Matthew 26

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သွၼ်ပၼ် လွင်ႈတၢင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊လၢတ်ႈ တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊- 2"ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် သူ ႁု ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ သွင် ဝၼ်း တၵ်း ပဵၼ် ပွႆး ပသၶႃႇ၊ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၸုတုမ် ၵၼ် ၼႂ်း ႁေႃ ႁိူၼ်း ၵယႃႇၽႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 4တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း တၢင်း ပရိယႄႇ တိဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။- 5ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ၽွမ်ႉၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း တူင်ႉ တၵ်း တိူၼ်ႇ လႄႈ ၼႂ်း ဝၼ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၼႆႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ၼႅတ်ႈ ႁဵတ်း လူးၵွၼ်ႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 6ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယင်း မီး ယူႇ တီႈ ဝၢၼ်ႈ ပေႇထၼိ၊ၼႂ်း ႁိူၼ်း သိမုၼ်ႇ၊ဢၼ် ယၢမ်ႈ ပဵၼ် တုတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ၸိုင်၊- 7မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢဝ် တဝ်ႈ ႁိၼ် ၶၢဝ် ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် ဢၼ် ၵႃႈယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ တဝ်ႈ ၼိုင်ႈ မႃး သေယဝ်ႉ၊သွၼ်းလေႃႇ ထွၵ်ႇ သႂ်ႇ တီႈ ၼိူဝ် ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း တိုၵ်ႉ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၼ် လႄႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် လႄႈ ႁႂ်ႈ သုမ်း ပႅတ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် လၢႆ လၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 9ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် ၼႆႉ၊ထုၵ်ႇလီ ၶၢႆ ဢဝ် ၵႃႈၶၼ် မၼ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၸႃႇၵႃႉ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ယႃႉ ၸေႇတၼႃႇ မႄႈယိင်း ၼႆႉ ႁဵတ်းသင်။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ၵႂႃႇ ၼႆႉ၊ ပဵၼ် ဢၼ် ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်း ပုၼ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 11ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊တၵ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 12လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ထွၵ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် တူဝ် ၵဝ် ၼႆႉ၊ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် မႄးႁႅၼ်း ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း သၢင်းၵျူဝ်ႇ တူဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 13ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵမ်ႇၽႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ၊ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ယဝ်ႉ ၼႆႉ တၵ်း လႆႈ ဢုပ်ႇ လႆႈ လၢတ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း တပႄးၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် သေလႄႈ၊- 15လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶၢႆ ပၼ် ၼႂ်း မိုဝ်း သူ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊တၵ်း ပၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၵႃႈႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ၵေႃႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ငိုၼ်း သၢမ် သိပ်း ၶႅပ်း သေယဝ်ႉ၊ ပၼ် မၼ်း သေ ဢေႃႈ။- 16တႄႇ ဢဝ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း ႁႃ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ဢေႃႈ။ 17ဝၼ်း တီႈ ၼိုင်ႈ ၼႂ်း ပွႆး ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႃး ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၼၼ်ႉ၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ လဝ်ႈထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႄးႁႅၼ်း ပုၼ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တေ ၵိၼ် ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၵႃႈတီႈလႂ် ၶႃႈ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ 18မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း သေလႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'သြႃႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ၶိင်ႇၼႃႇရီႇ ၵဝ် ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း တပႄး ၵဝ် တင်းလၢႆ တေ ၶၢမ်ႇပွႆး ပသၶႃႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မႂ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သင်ႇ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ မႄးႁႅၼ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 20မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼင်ႈ ၵိၼ် ပွႆး ပသၶႃႇ၊လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၵိၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၵဝ် ဢၢပ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တူၵ်းၸႂ် ၼႃႇ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢွၼ်ၵၼ် လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ပဵၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၸုမ်ႇ ၼႂ်း ဝၢၼ် ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢဝ် ၵဝ် ဢၢပ်ႈ ဢေႃႈ။- 24ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၶၢႆ ၼၼ်ႉ။ မၼ်း မီး ဢႃႉမၢင်ႇၵလႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၸိုင်၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း လီ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢႆ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပိုတ်ႇ ပၢၵ်ႇ လဝ်ႈထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဝႃႈ၊ "မႅၼ်ႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း လၢတ်ႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ ၵိၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း လႄႈ သူးတွင်း ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း သေယဝ်ႉ၊မႅင်ႇ ပၼ် တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ် ၵဝ် ဢေႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် လႄႈ ၵိၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယိပ်း ဢဝ် ၵွၵ်း လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ပၼ် တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ် တႃႉ။- 28ၵွၵ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လိူတ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ပတိၺိၺ်ႇ ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်ႇ၊လိူတ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် သွၼ်းလေႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 29ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၼႆႉ ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ၵိၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် မႂ်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼႂ်း မိူင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁဵတ်းၵႂၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ လွႆ သၢၼ်ႇလုၼ်ႇ၊ပုၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။ 31မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၶိုၼ်း ၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ် သူ ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း ပၢႆႈ ပႅတ်ႈ ၵဝ်၊ဢၼ် တၵ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ဢဝ်တၢႆ ၵူၼ်း လဵင်ႉ သူဝ်း လႄႈ၊သူဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၽုင် တၵ်း ၽၢတ်ႇၽႄ ၵၼ် ဢေႃႈ၊' မီး မႃး ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 32ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင် တၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ပုၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33ပေႇတရု၊ပိုတ်ႇ ပၢၵ်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း ပၢႆႈ ပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵေႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ပၢႆႈ ပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း လႃးလႃး ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 34မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၶိုၼ်း ၼႆႉ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႆႇ ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း ဝႃႈ မႂ်း ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၵဝ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35ပေႇတရု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း လႆႈ တၢႆ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် သေပွၵ်ႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ တပႄးၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ဢေႃႈ။ 36ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊ၵေႇသႃႉသေႇမၼိ၊ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵႂႃႇ သူးတွင်း ၵႃႈတီႈ ပုၼ်ႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ဢွၼ်ၵၼ် ၼင်ႈ ပႂ်ႉထႃႈ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 37ႁွင်ႉ ဢဝ် ပေႇတရု၊တင်း လုၵ်ႈၸၢႆး ၸေႇပေႇတႄး၊သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပႃး လူၺ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် လႄႈ ယၢပ်ႇၸႂ် ၵိၼ်းၸႂ် ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ၊- 38လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ် ၵဝ် ၼႆႉ တုၵ်ႉၶႃႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး ၸမ် တၵ်း တၢႆ ဢေႃႈ။ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 39မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ ထႅင်ႈ ဢိတ်းၼိုင်ႈ သေယဝ်ႉ၊ ၶုပ်ႉမူပ်ႇ လႄႈ သူးတွင်း ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် တီႈၶႃႈ။ ပေႃး ပဵၼ် လႆႈ ၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ၵွၵ်း ၼႆႉ ပိူင်ႈ သေ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ယႃႇ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ဢလူဝ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ၊ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 40မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ သၢမ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၶဝ် ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ တီႈ ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ သၢမ် ၵေႃႉ ၼႆႉ တႃႇ တေ ပႂ်ႉထႃႈ လူၺ်ႈ ၵဝ် ၶိင်ႇ ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈ မွင်းၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ႁိုဝ်း။- 41လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ လူင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်း ယႃႉ ၵဝ်း ႁႅင်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူးတွင်း လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ တႃႉ။ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ႁႅင်း ၸေႇတၼႃႇ သေၵေႃႈ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 42မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ သူးတွင်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ။ ပေႃး ၵွၵ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ဝႄႈ ပိူင်ႈ သေ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တေ လႆႈ ၵိၼ် ၵွၵ်း ၼႆႉ လႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သူးတွင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 43ၶိုၼ်း မႃး ၸူး တီႈ ၶဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၶဝ် ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ မိုၼ်းတႃ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 44မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ ပႅတ်ႈ ၶဝ် ဝႆႉ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ သူးတွင်း ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ တီႈ သၢမ်၊သူးတွင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 45လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး ၸူး တီႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သူ ယင်း တိုၵ်ႉ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ ႁိုဝ်း။ တူၺ်း လူး။ ၶိင်ႇၼႃႇရီႇ ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ မႃး ထိုင် ယဝ်ႉ။- 46လုၵ်ႉ တႃႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ တႃႉ ႁဝ်း။ ႁၼ် ႁိုဝ်း။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၵဝ် ဢၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 47ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း သိပ်း သွင် ပႃး ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ပႃး လၢပ်ႇ ပႃး လႅဝ်း တင်း ၶွၼ်ႉ ပေႃႉ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၼႂ်း ၽႃႇသႃႇ ၵျူး၊ၶဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။- 48ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢႆ ၼၼ်ႉ၊သႂ်ႇ သူပ်း သႂ်ႇ ၵႂၢမ်း ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ၼူမ် လႄႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မၼ်း ယဝ်ႉ။ တိဢဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 49မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယုတႃႉ၊ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ မၼ်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ႁႂ်ႈ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ ၼူမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 50ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ႟။ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ဝႆး ဝႆး တႃႉ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ တိမတ်ႉ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေ ဢေႃႈ။- 51ၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႃး ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ ထွတ်ႇ လႅဝ်း မၼ်း ၽၼ်း မႅၼ်ႈ ဝၢၼ်ႁူ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶၢတ်ႇ တူၵ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 52ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် လႅဝ်း မႂ်း သႂ်ႇ ၶိုၼ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵပ်း မၼ်း သေတႃႉ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ယိပ်း လႅဝ်း ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ တၢႆ လူၺ်ႈ လႅဝ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 53မႂ်း ထၢင်ႇ ၵဝ် တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ယွၼ်း ဢဝ် တၢင်း ၸွႆႈ တၢင်း ထႅမ် ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်၊ႁႂ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ တပ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢမ်ႇၵႃး သိပ်း သွင် တပ်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 54ပေႃး လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် မႃး ၸိုင်၊လွင်ႈ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 55ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ တီႈ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ မၢတ်ႈ ၵဝ် ပဵၼ် ၸူၼ် ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ လႄႈ သူ ပႃး ဢဝ် လၢပ်ႇလႅဝ်း တင်း ၶွၼ်ႉ ပေႃႉ သေယဝ်ႉ၊မႃး တိဢဝ် ၵဝ် လူင် ပႄႇ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၵူႈဝၼ်း လႄႈ သင်ႇသွၼ် ပၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇ တိဢဝ် ၵဝ်။- 56ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ လႄႈ ပဵၼ် မႃး ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် လႅၼ်ႈပၢႆႈ ဢေႃႈ။ 57ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တိဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵယႃႇၽႃႉ၊ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ၵၼ် ယူႇ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 58ပေႇတရု၊ယူႇ ဢမ်ႇ ၵႆ ဢမ်ႇ ၸမ် လႄႈ ၸွမ်းလင် ၶဝ် ၵႂႃႇ ထိုင် တီႈ ၼႂ်း ပၢင်ႇ ဝၢင်း ႁေႃ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ပေႃး လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၶဝ်ႈ လႄႈ ၼင်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ပႂ်ႉ ယၢမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 59မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ်လုမ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း လုမ်းလူင် ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် ႁႃ သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆ ဢေႃႈ။- 60ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ မႃး ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ထၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် သၢၵ်ႈသေႇ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ သုတ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ လႄႈ၊- 61လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၢတ်ႈၼိူင်ႇ ၵိူၼ်ႇ ယႃႉ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ၼႂ်း သၢမ် ဝၼ်း ၶိုၼ်း ပူၵ်း ၶိုၼ်း တင်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 62မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လုၵ်ႉၸုၵ်း သေလႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ယူႇ ၽၢႆႇ ၼိုင်ႈ တင်း မႂ်း လႄႈ ႁဵတ်း ဢမု တေႃႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ၊မႂ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၵႃႈသင် ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ထၢမ် သေၵေႃႈ၊- 63မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ ဝႆႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ သမ်ႉ ထၢမ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ထၢမ် တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၸႂ်ႈ တႄႉ ယူႇ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 64ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း ဝႃႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ သူ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ မိူဝ်းၼႃႈ ထႃႈ လိုၼ်း သူ တၵ်း လႆႈ ႁၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃ ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း သေလႄႈ ၶီႇ မွၵ်ႇၵုမ်ႈ လူင်း သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 65ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸၵ်ႉ သိၵ်ႇ သိူဝ်ႈယၢဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ လၢတ်ႈ ပူၼ်ႉ လၢတ်ႈ လိူဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ။ ႁဝ်း လူဝ်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ထႅင်ႈ။- 66သူ ၶႂ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ၶၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ လႆႈ တၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၽွမ်ႉၵၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢေႃႈ။ 67မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ထူမ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး သႂ်ႇ ၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ် တႃမိုဝ်း ထုပ်ႉ ပေႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ၽႃႇမိုဝ်း တူပ်း ၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊- 68လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊႟။ ဢဝ် တင်း ၺၢၼ်ႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် တီႈ ႁဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၽူႈလႂ် ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 69ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊ယင်း ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ပၢင်ႇ ဝၢင်း လုမ်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်းၸႂ်ႉ မႄႈယိင်း ဢွၼ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊မႃး တီႈ မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ယေႇသု၊ၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႇလိလႄး၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 70မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊မၼ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း လၢတ်ႈ ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 71ယၢင်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၵ်းတူ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ပၢင်ႇ ဝၢင်း လုမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း ဢွၼ်ႇ တၢင်ႇၵေႃႉ သမ်ႉ မႃး ႁၼ် မၼ်း လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ယေႇသု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 72မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊သမ်ႉ ထဵင် ပႅတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဝႃႈ။ ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 73ယူႇ ထႅင်ႈ ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၼၼ်ႉ မႃး တီႈ ပေႇတရု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ။ မႂ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ သဵင် ၵႂၢမ်း မႂ်း လႄႈ ႁု လွင်ႈ မႂ်း လႆႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 74ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ၶိုၼ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ပေႃး ၵဝ် ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၵဝ် တႃႉ။ ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၵႆႇ ၶၼ် ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 75ပေႇတရု၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႆႇ ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၼ် ၼၼ်ႉ မႂ်း တၵ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵဝ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သၢမ် ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ သေ ႁွင်ႉႁႆႈ ထိုင်ၸႂ်ထိုင်ၶေႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် ယူႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\