Matthew 25

1"ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ တၵ်း ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈယိင်း သၢဝ် သိပ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ယိပ်း ဢဝ် ၵွၵ်းၽႆး သေလႄႈ ၵႂႃႇ ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ႁႃႈ ၵေႃႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ပိင်ႇၺႃႇ လႄႈ ႁႃႈ ၵေႃႉ ၸမ်ႉ၊မီး ပိင်ႇၺႃႇ သတိ ဢေႃႈ။- 3ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယိပ်း ပႃး ဢဝ် ၵွၵ်းၽႆး ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇ ပႃး ၼမ်ႉမၼ်း။- 4ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ သတိ ၸမ်ႉ၊ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း သႂ်ႇ တဝ်ႈ တဵမ်တဵမ် ပႃး ၸွမ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၵွၵ်းၽႆး ၶဝ် ဢေႃႈ။- 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ၼၢၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ငဝ် ၼွၼ်း လႄႈ လပ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 6"ၼႂ်း ၶိင်ႇတဵင်ႈၶိုၼ်း သဵင် ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ မႃး ယဝ်ႉ။ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တွၼ်ႈႁပ်ႉ မၼ်း တႃႉ ႁဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 7လုၵ်ႈယိင်း သၢဝ် သိပ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တိုၼ်ႇ မႃး လႄႈ တႆႈ ၵွၵ်းၽႆး ၶဝ် ဢေႃႈ။- 8မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယွၼ်း ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ သတိ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵွၵ်းၽႆး ႁဝ်း ၼမ်ႉမၼ်း ႁႅင်ႈ ယဝ်ႉ။ ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်း မႅင်ႇ ပၼ် တီႈ ႁဝ်း ဢိတ်းၼိုင်ႈ လူး၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 9ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ သတိ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ဢမ်ႇ မႅင်ႇ ပၼ် လႆႈ ၵူၺ်း။ ၼမ်ႉမၼ်း ႁဝ်း ဢမ်ႇ ပေႃးၵုမ်ႇ လႆႈ ပုၼ်ႈ သူ လႄႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ၵူၺ်း။ ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉ ဢဝ် ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၶၢႆ ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈ သူ ၸိုင်၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ လီ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 10ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ႁွတ်ႈမႃး ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈယိင်း သၢဝ် ႁႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် တၼ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႂ်း ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽၵ်းတူ ၵေႃႈ ဢိုတ်း ႁပ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 11"လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႈယိင်း သၢဝ် ဢၼ် ၵိုတ်း ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူ ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊' မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊- 12လုၵ်ႈၶူၺ် မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း သူ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁု ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ ဝၼ်း မၼ်း လႄႈ ပႃး တင်း သတိ လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ တႃႉ။" 14"ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ တၵ်း ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇ တၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇ မိူင်း ဝႃႈၼႆ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၶႃႈ ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ မၼ်း တင်းလၢႆ မႃး သေလႄႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ငိုၼ်း ၶမ်း မၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ဢၢပ်ႈပၼ် ဝႆႉ တီႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ငိုၼ်း ႁႃႈ တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ တီႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သွင် တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ၊ထႅင်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၼိုင်ႈ တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ မၼ်း ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 16ၶႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ႁႃႈ တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ႁဵတ်း ၵႃႉ ႁဵတ်း ၶၢႆ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ မႃး ငိုၼ်း ႁႃႈ ၶႅပ်း ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 17မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၶႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ငိုၼ်း သွင် တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ မႃး သွင် ၶႅပ်း ထႅင်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 18ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၼိုင်ႈ တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ငိုၼ်း ၸဝ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၽင် ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း လိၼ် သေ ဢေႃႈ။ 19"ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ႁိုင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၸဝ်ႈ ၶဝ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ႁွတ်ႈမႃး လႄႈ တႂၢၵ်ႈ ၸရၢင်း ငိုၼ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။- 20ၶႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ႁႃႈ တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ်ႈ ၸူး သေလႄႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ ႁႃႈ ၶႅပ်း ထႅင်ႈ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢၢပ်ႈပၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ငိုၼ်း ႁႃႈ တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ တူၺ်း လူး။ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ မႃး ထႅင်ႈ ႁႃႈ ၶႅပ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21ၸဝ်ႈ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'လီ ယဝ်ႉ။ ၶႃႈ ဢၼ် လီ လႄႈ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼႆႉ႟။ မႂ်း ႁဵတ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် လဵၵ်ႉ ဢၼ် ၼွႆႉ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် တၵ်း ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ႁႂ်ႈ မႂ်း လႆႈ ဢုပ်ႉ ထိင်း ၵႃႈၼိူဝ် ဢၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် လူင် ဢေႃႈ။ မႃး တႃႉ၊ၶဝ်ႈ လႄႈ ၸွၼ်ၸူမ်း ၸွၼ်သိူဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22"မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶႃႈ ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ငိုၼ်း သွင် တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈ ၸူး သေလႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ႁဝ်း။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢၢပ်ႈပၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ငိုၼ်း သွင် တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ တူၺ်း ၶႃႈ လူး။ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ မႃး သွင် ၶႅပ်း ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 23ၸဝ်ႈ မၼ်း ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'လီ ယဝ်ႉ။ ၶႃႈ ဢၼ် လီ လႄႈ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼႆႉ႟။ မႂ်း ႁဵတ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် လဵၵ်ႉ ဢၼ် ၼွႆႉ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် တၵ်း ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ႁႂ်ႈ မႂ်း ဢုပ်ႉ ထိင်း ၵႃႈၼိူဝ် ဢၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် လူင် ဢေႃႈ။ မႃး တႃႉ၊ၶဝ်ႈ လႄႈ ၸွၼ်ၸူမ်း ၸွၼ်သိူဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶႃႈ ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ငိုၼ်း ၼိုင်ႈ တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈ ၸူး သေလႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၵဝ်ၶႃႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁဵတ်း ယၢပ်ႇ ႁဵတ်း ယဵၼ်း လႄႈ ၸၢင်ႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် တီႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇ ၽုၵ်ႇ ဢမ်ႇ သွမ်ႈ၊ ၸၢင်ႈ ၸုသိမ်း ဢဝ် တီႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇ ဝၢၼ်ႇ ဢမ်ႇ ပိုၼ် ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 25ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၵူဝ် လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၽင် ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း လိၼ် ဢေႃႈ။ တူၺ်း လူး။ ဢၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် ငိုၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 26ၸဝ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶႃႈ ဢၼ် မိူၵ်ႈ လႄႈ ၶၢၼ်ႉ ဢိူၼ် ၼႆႉ႟။ မႂ်း ဝႃႈ မႂ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၸၢင်ႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် တီႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ၽုၵ်ႇ ဢမ်ႇ သွမ်ႈ၊ၸၢင်ႈ ၸုသိမ်း ဢဝ် တီႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ဝၢၼ်ႇ ဢမ်ႇ ပိုၼ် ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။- 27ပေႃး ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊မႂ်း လီ ဢဝ် ငိုၼ်း ၵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၿၢၼ်ႇ ဝႆႉ လႄႈ ၵဝ် ယင်း တေ လႆႈ ၶိုၼ်း ဢရၢင်း မၼ်း တင်း ၶီႈ မၼ်း လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 28ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၶႅပ်းၶမ်း ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ မၼ်း သေလႄႈ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ငိုၼ်း သိပ်း တလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 29ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ တီႈ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ မီး ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် ထႅင်ႈ လႄႈ မၼ်း တၵ်း မီး ပေႃး လူၼ်ႉ ပေႃး လိူဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မီး ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်း မီး ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ သေၵေႃႈ၊ယင်း တေ ၼုၵ်ႈ ဢဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 30ဢဝ် ၶႃႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ လွင်ႈ ၼႆႉ ၵႂႃႇ ထိမ်ႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ပုၼ်ႉ တႃႉ။ တီႈ ၼၼ်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ ႁႆႈ လႆႈ ႁွင်ႉ ၵတ်းၶဵဝ်ႈၵတ်းၽၼ်း ယူႇ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31"မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ပႃး တင်း မုၼ်ၽုင်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ လႄႈ မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ရႃႇၸႃႉပလၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး မုၼ်ၽုင်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 32ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈၶိူဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း လႆႈ ၸုတုမ် ၵၼ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် ပဵၼ် သွင် မူႇ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း လဵင်ႉ သူဝ်း လိူၵ်ႈ ၽႄ ဢဝ် သူဝ်း တင်းလၢႆ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၽုင် ပႄႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 33တၵ်း ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ၽၢႆႇၶႂႃ မိုဝ်း ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ၽၢႆႇသၢႆႉ မိုဝ်း ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 34မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၽၢႆႇၶႂႃ မိုဝ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ တီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼႆႉ႟။ မႃး လႄႈ ၶဝ်ႈ ၸၢမ်ႇၸႃး ဢမူၺ်ႇ မိူင်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ သူ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တႄႇၸႃႉ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၵမ်ႇၽႃႇ လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 35မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တွင်ႉမႆႈ ၼၼ်ႉ သူ လဵင်ႉလူ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် ယၢၵ်ႇၼမ်ႉ ၵေႃႈ၊သူ ပၼ် ၼမ်ႉၵိၼ် တီႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ သူ တွၼ်ႈႁပ်ႉ ဢဝ် ၵဝ် ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း သူ ဢေႃႈ။- 36မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယူႇ တူဝ်ပူၺ် ၼၼ်ႉ သူ ၼုင်ႈ မႆ ပၼ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် ပဵၼ် ၶႆႈ ဢမ်ႇ ယူႇ လီ ၵေႃႈ သူ လုမ်းလႃး လူတူၺ်း ၵဝ် လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တူၵ်းထွင်ႇ ၼၼ်ႉ သူ မႃး သူႇ မႃး ၸႂ်း ၵဝ် ဢေႃႈ၊-' 37မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တွင်ႉမႆႈ လႄႈ လႆႈ လဵင်ႉ လႆႈ လူ ပၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ၶႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယၢၵ်ႇၼမ်ႉ လႄႈ လႆႈ ပၼ် ၼမ်ႉ ၵိၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ၶႃႈ။- 38ႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ လႄႈ လႆႈ တွၼ်ႈႁပ်ႉ ဢဝ် ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈလႂ် ၶႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယူႇ တူဝ်ပူၺ် လႄႈ လႆႈ ဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ မႆ ပၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း မိူဝ်ႈလႂ် ၶႃႈ။- 39ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ် ၶႆႈ ဢမ်ႇ ယူႇ လီ လႂ်၊ယူႇ ၼႂ်း ထွင်ႇ လႂ် လႄႈ လႆႈ လုမ်းလႃး လူတူၺ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း မိူဝ်ႈလႂ် ၶႃႈ၊' ထၢမ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 40မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႃႈ တၵ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ တၢင်း ဢၼ် သူ ႁဵတ်း ၵႃႈတီႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢၼ် လဵၵ်ႉ သေပိူၼ်ႈ၊ၵႃႈၼႂ်း ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် သူ လႆႈ ႁဵတ်း ပၼ် ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41"မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၽၢႆႇသၢႆႉ မိုဝ်း ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ၵိၼ်ႇလႃႇ ၼႆႉ႟။ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၽႆးငရၢႆး ထႃႇဝရႃႉ ဢၼ် မႄး ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊မႃႇၼၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇ မၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 42သူ ၼႆႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တွင်ႉမႆႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ။ ၵဝ် ယၢၵ်ႇၼမ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပၼ် ၼမ်ႉၵိၼ် တီႈ ၵဝ်။- 43ၵဝ် ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ တွၼ်ႈႁပ်ႉ ဢဝ် ၵဝ် ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း သူ။ ၵဝ် ယူႇ တူဝ်ပူၺ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈၶူဝ်းမႆ တီႈ ၵဝ်။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ် ၶႆႈ ပဵၼ် ၼၢဝ် လႂ်၊ၵဝ် ယူႇ ၼႂ်း ထွင်ႇ လႂ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ သူ ဢမ်ႇ လုမ်းလႃး ဢမ်ႇ လူ ဢမ်ႇ တူၺ်း ၵဝ်၊-' 44မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ တွၼ်ႉ ႁၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တွင်ႉမႆႈ ယၢၵ်ႇၼမ်ႉ လႂ်၊ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ လႂ်၊ယူႇ တူဝ်ပူၺ် လႂ်၊ပဵၼ် ၶႆႈ ပဵၼ် ၼၢဝ် ဢမ်ႇ ယူႇ လီ လႂ်၊မီး ၼႂ်း ထွင်ႇ လႂ် ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ် လႄႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ဢၼ် လုမ်းလႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၶႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 45ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႃႈ တၵ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် လဵၵ်ႉၼွႆႉ သေပိူၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း တီႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 46ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ သုတ်း ဢမ်ႇ သဵင်ႈ ပုၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ တင်းလၢႆ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ထႃႇဝရႃႉ ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\