်း ၽၵ်းၵၢတ်ႇ မဵတ်ႉ ဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ၸိုင်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လၢတ်ႈ တီႈ လွႆ ၼႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶၢႆႉ တီႈ ၼႆႈ ၵႂႃႇ တီႈ ပုၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင် လွႆ ၼၼ်ႉ တၵ်း ၶၢႆႉ ဢေႃႈ။ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။- 21ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း ပထၼႃႇ သူးတွင်း လႄႈ ၵမ်တၢင်းၵိၼ် ၸိုင်၊မဵဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇ လႃးလႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈလုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ၊- 23ၶဝ် တၵ်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸႂ်လဵၵ်ႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶီငဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 24မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ တီႈ ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊ၸိုင်၊ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶဝ် မႃး ထၢမ် ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ မႂ်း ၸွင်ႇ ထၢမ်းၶွၼ်ႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ႁိုဝ်း" ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ 25ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ထၢမ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ မွၵ်ႇ ထိုင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ မွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႄႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သိမုၼ်ႇ၊႟၊မႂ်း ထၢင်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၽူႈလႂ် လႆႈ ထၢမ်းၶွၼ်ႇ တီႈ ၶုၼ် မိူင်း။ ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁိုဝ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈ ဢၼ် ယူႇသဝ်း ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း လႆႈ ထၢမ်းၶွၼ်ႇ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈ လႆႈ ထၢမ်းၶွၼ်ႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈ လွတ်ႈ ထၢမ်း ဢၶွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 27ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ သုၵ်ႉသၢၵ်ႉ ၶဝ်။ မႂ်း လူင်း ၵႂႃႇ မဵတ်း ပႃ ၵႃႈတီႈ ၼွင် တႃႉ။ ပႃ တူဝ် ဢၼ် မဵတ်း လႆႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ ပေႃး ငၢင်ႉ သူပ်း မၼ်း ၸိုင်၊တၵ်း ႁၼ် ၶႅပ်းငိုၼ်း ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ငိုၼ်း ၶႅပ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ပေႃးၵုမ်ႇ ပုၼ်ႈ မႂ်း တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ ဢဝ် ၵႂႃႇ ထၢမ်းၶွၼ်ႇ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း သွင် ၵေႃႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\