Matthew 2

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ပႅတ်ႉလႁႅမ်ႇ၊မိူင်း ယုတႃႉ၊ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် မေႃ တူၺ်း ၼၢၵ်ႈ ၶၢတ်ႈ လိူၼ် လၢဝ် ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ သေ မိူင်း ၽၢႆႇ တၢင်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ၊- 2တွင်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၼၼ်ႉ၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈလႂ် ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ႁၼ် လၢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၽၢႆႇ တၢင်း မိူင်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပုၼ်ႉ လႄႈ၊ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်း ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် မႃး ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶုပ်ႉဝႆႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ် ၵႂၢင်ၸႂ် ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 4ၶုၼ်လူင် ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵႃႈ ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ မႃး ၸုတုမ် တွင်ႈထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း တေ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၵ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၼႂ်း ဝဵင်း ပႅတ်ႉလႁႅမ်ႇ၊မိူင်း ယုတႃႉ၊ဢေႃႈ။ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၸမ်ႉ၊- 6"'ဝဵင်း ပႅတ်ႉလႁႅမ်ႇ၊ဢၼ် မီး ၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ၼႆႉ႟။ မႂ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်း လဵၵ်ႉ ဝဵင်း ၼွႆႉ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶုၼ် ဢၼ် လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တၵ်း ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈၼႂ်း မႂ်း၊ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၵူၼ်း ၵဝ် မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼႆႉ ဢေႃႈ။' ဝႃႈၼႆ မီး မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၶႅၵ်ႇ ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် လုၵ်ႉ တီႈ မိူင်း ၽၢႆႇ တၢင်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ မႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တဵတ်ႇတဵတ်ႇ သေယဝ်ႉ ထၢမ် တူၺ်း လွင်ႈ ၶိင်ႇၶႃႇ ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ် လၢဝ် ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁု ထၢင်ႇသႃး လီ ငၢမ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 8ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဝဵင်း ပႅတ်ႉလႁႅမ်ႇ၊လႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ လႄႈ ၶတ်းၸႂ် ႁႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး ထူပ်း ႁၼ် ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶိုၼ်း မႃး လၢတ်ႈ ပၼ် ၵဝ် ႁႂ်ႈ ၵဝ် ၵေႃႈ လႆႈ ၵႂႃႇ ၶုပ်ႉဝႆႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႂၢမ်း ၶုၼ်လူင် ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ လႆႈ ႁၼ် လၢဝ် ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ၼႂ်း မိူင်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 10လၢဝ် ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ် ၵႂႃႇ လႄႈ ၵိုတ်း ၼိမ် သဝ်း ယူႇ ၼိူဝ် ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၶဝ် ၸင်ႇ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း သေယဝ်ႉ၊ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႄႈၸဝ်ႈ မႃႇရိ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၶုပ်ႉဝႆႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢဝ် တင်း ၽၼ်ႇတႃႇ ရတၼႃႇ ဢၼ် ပႃး မႃး ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢဝ် ၶမ်း ဢိၵ်ႇတင်း လေႃႇပၢၼ်ႇ၊တင်း မုရၼ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၼၢမ်ႇသႃႇ ႁွမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သၢၵ်ႈလူႇ ဢေႃႈ။ 12လိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊ၸိုင်၊ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ပၼ် ပျႃႇတိၵ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၼႂ်း တၢင်း ၼွၼ်းၽၼ် လႄႈ၊ၶဝ် ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၸွမ်း တၢင်း တၢင်ႇ သဵၼ်ႈ သေ ဢေႃႈ။ 13ဝၢႆးသေ ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မိူဝ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ၼွၼ်းၽၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်း မႄႈၸဝ်ႈ သေလႄႈ၊ၶၢႆႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ပုၼ်ႉ လႄႈ ယူႇသဝ်း ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵဝ် လၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ မႂ်း ႁႂ်ႈ ၶိုၼ်း ဢွၵ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊တၵ်း သွၵ်ႈႁႃ လႄႈ ဢဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၼႂ်း ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊လုၵ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈၸဝ်ႈ သေ ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ပုၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 15ယူႇသဝ်း ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊တၢႆ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး မီး ပျႃႇတိၵ်ႈ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ႁွင်ႉ ဢဝ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ဢွၵ်ႇ သေ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊မႃး ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပျေႉၸုမ်ႇ မႃး ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊ႁု လွင်ႈ ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ မိူင်း ၽၢႆႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၶဝ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸႂ်လမ် ၶႂ်ႈၸႃႉ လူင်လၢင် လႄႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆး ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ လႆႈ သွင် ပီ လူင်းတႂ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ပႅတ်ႉလႁႅမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်း ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၶိင်ႇၶႃႇ ဢၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈ လၢဝ် လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ပေႃႇမႃး မိူဝ်ႈလႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ယေႇရမိ၊ႁေႃး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ။ 18"သဵင် ငိၼ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ရႃႇမႃႉ၊ဢေႃႈ။ ပဵၼ် သဵင် ဢၼ် ႁွင်ႉႁႆႈ ပွင်ႉၶၢင်း၊ဢၼ် လီ ငိၼ်းၽၢၼ် ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ရႃႇၶေႇလႃႉ၊ႁွင်ႉႁႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်း သဵင်ႈ ႁၢႆ တၢႆ မူတ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႆႈ ယူႇ ဢမ်ႇ ပျေႇၸႂ် လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပျေႉၸုမ်ႇ မႃး ဢေႃႈ။ 19ဝၢႆးသေ ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ပေႃႇမႃး ၼႂ်း တၢင်း ၼွၼ်းၽၼ် တီႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊လႄႈ။- 20မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႉ တႃႉ။ ဢဝ် ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈၸဝ်ႈ လႄႈ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ တီႈ မိူင်း ဢိသရေး၊ပုၼ်ႉ တႃႉ။ ၶုၼ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ဢဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တၢႆ သဵင်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵေႃႈ လုၵ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်း မႄႈၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ တီႈ မိူင်း ဢိသရေး၊သေ ဢေႃႈ။ 22ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊ၶုၼ် ဢႃႇၶေႇလႃႉ၊ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၼင်ႈႁေႃ ၼႂ်း ဢရႃႇ ပေႃႈ မၼ်း ၶုၼ် ႁေႇရူတ်ႈ၊ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ယုတႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵူဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ ႁတ်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ။ သမ်ႉ လႆႈ ပျႃႇတိၵ်ႈ တၢင်း ၼွၼ်းၽၼ် ထႅင်ႈ လႄႈ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ပုၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 23တႄႇတင်ႈ ႁဵတ်း ႁိူၼ်း ၼႂ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ႁေႃး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပျေႉၸုမ်ႇ မႃး ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\