Matthew 4

1လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸူဝ်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇ လူင် ဢၼ် ႁႅင်ႈ ႁွင် ၼႃႇ၊ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် မႃႇၼၢတ်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ယႃႉ ၵဝ်း ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် ဢမ်ႇ ၶူပ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း ႁိုင် သီႇ သိပ်း ဝၼ်း သီႇ သိပ်း ၶိုၼ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တွင်ႉမႆႈ မႃး လႄႈ၊- 3မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊ပေႃႇမႃး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မႂ်း ၸႂ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႉ ၸိုင်၊ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း မႃး သေလႄႈ ၵိၼ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တိုၵ်းယူင်း ဢေႃႈ။ 4ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း တွပ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ ဝႃႈ၊ 'ၵူၼ်း တေ လႆႈ ဢဝ် တင်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ၵူၺ်း လဵင်ႉၸႂ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ တၵ်း လႆႈ ဢဝ် တင်း ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူႈၶေႃႈၵူႈၵမ်း ၼၼ်ႉ လဵင်ႉလူ ဢေႃႈ၊' မီး ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ဝၢႆး ၼၼ်ႉ မႃႇၼၢတ်ႈ ၸူဝ်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၸိၵ်း ၸွမ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 6လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မႂ်း ၸႂ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႉ ၸိုင်၊ဢဝ် တူဝ် မႂ်း ပႅတ်ႈ တူၵ်း ၵႂႃႇ တႃႉ။ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "'ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ မႃး ႁပ်ႉ ႁွပ်ႇ ဢဝ် မႂ်း လႄႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၽႃႇတိၼ် မႂ်း လႆႈ တိူဝ်ႉ ထုၵ်ႇ မၢၵ်ႇႁိၼ် လႃးလႃး၊' မီး ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်း တွပ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ယင်း တႅမ်ႈ ဝႆႉ မီး ယူႇ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ 'မႂ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႂ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊' မီး မႃး ၼင်ႇ ၼႆႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၵမ်း ၼၼ်ႉ မႃႇၼၢတ်ႈ သမ်ႉ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ဢၼ် သုင် ၼႃႇ လႄႈ ၼႄပျႃး မိူင်း လေႃးၵႃႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း မုၼ်သရေႇ မၼ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၵႃႈမီး လႄႈ၊- 9လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး မႂ်း ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ဝႆႈ ၵဝ် ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ပၼ် တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ တႃႉ။ မႃႇၼၢတ်ႈ႟။ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၸမ်ႉ၊ 'မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၶုပ်ႉဝႆႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႂ်း ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လႄႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း၊' မီး ဝႆႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11မႃႇၼၢတ်ႈ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ ၵႂႃႇ လႄႈ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ပေႃႇမႃး လုမ်းလႃး လဵင်ႉလူ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တိဢဝ် လႄႈ ဢဝ် သႂ်ႇ ထွင်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ပုၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။- 13မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၵႂႃႇ ယူႇသဝ်း ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊ဢၼ် မီး ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼွင် ၵႃႇလိလႄး၊ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၸေႇပုလုၼ်ႇ၊တင်း ဢိူင်ႇ ၼပ်ႉထလိ၊ဢေႃႈ။- 14လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊ႁေႃး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ။ 15"ဢိူင်ႇ ၸေႇပုလုၼ်ႇ၊တင်း ဢိူင်ႇ ၼပ်ႉထလိ၊ ဢၼ် တႄႇတင်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် တႆႇ ၸွမ်း ၽင်ႇ ၼွင် ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊ ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊တီႈ ဢၼ် ၵူၼ်း၊ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ယူႇသဝ်း ၼၼ်ႉ။ 16ၵူၼ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ တင်းလၢႆ၊ လႆႈ ႁၼ် ဢၼ် လႅင်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ဢၼ် လႅင်း ပေႃႇမႃး ထွင်ႇ ႁိူဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ ႁူမ်ႈ တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မီး ၼၼ်ႉ၊ပျေႉၸုမ်ႇ မႃး ဢေႃႈ။ 17တႄႇ ဢဝ် ၶိင်ႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး တေႃႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ၸမ် တၵ်း တႄႇပဵၼ် ယဝ်ႉ လႄႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သူ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 18ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပႆ ၸွမ်း ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼွင် ၵႃႇလိလႄး၊ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်းလႃႈၼမ်ႉ သွင် ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ပဵၼ် သိမုၼ်ႇ၊ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ ပေႇတရု၊တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း ဢၼ်ႇတရေႇ၊ဝၢၼ်ႇ ၶႄ တူၵ်း ၼႂ်း ၼွင် ယူႇ ဢေႃႈ။- 19မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး ၸွမ်း ၵဝ် တႃႉ၊ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ သူ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁႃ ၵူၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 20ၶဝ် ၵေႃႈ တမ်း ပႅတ်ႈ ၶႄ ၶဝ် ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 21မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇ ပႆ ၵႂႃႇ ပႃႈၼႃႈ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်းလႃႈၼမ်ႉ တၢင်ႇၵေႃႉ သွင် ပီႈၼွင်ႉ ထႅင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ယႃႇၵုပ်ႈ၊တင်း ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၸေႇပေႇတႄး၊လႄႈ ၶဝ် သၢမ် ၵေႃႉ ပေႃႈ လုၵ်ႈ ၽုင် ၶႄ ၶဝ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ဢေႃႈ။- 22မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ၶဝ် ပီႈၼွင်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ ပေႃႈ ၶဝ် တင်း ႁိူဝ်း ၶဝ် ၵမ်းလဵဝ် သေလႄႈ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇလႄႇ လဵပ်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႂ်၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ယူႇ သေလႄႈ၊ႁႂ်ႈ ယေႃးၵႃႇ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 24သဵင် ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သႃႇ ႁူင် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ထိုင် မိူင်း သုရိ၊တင်း မိူင်း လႄႈ၊ပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယူႇ လီ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႆႈ ပဵၼ် ၼၢဝ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ၵူၼ်း ဢၼ် ၽီ ၶဝ်ႈ ၽိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈ၊ၵူၼ်းပဵၼ် မႃႈမူ၊ၵူၼ်း ဢၼ် တိၼ် တၢႆ မိုဝ်း တၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ တၢႆ ပွတ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ ယေႃးၵႃႇ ၶဝ် လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢေႃႈ။- 25ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵူၼ်း ဢိူင်ႇ ၵႃႇလိလႄး၊ၵူၼ်းမိူင်း တေႇၵႃႇပေႃးလိ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵူၼ်း ဢိူင်ႇ ယုတႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ယူႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ယေႃးတၢၼ်ႇ၊ၶဝ် ပဵၼ် မူႇ ပဵၼ် ၽုင် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\