Matthew 20

1ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၸၢင်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်း သူၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ သူၼ် ၼၼ်ႉ၊ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁႃ ၸၢင်ႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃး လႄႈ၊- 2ဝႆႉၵတိ တၵ်း ပၼ် ငိုၼ်း ၵႃႈႁႅင်း ဝၼ်း၊တေႇၼႃႇရီႇ ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ သေယဝ်ႉ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် မၼ်း ဢေႃႈ။- 3မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢၶိင်ႇ ၵဝ်ႈ မွင်း ၸမ် ၸမ် သမ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵၢင် ၵၢတ်ႇ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵၢၼ် လႄႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4မၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၵဝ် ပုၼ်ႉ တႃႉ။ ၵႃႈႁႅင်း ဝၼ်း ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ၵႃႈ ဢၼ် ထိူၵ်ႈတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 5ၶိင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ဝၢႆးဝၼ်း သၢမ် မွင်း ၸမ် ၸမ် ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ၊မၼ်း သမ်ႉ ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ ၵူၼ်း မႃး ထႅင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ၸမ် ၶိင်ႇ ဢၼ် သိမ်း ၵၢၼ်၊ၵူၺ်း လူဝ်ႇ ထႅင်ႈ ၸူဝ်ႈ မွင်း ၼိုင်ႈ လိူဝ် လိူဝ် ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ သူၼ် သမ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵၢင် ၵၢတ်ႇ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ထႅင်ႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵၢၼ် လႄႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သူ ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ ၸုၵ်း ယူႇ တီႈ ၼႆႈ တင်းဝၼ်း ႁဵတ်းသင်၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 7ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢမ်ႇ ငႃ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၺ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈ သူၼ် ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊သူ ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၵဝ် တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8"မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢၼ် သိမ်း ၵၢၼ် သူၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ သူၼ် သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၽူႈမၢႆ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁွင်ႉ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ ပၼ် ၵႃႈႁႅင်း ၶဝ် ၸႃႉၸဵမ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း လိုၼ်းလင် တေႃႇထိုင် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ဢွၼ်တၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 9ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼိုင်ႈ မွင်း ပၢႆ ပၢႆ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ယေႈ ၵေႃႉ ၵႃႈႁႅင်း ဝၼ်း ငိုၼ်း တေႇၼႃႇရီႇ ယေႈ ၶႅပ်း ဢေႃႈ။- 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်တၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၼ် လႄႈ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ၶဝ် တေ လႆႈ ၼမ် သေၵေႃႈ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ယေႈ ၵေႃႉ ငိုၼ်း တေႇၼႃႇရီႇ ယေႈ ၶႅပ်း ၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 11မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၶဝ် သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ သူၼ် လႄႈ၊- 12လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် လိုၼ်းလင် ႁဝ်း သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁိုင် ၼိုင်ႈ မွင်းၵူၺ်း၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ပၼ် ၵႃႈႁႅင်း မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်တၢင်း၊ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၵ်း တၢၵ်ႇ လႅတ်ႇ တင်းဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 13ၸဝ်ႈ သူၼ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉသႄႈ႟။ ၵဝ် ဢမ်ႇ လႅၼ် ၵိၼ် မႂ်း။ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ဝႆႉၵတိ တၵ်း ပၼ် ၵႃႈႁႅင်း ဝၼ်း ငိုၼ်း တေႇၼႃႇရီႇ ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ မႂ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ယဝ်ႉ။- 14ဢဝ် ၵႃႈႁႅင်း မႂ်း လႄႈ မိူဝ်း ၵႂႃႇ တႃႉ။ ၵဝ် ၶႂ်ႈ ပၼ် တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် လိုၼ်းလင် ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၵၼ် တင်း မႂ်း ဢေႃႈ။- 15ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ၶႂ်ႈ ဢဝ် ငိုၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပၼ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လီ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇၸႂ် မႂ်း ႁိုဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တူၵ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တူၵ်းဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တူၵ်းဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တူၵ်းလိုၼ်း ဢေႃႈ။ [ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ သေၵေႃႈ၊ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊]" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈတီႈ ၵၢင်တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ ၽုင် ၵူၼ်း ၵႂႃႇ တီႈ ဢၼ် တဵတ်ႇ ယဵၼ် သေယဝ်ႉ၊သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊- 18"တူၺ်း လူး။ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် ၶဝ် တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ႁႂ်ႈ ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။- 19ၶဝ် တၵ်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မေး ၸေႇပေႇတႄး၊ႁွင်ႉ ပႃး လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ၊ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ။ 21မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ၊ဝႃႈ၊ "သူ မီး ဢလူဝ်ႇ ၵႃႈသင်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မႄႈ၊ယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊လဝ်ႈ ယွၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶႅၼ်းတေႃႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်ၶႃႈ သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ လႆႈ ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ႁိမ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၽၢႆႇၶႂႃ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ ၽၢႆႇသၢႆႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22"သူ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ယွၼ်း ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈၼႆ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ သွင် ပီႈၼွင်ႉ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ၊ "ၵွၵ်း ဢၼ် ၵဝ် ၸမ် တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ သူ တၵ်း ၵိၼ် လႆႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵိၼ် လႆႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ၊ၵွၵ်း ၵဝ် ၼႆႉ သူ တေ ၵိၼ် လႆႈ ယူႇ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ တၵ်း ပၼ် ၽူႈလႂ် တၵ်း ၼင်ႈ ၽၢႆႇ ၶႂႃ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်း ၼင်ႈ ၽၢႆႇသၢႆႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ။ တီႈ ၼင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24မိူဝ်ႈ တပႄးၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ် ၶႂ်ႈၸႃႉ သွင် ပီႈၼွင်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၶဝ် ၸုတုမ် ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵမ် တြႃး ၸဝ်ႈ ၸၢင်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ၶဝ် လႄႈ ၵႄႇ ၵၢင်ႉ ၽွင်းမိူင်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ၸႂ်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 26ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉ သူ တႃႉ။- 27ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ပဵၼ် ႁူဝ် ပဵၼ် ၵၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် ၶႃႈ သူ တႃႉ။- 28ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၸႂ်ႉၵိၼ် ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၸႂ်ႉသွႆ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢွၵ်ႇ သေ ဝဵင်း ယေႇရိၶူဝ်း၊ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ မူႇၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 30ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ သွင် ၵေႃႉ ၼင်ႇ ယူႇ ႁိမ်း တၢင်း လႄႈ လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း၊လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼႆႉ႟။ ဢဵတ်းလူ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁိုတ်း ႁၢတ်ႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း၊လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊တီႈၶႃႈ႟။ ဢဵတ်းလူ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ 32ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ ၵိုတ်းသဝ်း သေယဝ်ႉ၊ႁွင်ႉ ၶဝ် လႄႈ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ႁဵတ်း ၵႃႈသင် ပုၼ်ႈ သူ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 33ၶဝ် ၵေႃႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇတႃ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ် မႃး သေၵမ်း ၶႃႈ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ 34မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၸႂ် ဢဵတ်းလူ ၼႃႇ သေယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢဝ် မိုဝ်း လုပ်ႈ ၵမ် မၢၵ်ႇတႃ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊မၢၵ်ႇတႃ ၶဝ် ႁၼ် လႆႈ မႃး ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\