Matthew 21

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ႁွတ်ႈ ၸမ် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ပိတ်ႉၽႃႇၵေး၊ၵႃႈတီႈ လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပွႆႇၸႂ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၶဝ် ဝႃႈ၊- 2"သူ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ဢၼ် မီး ပႃႈၼႃႈ ပုၼ်ႉ တႃႉ။ သူ တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် မႃႉလီႈ မႄႈ ဢွၼ်ႇ တူဝ် ၼိုင်ႈ မတ်ႉ ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈ မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ ၵႄႈ သေလႄႈ ၸုင် ဢဝ် မႃး ၸူး ၵဝ် တႃႉ။- 3ပေႃး ပိူၼ်ႈ ထၢမ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၸိုင်၊လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ၊' ဝႃႈၼႆ ၵူၺ်း တႃႉ။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် မႃး ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် မႃး ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢွၵ်ႇ သူပ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ။- 5"မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ လုၵ်ႈယိင်း ဝဵင်း ၸိဢုၼ်ႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႂ်း ပႃးၸႂ် ဢၼ် ဢူၼ်ႈ ဢၼ် ဢွၼ်ႇ လႄႈ ၶီႇ မႃႉလီႈ မႄႈ တင်း လုၵ်ႈ မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ၊ မႃး ၸူး မႂ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 6တပႄးၸဝ်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 7ၵႄႈ ဢဝ် မႃႉလီႈ မႄႈ တင်း လုၵ်ႈ မႃႉလီႈ ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ ဢဝ် သိူဝ်ႈယၢဝ်း ၶဝ် ပၢတ်ႈ တၢင်ႇ လင် မႃႉလီႈ မႄႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၶီႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 8မူႇၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ မႃး လႄႈ ဢဝ် သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း ၶဝ် သိူဝ်ႇ ပၼ် ပူ ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် ၶူၼ် တၢင်း ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၽၼ်း ဢဝ် ၵိင်ႇမႆႉ ၶႃႈမႆႉ သေလႄႈ သိူဝ်ႇ ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် ၶူၼ် တၢင်း ဢေႃႈ။- 9မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸွမ်း ပႃႈလင် ၼၼ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ႁူဝ်းသၼ်ႇၼႃႉ တီႈ လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼႆႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပႃး တင်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ၼႆႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ႁူဝ်းသၼ်ႇၼႃႉ ၵႃႈၼိူဝ် ပၢႆၸိၵ်း ၸွမ် ၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တင်း ဝဵင်း ၵႂၢင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် တွင်ႈထၢမ် ၵၼ် ဢူၼ် ဢဵၼ် မေႃးမႄး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11မူႇၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊မိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လိုပ်ႈ ႁေႃႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵႃႉၶၢႆ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ပႅတ်ႈ ၽိူၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း တင်ႇၼင်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢႆ ၼူၵ်ႉတူႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 13လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ 'ႁိူၼ်း ၵဝ် ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ပဵၼ် ႁိူၼ်း တီႈ ဢၼ် သူးတွင်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ သူ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ထမ်ႈ ၸူၼ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ လႂ် တင်း ၵူၼ်း ၶႃၶႄႉ တင်းလၢႆ မႃး ၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 15မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ၊ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်းလၢႆ၊ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ႁူဝ်းသၼ်ႇၼႃႉ တီႈ လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၸႂ်လမ် ၶႂ်ႈၸႃႉ ၼႃႇ လႄႈ၊- 16လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် ၶဝ် လၢတ်ႈ ယူႇ ၼႆႉ ၸွင်ႇ လႆႈ ငိၼ်း ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း ဢေႃႈ။ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ႁဵတ်း ဝႆႉ ႁႂ်ႈ သူပ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း သူပ်း ၸႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ၽၢတ်ႇၼူမ်း တင်းလၢႆ၊လႆႈ ယွင်ႈယေႃး ထေႃးပၼႃႇ ပျေႉၸုမ်ႇ လီ ငၢမ်း ဢေႃႈ၊' ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊သူ ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇၸူး ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ပုၼ်ႉ လႄႈ ၵိုတ်းသဝ်း ၼွၼ်း တီႈ ၼၼ်ႈ ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ 18မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ထႅင်ႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တွင်ႉမႆႈ ဢေႃႈ။- 19မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၼ် တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ႁိမ်း တၢင်း ၼၼ်ႉ တူၼ်ႈ ၼိုင်ႈ သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇၸူး လႄႈ ဢမ်ႇ ထူပ်း ႁၼ် မၢၵ်ႇ သေ ႁူၺ်ႇ၊ပဵၼ် မႂ် မၼ်း ၵူၺ်းၵူၺ်း ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ တူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ မၢၵ်ႇ ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ တူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ 20တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ႁၼ် သေယဝ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ တူၼ် မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၼႆႉ ႁဵဝ်ႇ ႁႅင်ႈ ၵႂႃႇ ၽႂ်း ထၼ်ႇ ၼႆႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပေႃး သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၸိုင်၊သူ တၵ်း တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း တီႈ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ပေႃး လၢတ်ႈ တီႈ လွႆ ၼႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶၢႆႉ တီႈ မႂ်း ၵႂႃႇ တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၵေႃႈ တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ဢေႃႈ။- 22ပေႃး သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိုင်၊ၵႃႈ ဢၼ် သူ သူးတွင်း လဝ်ႈ ယွၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶိုၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ၊ၶဝ်ႈ ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ တွင်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "မႂ်း ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တီႈ လႂ် မႃး လႄႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ၽူႈလႂ် ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ မႂ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း ထၢမ် သူ ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး သူ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၵႂၢမ်း ထၢမ် ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တီႈ လႂ် မႃး လႄႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 25တၢင်း ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ မၼ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ လႂ် မႃး။ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း။ လႆႈ တီႈ ၵူၼ်း ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ႁဝ်း ဝႃႈ၊ 'လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင် မၼ်း တၵ်း ဝႃႈ၊ 'ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။- 26ပေႃး ႁဝ်း ဝႃႈ၊ 'လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ ၵူၼ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼႆႉ ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ၊' ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း ၵူဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 27ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁု၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ၊ၵဝ် လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ လႂ် လႄႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ သူ ၵူၺ်း။ 28"သူ ထၢင်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး လုၵ်ႈၸၢႆး သွင် ၵေႃႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ လုၵ်ႈတူၼ်ႈ မၼ်း သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်႟။ မိူဝ်ႈ ၼႆႉ မႂ်း ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈ ၼႂ်း သူၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ပုၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29လုၵ်ႈတူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၵႂႃႇ ၶႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး လႄႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 30ပေႃႈ ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ၵႂႃႇ တီႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ဢွၼ်ႇ မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈၸၢႆး ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶႃႈ တေ ၵႂႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 31ၼႂ်း လုၵ်ႈၸၢႆး သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ၊ၵေႃႉလႂ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ပေႃႈ ၶဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႈတူၼ်ႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈ တီႈ ၸႂ်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ လႂ်၊ၸၢင်ႈ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း သူ ဢေႃႈ။- 32ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊မႃး လႄႈ ၼႄ တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ တီႈ သူ သေၵေႃႈ သူ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ လႂ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ သူ လႆႈ ႁၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊သူ ယင်း ဢမ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ 33"ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ တၢင်ႇဢၼ် တႃႉ။ မီး ၸဝ်ႈ သူၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ သူၼ် မၼ်း ၽုၵ်ႇ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ လႄႈ လွမ်ႉ ႁူဝ်ႉ ဝႆႉ၊ၶုတ်းလုၵ်း ဢၼ် တၵ်း ယဵပ်ႇ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ လႄႈ ပူၵ်း ထဵင် လၢင်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ ၶၢတ်ႈ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 34မိူဝ်ႈ ၸမ် ၶိင်ႇ ဢၼ် တၵ်း ဝိတ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ထိုင် မႃး ၼၼ်ႉ၊ မၼ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ မၼ်း တင်းလၢႆ ၵႂႃႇ ယွၼ်း ဢဝ် ၵႃႈၶၢတ်ႈ သူၼ် ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်းၶၢတ်ႈႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 35ၵူၼ်းၶၢတ်ႈႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တိဢဝ် လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ တီႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊သမ်ႉ ဢဝ်တၢႆ ပႅတ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 36ၸဝ်ႈ သူၼ် ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼမ် သေ ဢွၼ်တၢင်း ၵႂႃႇ သေၵေႃႈ၊ၵူၼ်းၶၢတ်ႈႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 37ပွၵ်ႈ လိုၼ်းလင် သုတ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း ဝႃႈ၊ 'ၸၢင်ႈၶႄး ၶဝ် တၵ်း ဢႃးၼႃႇ လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၸင်ႇ ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 38ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်း ဢၼ် ၵူၼ်းၶၢတ်ႈႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈ သူၼ် မႃး ၸိုင်၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢမူၺ်ႇ ဢေႃႈ။ မႃး တႃႉ။ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် မၼ်း တၢႆ လႄႈ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ မၼ်း တႃႉ ႁဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 39တိဢဝ် မၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊တိုတ်ႉ လၢၵ်ႈ ဢွၵ်ႇ သူၼ် လႄႈ ဢဝ်တၢႆ ပႅတ်ႈ သေ ဢေႃႈ။ 40"ၵမ်း ၼႆႉ၊ပေႃး ၸဝ်ႈ သူၼ် မႃး ၸိုင်၊သူ ထၢင်ႇ မၼ်း တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တီႈ ၵူၼ်းၶၢတ်ႈႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထၢမ် ဢေႃႈ။ 41ၶဝ် တင်းလၢႆ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း တၵ်း ဢဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၶၢတ်ႈႁဵတ်းသူၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ လႄႈ သမ်ႉ ဢဝ် သူၼ် ၼၼ်ႉ ၶၢတ်ႈ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် တၢင်ႇ ၸုမ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပၼ် ၵႃႈၶၢတ်ႈ သူၼ် မၢၼ်ႇ မၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 42ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "'မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ၵူၼ်း ႁဵတ်း ႁိူၼ်း တိူၵ်ႈ ပႄႇပႅတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ ၵမ်း လိုၼ် လႆႈ ပဵၼ် ႁိၼ် ႁူဝ် ၸဵင်ႇတိူၵ်ႈ ဢၼ် ဢယေး ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဵတ်း ဝႆႉ လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် လီဢၢမ်း သိုဝ်ႈၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ႁဝ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ 43"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၼုၵ်ႈ ဢဝ် သေ ၵႃႈတီႈ သူ လႄႈ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ မဵဝ်း ၵူၼ်း ဢၼ် တၵ်း မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ မိူင်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 44[ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တူၵ်း သႂ်ႇ မၢၵ်ႇႁိၼ် ႁူၺ်ႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁၵ်း ဢေႃႈ။ ပေႃး မၢၵ်ႇႁိၼ် ႁူၺ်ႇ ၼႆႉ တူၵ်း သႂ်ႇ ၼိူဝ် ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း တႅၵ်ႇ ပဵၼ် ၽွင် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ၊"] ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 45မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ တီႈ ၶဝ် သေလႄႈ၊- 46ၵျၢမ်ႇ ဢၢင်ႈ ၶႂ်ႈ တိဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၵူဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊မၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\