Matthew 22

1ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢုပမႃႇ သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 2"မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶုၼ်လူင် ပႃး ၼိုင်ႈ၊ ႁဵတ်း ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ပၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၶုၼ်လူင် ၼၼ်ႉ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ မၼ်း တင်းလၢႆ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉ ပၢင်း ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ ဢၼ် လႆႈ ၽိတ်ႈပၢင်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ မႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 4ၶုၼ်လူင် ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ မၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ တင်းလၢႆ ထႅင်ႈ လႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ၵဝ် ၼႆႉ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ ၸႃႉၸဵမ် ဝူဝ်း လႂ်၊တူဝ် ဢၼ် လဵင်ႉ ဝႆႉ ပီး လီ မၼ် လီ လႂ် ၵေႃႈ ႁႅမ် ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တၼ်း ယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ၶဝ်ႈ ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ သေၵမ်း၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ ဢၼ် လႆႈ ၵႂႃႇ ၽိတ်ႈပၢင်း ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ပႃးၸႂ် လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တီႈ တူင်ႈၼႃး ပႅတ်ႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁဵတ်း တၢင်း ၵႃႉ တၢင်း ၶၢႆ ပႅတ်ႈ လႄႈ၊- 6ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိဢဝ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ ပေႃႉ ထုပ်ႉ လႄႈ ဢဝ်တၢႆ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 7ၶုၼ်လူင် ၼၼ်ႉ၊ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၼႃႇ လႄႈ ၶီႇသိုၵ်း ၵႂႃႇ ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢဝ် ၽႆး တုတ်ႇ ဝဵင်း ၶဝ် ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 8ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ်လူင် ၸင်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ မၼ်း တင်းလၢႆ မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ တၼ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ၽိတ်ႈပၢင်း ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈတၢၼ်ႇ လႄႈ၊- 9မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူႈ ၵိဝ်ႇတၢင်း သေယဝ်ႉ၊ႁွင်ႉ ပႃး ၵူၼ်း ၵႃႈ ဢၼ် သူ ထူပ်း ႁၼ် ၼၼ်ႉ မႃး ၶဝ်ႈ ပွႆး ၼႆႉ ၼမ် ၼမ် တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ၊- 10ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သင်ႇ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၶဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူႈ ၵိဝ်ႇတၢင်း သေယဝ်ႉ၊ႁွင်ႉ ပႃး ဢဝ် ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်းၸႃႉ ၵႃႈ ဢၼ် ၶဝ် ထူပ်း ႁၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ပွႆး ၼၼ်ႉ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ပီႈၼွင်ႉ ၶႅၵ်ႇ ဢေႃႈ။ 11"ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ်လူင် မႃး တၵ်ႉလၢတ်ႈ ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ပွႆး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ပုၼ်ႈ ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ လႄႈ၊- 12ထၢမ် တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵေႃႉ႟။ ယင်း ဢမ်ႇ ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ပုၼ်ႈ ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၼင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ပွႆး ၼႆႉ ႁဵတ်းသင်၊' မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တွပ်ႇ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ်လူင် မီး ဢမိင်ႉ တီႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မတ်ႉ တိၼ် မတ်ႉ မိုဝ်း မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ပႅတ်ႈ ၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉႁႆႈ ၵတ်းၶဵဝ်ႈၵတ်းၽၼ်း ပုၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁွင်ႉ ပၢင်း ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ သေၵေႃႈ၊ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 15မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ်၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ထၢမ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႄႈ ၵၢင် ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊- 16ပွႆႇၸႂ်ႉ တပႄး ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း တပႄး ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် သဵၼ်ႈ တၢင် တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၸႂ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး၊ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း မီး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၼႃႈ ၵူၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း ဢမ်ႇ ၵူဝ် ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ထၢင်ႇ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၶႃႈ။ လွင်ႈ ဢၼ် ထၢမ်းၶွၼ်ႇ တီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ၼႆႉ၊ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ တြႃး ဢုပတေႇ ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇ ႁိုဝ်း၊ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း ဝႃႈၼႆ လၢတ်ႈ ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵျၢမ်ႇ ဢၢင်ႈ ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် မိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၼႆႉ႟။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၵျၢမ်ႇ ဢၢင်ႈ ၵၢင် ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 19ဢဝ် ၶႅပ်းငိုၼ်း ဢၼ် ထၢမ်းၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၼႄ ၵဝ် လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ၶႅပ်း ၼိုင်ႈ ပၼ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 20ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈလႂ်။ တႅမ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၽူႈလႂ် ဝႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ၶဝ် ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ပုင်ႇႁၢင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လီ ယဝ်ႉ။ ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ဢဝ် ၶွင် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ပၼ် ၶိုၼ်း တီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊တႃႉ။ ဢဝ် ၶွင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၶိုၼ်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၶဝ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ သေ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 23ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၵိူင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊- 24"သြႃႇ ၸဝ်ႈ၊တြႃး မူဝ်းသေႇ၊သွၼ် ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ မီး လၢင်း လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း တၵ်း လႆႈ သိုပ်ႇ ဢဝ် မႄႈမၢႆႈ ၼၼ်ႉ၊ ႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပီႈဢၢႆႈ မၼ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇ ဢမ်ႇ ၶၢတ်ႇ၊' ဝႃႈၼႆ မီး ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 25မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႃႈတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ မီး ၶဝ် ပီႈၼွင်ႉ ၸဵတ်း ၵေႃႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပီႈဢၢႆႈ လူင် ၶဝ် ဢဝ်မေး သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ တၢႆ ၵႂႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ယင်း ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ မီး လၢင်း လႄႈ မေး မၼ်း ၵိုတ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 26မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၸႃႉၸဵမ် ၼွင်ႉၸၢႆး ၵေႃႉ တၢမ်း သွင် ၵေႃႉ တၢမ်း သၢမ်၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သိုပ်ႇ ဢဝ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး လုၵ်ႈ မီး လၢင်း လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ တင်း ၸဵတ်း ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ဢေႃႈ။- 27တီႈသုတ်းတီႈၵွႆ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 28ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ၊မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မေး ၵေႃႉလႂ်။ ၶဝ် ပီႈၼွင်ႉ တင်း ၸဵတ်း ၵေႃႉ လႆႈ ဢဝ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁု ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ သူ ၽိတ်းပိူင်ႈ တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။- 30ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်ၽူဝ် ဢဝ်မေး။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 31ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ၊ သူ ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ဝႆႉ ပၼ် သူ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 32မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃး ဝႆႉ ၸမ်ႉ၊ 'ၵဝ် ပဵၼ် ၽြႃး ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၽြႃး ဢိၸၢၵ်ႈ၊ၽြႃး ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢေႃႈ၊' ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊ၶႂ်ႈဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽြႃး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ၽြႃး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ဢေႃႈ၊" မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33မိူဝ်ႈ ဢၼ် မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ငိၼ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 34မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တွပ်ႇ ၵူၼ်း ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၶဝ် သမ်ႉ ပေႃး ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶဝ် ထၢတ်ႇယဵၼ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ၸုတုမ် ၵၼ် မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ထၢမ် သေလႄႈ၊ ၵၢင် ဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 35ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊- 36"သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ၼႂ်း တြႃး တင်း လူင် ၼႆႉ၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢၼ် လႂ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႂ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ပႃး တင်း ႁူဝ်ၸႂ် မႂ်း သဵင်ႈ သဵင်ႈ၊ တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မႂ်း သဵင်ႈ သဵင်ႈ၊တင်း ၵတ်ႉ ၶၼ် မႂ်း လႄႈ ၺၢၼ်ႇ မႂ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေလႄႈ ႁၵ်ႉ ဢေႃႈ။- 38ပိင်းၺၢပ်ႈ ၶေႃႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ဢၼ် တီႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 39ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ဢၼ် တီႈ သွင် ၸမ်ႉ၊ 'ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ႁၵ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။-' 40ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မူဝ်းသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵျၢမ်း ဢၼႃႇၵတ်ႉတိ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢိင် တြႃး သွင် ပိူင် ၼႆႉ သေလႄႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၸုတုမ် ၵၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထၢမ် ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊- 42"သူ ထၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၽူႈလႂ်၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 43မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ႁႂ်ႈ ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵႂၢမ်း ဢၼ် တႃႇဝိတ်ႈ၊ဝႃႈ ၸမ်ႉ။ 44"'ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃ ၵဝ် တေႃႇ ႁွတ်ႈ ၵဝ် ဢဝ် ရၢၼ်ႇသူႇ မႂ်း ၶျႃး ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ တႂ်ႈ တိၼ် မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 45"ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ပေႃး တႃႇဝိတ်ႈ၊ယင်း ႁွင်ႉဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ယူႇ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ ပဵၼ် လုၵ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ၊လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထၢမ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ 46ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သေ ၶေႃႈ လႆႈ။ ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ႁတ်း လဝ်ႈ ႁတ်း ထၢမ် ၵႂၢမ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\