Matthew 24

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ၸိၼႄ မၢၵ်ႇႁိၼ် တိူၵ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ သူ တူၺ်း ႁၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ သၢင်ႉ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်း တၵ်း ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵိူၼ်ႇ ယႃႉ ပင်း လူင်း၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ႁူၺ်ႇ ၼိုင်ႈ တေ ဢမ်ႇ ၵေႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူၺ်ႇ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး ႁိမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈ ဢၼ် မီး မူႇ ၶဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ တၵ်း ပဵၼ် မႃး မိူဝ်ႈလႂ် ၶႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တၵ်း ၵျွ လူင်း မႃး ဢိၵ်ႇတင်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် ၵမ်ႇၽႃႇ ၼႆႉ တၵ်း သုတ်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တေ မီး ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လႂ် ၶႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ လၢတ်ႈၼႄ ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်း သတိ တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ လႆႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် သူ။- 5ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း ပေႃႇမႃး သေယဝ်ႉ၊ႁိမ် ဢဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 6သူ တေ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၶၢဝ်ႇ ဢၼ် တိုၵ်းသိုၵ်း တီႈ ၸမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း သဵင် ၶၢဝ်ႇ တိုၵ်းသိုၵ်း တီႈ ၵႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ယႃႇပေ မႆႈၸႂ်။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မႃး ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပဵၼ် တီႈသုတ်းတီႈၵွႆ။- 7မိူင်း ၼိုင်ႈ လႄႈ မိူင်း ၼိုင်ႈ၊တၵ်း တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼိုင်ႈ လႄႈ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ တၵ်း ၶတ်းတႃႉ ၵၼ် ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ်ႈၵႃႈမၢၵ်ႇပႅင်း၊တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႃႇလႃႉႁႃႈလႅင်မိူင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ဢိင်ႇသၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း ပေႃႇ ပဵၼ် တီႈ ပဵၼ် တီႈ ဢေႃႈ။- 8လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈမီး ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ဢၼ် တၵ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9"ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ တၵ်း တိမတ်ႉ ဢဝ် သူ လႄႈ ဢဝ် သူ ဢၢပ်ႈ ၵႃႈတီႈ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် သူ တၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း ၸင်း သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸႂ် တၵ်း လု လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ၵၼ် လႄႈ ၸင်း ၵၼ် ဢေႃႈ။- 11ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း ပေႃႇမႃး လႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 12လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ တေ ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး လႄႈ မႅတ်ႈတႃႇ တၢင်းႁၵ်ႉ တၵ်း လဵၵ်ႉ ၵေႇ ဢေႇ မၢင် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 13ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ တေႃႇထိုင် တီႈသုတ်း ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။- 14ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ မိူင်း ၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊တၵ်း လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွတ်ႇ ၵမ်ႇၽႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ယဝ်ႉ၊ယဝ်ႉ ၸင်ႇ တၵ်း ပဵၼ် တီႈသုတ်းတီႈၵွႆ ဢေႃႈ။ 15"သူ တၵ်း လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈ၊ 'တၢင်း ဢၼ် ယႃႉ လု ဢၼ် လီ ႁင်ႈ လီ ၵူဝ် ၼႃႇ၊' ပရေႃးၽႅတ်ႈ တၢၼ်ႇယေႇလႃႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ႁင်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ထႃႇၼႃႉ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ဢေႃႈ။ (ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈ တြႃး ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ႁု ထွမ်ႇ တႃႉ။-) 16မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊တၵ်း လႆႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼိူဝ် လွႆ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လင်ၶႃးႁိူၼ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ တၼ်း လူင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း လႄႈ ဢဝ် ၶူဝ်း မၼ်း။- 18ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ တူင်ႈၼႃး တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ တၼ်း မိူဝ်း ဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်း။- 19ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မႄႈယိင်း ဢၼ် ပႃး ပတိၵ်ႈသၼ်ႇထေႇ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈယိင်း ဢၼ် မီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ဢၼ် ယင်း ၵိၼ် ၼူမ်း ယူႇ လႂ်၊တၵ်း ယၢပ်ႇၸႂ် ၵိၼ်းၸႂ် ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 20လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝၼ်း ဢၼ် သူ လႆႈ ပၢႆႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၶိင်ႇ ႁိူဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ၸိုင်၊သူးတွင်း တႃႉ။- 21ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၽေး ဢုပၢတ်ႈ ဢၼ် ယၢပ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ ပဵၼ် သေပွၵ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ ၸႃႉ တႄႇ ၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း ၵေႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 22ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပွတ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုင်၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်း တေ ဢမ်ႇ လွတ်ႈ လႆႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ၼၼ်ႉ ပွတ်း ဢေႃႈ။ 23"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ သူ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မီး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ဢေႃႈ၊' 'မီး ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊သူ ယႃႇပေ ယုမ်ႇ။- 24လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တၵ်း ပေႃႇမႃး ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ဢၼ် လီဢၢမ်း လႂ်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ၊သင် ပဵၼ် လႆႈ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ယင်း တေ ပႅတ်ႉလႅၼ် ပႃး လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 25လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၵဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ သူ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ မၢတ်ႈတွင်း ဝႆႉ တႃႉ။ 26"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး ၶဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ၵႂႃႇၸူး။ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ် တၵ်း ဝႃႈ၊ 'တူၺ်း လူး။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တဵတ်ႇ မႅပ်း ဝႆႉ ၼႂ်း လုၵ်း တၢင်းၼႂ်း ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၵေႃႈ ယႃႇပေ ယုမ်ႇ။- 27ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽႃႉမႅပ်ႈ မၢပ်ႈ တၢင်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႅင်း ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဝၼ်း တူၵ်း လႄႈ ၸွတ်ႇ ၼႃႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 28"တီႈ ဢၼ် မီး တူဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ၊လၢင်းတႃႉ တင်းလၢႆ တၵ်း ၸုတုမ် ဢေႃႈ။ 29"ဝၢႆး လင် ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ ၶၢၼ်ၸႂ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊ၵၢင်ဝၼ်း တၵ်း လပ်းသိင်ႇ၊လိူၼ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႅင်း၊လၢဝ် တင်းလၢႆ တၵ်း ႁူင်ႈ တူၵ်း သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ တၼ်းၶူဝ်း ၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ တၵ်း သၼ်ႇၶွၼ်း ဝႆ ဢေႃႈ။- 30မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် သေလႄႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း လႆႈ တူပ်း ဢူၵ်း ႁွင်ႉႁႆႈ လႄႈ ႁၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ပႃး တင်း မုၼ်ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၶီႇ မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး ဢေႃႈ။- 31သဵင် ၼႄးၶရႃႇ တၵ်း ႁုၼ်ႈ မေႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လူင်း မႃး သီႇၸဵင်ႇ ပႅတ်ႇ ၼႃႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သေယဝ်ႉ၊ၸုသိမ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၸႃႉၸဵမ် ၵမ်ႇၽႃႇ ၸဵင်ႇ ၼိုင်ႈ တေႃႇ ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ ၸဵင်ႇ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 32"ဢဝ် တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ႁဵတ်း ပုင်ႇ တႅၵ်ႈ သေလႄႈ သွၼ် ဢဝ် တႃႉ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵိင်ႇ မၼ်း ၶႃႈ မၼ်း ႁုၼ်ႈ လႄႈ ပူင်ႇ ၽိူဝ် ပူင်ႇ မႂ် ၶဵဝ် လီ ၼုမ်ႇ လီ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇမႆႈ ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 33မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁု လွင်ႈ ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ႁွတ်ႈ ၸမ် မႃး ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၽၵ်းတူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 34ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၸေးၸေး ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိူဝ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ သုတ်း ပႆႇ ႁၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 35ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် တင်း လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ တၵ်း ဝၢႆး ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊တၵ်း ဢမ်ႇ ႁူင်ႈ ဢမ်ႇ ႁၢႆ လႃးလႃး။ 36"ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ႁု ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ ဝၼ်း ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ။ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁု။ ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၵေႃႈ တေႃႈယင်း ဢမ်ႇ ႁု။ မီး ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ႁု ဢေႃႈ။- 37တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မႃး ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၼူဝ်းဢႃႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 38ၸူဝ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵိၼ် ပျေႃႇ ယူႇ၊ဢဝ်ၽူဝ် ဢဝ်မေး ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၼူဝ်းဢႃႇ၊ၶဝ်ႈ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 39ယင်း ဢမ်ႇ မီး သတိ ၵႃႈသင် တေႃႇထိုင် ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်း မႃး ဢဝ် ၶဝ် လွင်ႈ ၵႂႃႇ ပႅတ်ႈ သဵင်ႈ မူတ်း ဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် တၵ်း ပဵၼ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 40ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ တၵ်း ထႆၼႃး ႁူမ်ႈ ၵၼ် ယူႇ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သိမ်းဢဝ် ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 41မႄႈယိင်း သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် လူၺ် ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သိမ်းဢဝ် ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း ၵိုတ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 42ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁု ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး သူ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႆႉ သတိ ပႂ်ႉ ယူႇ တႃႉ။- 43ပေႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ႁု ၶိင်ႇ ဢၼ် ၽူႈလၵ်ႉ တၵ်း မႃး လၵ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လပ်း ဢမ်ႇ ၼွၼ်း လႄႈ ပႂ်ႉ ယူႇ ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႉ လႆႈ မူင်ႇ ႁိူၼ်း မၼ်း ဝႃႈၼႆ သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 44ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၼႂ်း ၶိင်ႇၼႃႇရီႇ ဝၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ဢမ်ႇ ထိူမ် ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ သူ တၼ်း ဝႆႉ တႃႉ။ 45"လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ မီး သမ်ႇမႃႇ သတိ ၼၼ်ႉ၊ ပဵၼ် ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ႁႂ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး တင်းလၢႆ လႄႈ ၸၢင်ႈ ၽႄမႅင်ႇ ပၼ် တၢင်းၵိၼ် ၸွမ်း ၶိင်ႇ မၼ်း မၢၼ်ႇ မၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 46မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း ၶိုၼ်း မႃး လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ မၼ်း မီး တၢင်း ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း ဢေႃႈ။- 47ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း တၵ်း ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ မၼ်း ဝႆႉ၊ ႁႂ်ႈလႆႈ တူၺ်း ထိင်း ၼိူဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၵႃႈမီး ဢေႃႈ။- 48ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢၼ် မိူၵ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း ၸၢင်ႈ ထၢင်ႇ ၼႂ်း ၸႂ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃႈလဵင်ႉ ၵဝ် တၵ်း ၼၢၼ်း မႃး ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊- 49ယႅၼ်ႉ ထုပ်ႉ လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ယူႇ၊ၵိၼ် ႁူမ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဝ်းလဝ်ႈ မဝ်း ၵမ် တင်းလၢႆ ယူႇ ၸိုင်၊- 50ပေႃႈလဵင်ႉ မၼ်း တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၼႂ်း ၶိင်ႇၼႃႇရီႇ ဝၼ်း ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ႁု လႄႈ ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ဢမ်ႇ ထိူမ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 51တႅပ်း မၼ်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ပိတ်း ပဵၼ် ပွတ်း လႄႈ ဢဝ် မၼ်း ၶင် ဝႆႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၶဝ် ဢေႃႈ။ တီႈ ၼၼ်ႈ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် လႄႈ လႆႈ ၵတ်း ၶဵဝ်ႈ ၵတ်း ၽၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\