Matthew 3

1ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼၼ်ႉ ပေႃႇမႃး ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ဢိူင်ႇ ယုတႃႉ၊သေလႄႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ ဝႃႈ၊- 2"မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ၸမ် တၵ်း တႄႇပဵၼ် မႃး ယဝ်ႉ။ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သူ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 3လွင်ႈ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သဵင် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ၊ 'မႄးႁႅၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ပုၼ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တႃႉ။ ႁႂ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သိုဝ်ႈလီ ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပႆ တႃႉ။' " ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼႆႉ ယဝ်ႉ။ 4သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼႆႉ ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ၶူၼ် ၵလႃႇဢုၵ်ႈ လႄႈ ဢဝ် သၢႆၼင် ႁတ်ႉဢႅဝ် မၼ်း ဝႆႉ လႄႈ ၵိၼ် မႅင်း ၸၵ်းတႅၼ် ၵပ်း ၼမ်ႉၽိုင်ႈ ထိူၼ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 5ၵူၼ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵူၼ်း ဢိူင်ႇ ယုတႃႉ၊တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်းႁွမ်း ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ၸူး တီႈ မၼ်း သေယဝ်ႉ၊- 6ၽုၺ်ႇၼႄ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် သေလႄႈ၊မၼ်း ၵေႃႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ႁၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊တင်းလၢႆ ၵေႃႈ မႃး ၸူး ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၸွမ်း ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၶိူဝ်း ငူးႁဝ်ႇ ၶဝ်႟၊ၽူႈလႂ် ပၼ် သတိ တီႈ သူ ႁႂ်ႈ သူ လႅၼ်ႈပၢႆႈ ပူၼ်ႉ လွတ်ႈၽေး တၢမ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ၼၼ်ႉ။- 8ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇ ဢၼ် ၵိုင်ႇ ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ပိၼ်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇ မႃး တႃႉ။- 9ယႃႇပေ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လုၵ်ႈလၢၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊တေ လႆႈ လွတ်ႈၽေး တၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ။ ၵဝ် လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႈလၢၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ ႁဵတ်း ပဵၼ် လႆႈ ဢေႃႈ။- 10တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊တႃမၢတ်ႇ ငႃ ၵႃႈတီႈ ႁၢၵ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ တူၼ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ဢၼ် လီ ၵူႈ တူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ပွမ်ႈ ပႅတ်ႈ ၸဵမ် ငဝ်ႈ ၸဵမ် ႁၢၵ်ႈ လႄႈ တုတ်ႇၽႆး ပႅတ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 11ၵဝ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ သူ လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵျွ မႃး ပႃႈ လိုၼ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လူၺ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လူၺ်ႈ ၽႆး တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ထွတ်ႈ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၵဝ် လူင်လၢင် ထၢၼ်ႈပေႃး ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈ ယိပ်း ၶႅပ်းတိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႃးလႃး။- 12ၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး တႅပ်း ဝီး ဝႆႉ လႄႈ တၵ်း လၢင် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ႁႂ်ႈ ၵဵင်ႈ လီ သႂ် လီ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် သိမ်း သႂ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ယွင် ၼႂ်း ယေး ဢေႃႈ။ တၵ်း ဢဝ် မဵတ်ႉ ၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇ တင်းသဵင်ႈ ထိမ်ႈသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၽႆး ဢၼ် ဢမ်ႇ မွတ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ သေ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊လူင်း မႃး ၸူး သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ႁိမ်း ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢေႃႈ။- 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶႃႈၸဝ်ႈ ယင်း လူဝ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း မႃး ယွၼ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈတီႈ ၶႃႈၸဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၶႃႈ၊" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်။ 15ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႃႈမီး ၼၼ်ႉ လႄႈ၊တေႃႈလဵဝ် ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵေႃႈ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် သေ ဢေႃႈ။ 16ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ မႃး ၵမ်းလဵဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵၢင်ႁၢဝ် ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ပုၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ႁၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ႁၢင်ႈၽၢင် ၼူၵ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လူင်း မႃး ၸပ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 17သဵင် ၸဝ်ႈ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\