Matthew 27

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ၸိုင်၊ၵႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လူင် ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် ႁႃ လွင်ႈ ႁႃ တၢင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တၢႆ ဢေႃႈ။- 2ၶဝ် ၸင်ႇ မတ်ႉ မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢၢပ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ပွၼ်ႇတိပိလတ်ႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶုၼ် ရူဝ်းမႃႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယုတႃႉ ဢိသၵႃႇရေႇဢုတ်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶၢႆ ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ တၢင်းၽိတ်း မၼ်း လႄႈ ဢဝ် ငိုၼ်း သၢမ် သိပ်း ၶႅပ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ပၼ် ၶိုၼ်း တီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၵျူး၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 4လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ဢဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈ မႅၼ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၽိတ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇ သႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း ၵႃႈသင်။ မႂ်း တူၺ်း လႄႈ ႁဵတ်း ၵူၺ်း မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ယုတႃႉ၊ၵေႃႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ ထိမ်ႈ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ တီႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်း ၶႅၼ် ၶေႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၢႆ သေ ဢေႃႈ။ 6ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵဵပ်း ဢဝ် ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ငိုၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႃႈ လိူတ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇလီ ဢဝ် သႂ်ႇ ၼႂ်း ၽၼ်ႇတႃႇ ၸဝ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 7ၶဝ် ၶိုင် ပွင် ၵၼ် လွင်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉ ၵႂၢၵ်ႈလိၼ် ၸၢင်ႈပၼ်ႈမေႃႈ၊ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တၢင်း လၢႆ ဢေႃႈ။- 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢၵ်ႈလိၼ် လိူတ်ႈ" တေႃႇထိုင် ဝၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢေႃႈ။ 9ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼႆ လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပျေႉၸုမ်ႇ ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ယေႇရမိ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ဢဝ် ငိုၼ်း သၢမ် သိပ်း ၶႅပ်း၊ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ၽွမ်ႉၵၼ် တႅပ်း ၵႃႈ တႅပ်း ၶၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 10သိုဝ်ႉ ဢဝ် ၵႂၢၵ်ႈလိၼ် ၸၢင်ႈပၼ်ႈမေႃႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ တီႈ ၵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶုၼ် ရူဝ်းမႃႉ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶုၼ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ မႂ်း ၸႂ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵျူး၊ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း ဝႃႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 12ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၶဝ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ယူႇ ၽၢႆႇ ၼိုင်ႈ တင်း မႂ်း လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၼမ် ထၼ်ႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ မႂ်း ဢမ်ႇ ငိၼ်း ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ။ 14မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ သေလႄႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ၊ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 15ၼႂ်း ပွႆး ပသၶႃႇ၊ၵူႈ ပီ၊ၶုၼ် ရူဝ်းမႃႉ၊မီး ထုင်းၸၢမ်ႇ ဢၼ် ပွႆႇ ပၼ် ၵူၼ်းထွင်ႇ သေၵေႃႉၵေႃႉ ဢွၵ်ႇ ထွင်ႇ၊ဢၼ် မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၽွမ်ႉၵၼ် ယွၼ်း ႁႂ်ႈ ပွႆႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်းထွင်ႇ ဢၼ် မီး ၸိုဝ်ႈ မီး သဵင် ဢၼ် လႆႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၸုတုမ် မႃး ၼမ်ၼႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ထၢမ် တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ပွႆႇ ၵူၼ်းထွင်ႇ ၵေႃႉလႂ် လွတ်ႈ။ ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် လႄႈ ယေႇသု၊ဢၼ် ဝႃႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ထၢမ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸမ်ႉ၊ၶုၼ် ၼၼ်ႉ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် သီႈၵေႉႁေႈတႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ယင်း ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ တြႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မေး မၼ်း ပၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း မႃး တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁဵတ်း ၵႃႈသင် တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၼွၼ်းၽၼ်ႁၼ် ၶိုၼ်း ၼႆႉ လႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၸႂ် ဢမ်ႇ ၶျၢမ်းသႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လူၺ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သင်ႇ လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 20ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် တင်းလၢႆ၊တိုၵ်းယူင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵၼ် ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ ပွႆႇ ပၼ် ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊လႄႈ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တၢႆ ဢေႃႈ။- 21ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၶုၼ် ၵေႃႈ ထၢမ် ၶဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ပွႆႇ ၵေႃႉလႂ် ပၼ် သူ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထၢမ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၶဝ် ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၶုၼ် သမ်ႉ ထၢမ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊တီႈ ယေႇသု၊ဢၼ် လႆႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၶဝ် ၽွမ်ႉၵၼ် လၢတ်ႈ သဵင် လဵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် မၼ်း တွၵ်ႇၸပ်း ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၶုၼ် ၶိုၼ်း ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈသင်၊မၼ်း လႆႈ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ သင် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵေႃႈ ၶဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵိဝ်သဵင် ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် မၼ်း တွၵ်ႇၸပ်း ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ႁုႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ႁႄႉ ဢမ်ႇ ႁၢမ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် ဢဵၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ဢဝ် ၼမ်ႉ သေလႄႈ သုၵ်ႈ မိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် ၵၼ် တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇ ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ၵေႃႉ ၼႆႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ သူ တူၺ်း လႄႈ ႁဵတ်း ၵႂႃႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 25မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ၽေး တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မၼ်း လႆႈ တၢႆ ၼၼ်ႉ တူၵ်း ၼိူဝ် ႁူဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တေႃႇ ႁွတ်ႈ ၸူဝ်ႈ လုၵ်ႈ ပၢၼ် လၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ပႃႇရပ်ႉပႃႉ၊ပၼ် ၶဝ် သေ ဢေႃႈ။ 26တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸမ်ႉ၊ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တွၵ်ႇၸပ်း ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ဢေႃႈ။ 27မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁေႃ ပၢင်တပ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ ႁွင်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း တင်း တပ်ႉ မႃး ၸုတုမ် လွမ်ႉႁွပ်ႈ ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 28ထွတ်ႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပႅတ်ႈ လႄႈ ဢဝ် သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း လႅင်ၵမ်ႇ ၽိုၼ် ၼိုင်ႈ ၼုင်ႈ ပၼ် ဢေႃႈ။- 29ၶဝ် ဢဝ် ၶိူဝ်း ၼၢမ် သၢၼ် ႁဵတ်း ၶူၺ်ႇ သရၽူႇ သေလႄႈ၊သုပ်း သႂ်ႇ ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မႆႉဢေႃႈ လႅမ်ႈ ၼိုင်ႈ သႂ်ႇ ၼႂ်း မိုဝ်း ၽၢႆႇ ၶႂႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶဝ် ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ယုတႃႉ၊ၼႆႉ႟။ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢသၢၵ်ႈ ယိုၼ်းယၢဝ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 30ၶဝ် ထူမ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆး သႂ်ႇ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ် မႆႉဢေႃႈ ၼၼ်ႉ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 31လိုၼ်းသေ ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ထွတ်ႇ သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ၼုင်ႈ မႆ ပၼ် သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ တွၵ်ႇ တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ဢေႃႈ။ 32ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵုရေႇၼေႇ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ သိမုၼ်ႇ၊လႄႈ တဵၵ်းငႅၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း မႅၵ်ႇ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 33ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဢၼ် လႆႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵေႃးလႃႉၵေႃးထႃႉ၊ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ ၵွင်း ၵွၵ်းႁူဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 34ၶဝ် ဢဝ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ သူမ်ႈ လေႃး ၵၼ် တင်း ၼမ်ႉ ယႃႈ ၶူမ် သေယဝ်ႉ၊တိုၵ်း ပၼ် ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵိၼ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိမ်းတူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 35ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တွၵ်ႇၸပ်း ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၶဝ် တူၵ်းၸႃႇၵွၵ်ႈ သေ ၽႄမႅင်ႇ ၵၼ် ဢေႃႈ။- 36လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ပႂ်ႉ တူၺ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 37ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၶဝ် ဢဝ် လိၵ်ႈ ဢၼ် ၽုၺ်ႇ ဢပျတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ယေႇသု၊ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵျူး၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တွၵ်ႇၸပ်း ႁူဝ် သဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 38မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢဝ် ၸူၼ် သွင် ၵေႃႉ တွၵ်ႇၸပ်း ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၶဝ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၽၢႆႇၶႂႃ ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽၢႆႇသၢႆႉ ၸဝ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ 39ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵႂႃႇ ဢၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ သၼ်ႇ ႁူဝ် ၽႅတ်း ႁူဝ် ၶဝ် လႄႈ သႄႉသွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊- 40လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း တၵ်း ၵိူၼ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ၼႂ်း သၢမ် ဝၼ်း တၵ်း ၶိုၼ်း ပူၵ်း ၶိုၼ်း တင်ႈ ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ။ ပေႃး ၸႂ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ။ လူင်း သေ ၵႃႈတီႈ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 41မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၸႃႉၸဵမ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ်၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 42"ၵေႃႉ ၼႆႉ ၸၢင်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ပိူၼ်ႈ သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈ ၵူၺ်း။ ပေႃး ၸႂ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢိသရေး၊ၸိုင်၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း လူင်း သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း မႃး တႃႉ။ ပေႃး လူင်း မႃး လႆႈ ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 43မၼ်း ဢိင်ပိုင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ယင်း ဝႃႈ မၼ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ ယူႇ။ ပေႃး ၸႂ်ႈ တႄႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ၸၢမ်း ပႂ်ႉ တူၺ်း လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ ႁဝ်း။ ၸွင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် မၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 44မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၸူၼ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တွၵ်ႇၸပ်း ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 45ၸႃႉၸဵမ် ၶိင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း သၢမ် မွင်း ၸိုင်၊လပ်းသိင်ႇ ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ လိၼ်မိူင်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 46မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ဝၢႆးဝၼ်း သၢမ် မွင်း ၸမ် ၸမ် ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢေးလိ၊ဢေးလိ၊လႃးမႃး၊သႃႇပၵ်ႉသၼိ၊" ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ၊ၽြႃး ၵဝ်ၶႃႈ၊ၽြႃး ၵဝ်ၶႃႈ၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တီႈၶႃႈ ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 47ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈႁိမ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ ၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ႁွင်ႉ ႁႃ ဢေးလိယႃႉ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 48ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ ဢဝ် ၵုၺ် ၸုမ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်း ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ သူမ်ႈ ႁႂ်ႈ တဵမ် ၼႂ်း ၼူၼ်း ၵုၺ် ၼၼ်ႉ လႄႈ သဵပ်ႇ သႂ်ႇ ပၢႆ မႆႉဢေႃႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ယိုၼ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸုပ်ႇ ၵိၼ် ဢေႃႈ။ 49ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွင်ႇ ဢေးလိယႃႉ၊တၵ်း မႃး ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် မၼ်း ႁိုဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ မႃး ႁိုဝ်း၊ပႂ်ႉ တူၺ်း လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 50ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သမ်ႉ ႁဵတ်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ထွတ်ႇ ၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 51မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ၽႃႈၵင်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သိၵ်ႇ ၶၢတ်ႇ ၵႂႃႇ ၸႃႉၸဵမ် ႁူဝ် တေႃႇ ႁွတ်ႈ တိၼ် လႄႈ ပဵၼ် သွင် ၽၢၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ဢိင်ႇသၼ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် လူင် တင်းလၢႆ တႅၵ်ႇ ဢႃႈ ငၢၵ်ႈ ၵႂႃႇ၊- 52ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ လႄႈ တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ဢေႃႈ။- 53ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တီႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လႆႈ ႁၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 54မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႂ်ႉ တူၺ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁၼ် ဢိင်ႇသၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တူၵ်းၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 55ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ မီး မႄႈယိင်း ၼမ်ၼႃႇ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ႁမ်ႉ ၵႆ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ပႂ်ႉ လွမ် တူၺ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႄႈယိင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ၸွမ်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 56ၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပႃး မႃႇရိမႃႇၵတလႃႉ မႃႇရိ၊ဢၼ် ပဵၼ် မႄႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယူသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း မေး ၸေႇပေႇတႄး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 57မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၸိုင်၊သထေး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢရိမသႄး၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ဢေႃႈ။- 58ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် တပႄး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ မၼ်း ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊သေယဝ်ႉ၊ယွၼ်း ဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ၵေႃႈ၊ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ပၼ် တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 59ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ပူၵ်ႉႁေႃႇ တင်း ၽႃႈ ပၢၼ် ၶျေႃး ဢၼ် လီ ဢၼ် မႂ်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 60သႂၢင်းသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၶုတ်း မူင်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈ ၽႃ ပုၼ်ႈတႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 61မၼ်း ၵိင်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် လူင် လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢိုတ်း ႁပ်း ႁူး ပိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 62မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ဝၼ်းၽိတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် တင်း ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈ ၸူး ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊လႄႈ၊- 63လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႂၢမ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပႅတ်ႉ ၸၢင်ႈ လႅၼ် ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ဝႆႉ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ၼႆႉ၊ပေႃး တၢႆ လႆႈ သၢမ် ဝၼ်း ယဝ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 64ၵူဝ် တပႄး မၼ်း တင်းလၢႆ မႃး လၵ်ႉ ဢဝ် တူဝ်တၢႆ မၼ်း ၵႂႃႇ ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း လႄႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ပိူၼ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မၼ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼႆ လႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း တင်းလၢႆ၊ပႂ်ႉ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝႆႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း တေႃႇထိုင် သၢမ် ဝၼ်း သေၵမ်း တီႈၶႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁၢႆႉ ၼႃႇ သေ ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 65ၶုၼ် ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ မီး ၵူၼ်းသိုၵ်း ပႂ်ႉ ယၢမ်း မူႇ ၼိုင်ႈ ယူႇ ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ပေႃးၵုမ်ႇ ယူႇ လႄႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ၊ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ ပႂ်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 66ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၶဝ် ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်း မူႇ ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ တွၵ်ႇ တၼ်းသိၵ်ႈ တီႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ပႂ်ႉ ပိုင်ႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း သေ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\