Matthew 7

1"ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ၸိုင်၊သူ ယႃႇပေ ၸီႇယၢင်ႇ တႅပ်းတတ်း တီႈ ပိူၼ်ႈ။- 2ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူ ၸီႇယၢင်ႇ တႅပ်းတတ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ၶိုၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တႅပ်းတတ်း ဢေႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ တူင် ပၼ် ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ သူ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တူင် ပၼ် ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။- 3ႁဵတ်းသင် လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ သဵၼ်ႈမႆႉ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း လႄႈ ယွၼ်း တူၺ်း မုၼ်ႈ ၽွင် ဢွၼ်ႇ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 4သဵၼ်ႈမႆႉ ယင်း မီး ဝႆႉ ၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း ယူႇ လႄႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ဢဝ် မုၼ်ႈ ၽွင် ဢွၼ်ႇ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း ဢွၵ်ႇ သေၵမ်း၊' ဝႃႈၼႆ တၵ်း လၢတ်ႈ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 5ၵူၼ်း ဢၼ် ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ ၼႆႉ႟၊ဢဝ် သဵၼ်ႈမႆႉ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း ဢွၵ်ႇ ဢွၼ်တၢင်း တႃႉ။ ဝၢႆး ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း တၵ်း ႁၼ် လႅင်း လီ လီ လႄႈ တေ ၸၢင်ႈ ဢဝ် ဢွၵ်ႇ မုၼ်ႈ ၽွင် ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၢၵ်ႇတႃ ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ။ 6"ယႃႇပေ ဢဝ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ပၼ် တီႈ မႃ လႄႈ ယႃႇပေ ဢဝ် သႅင် ပူးလႄး ရတၼႃႇ တမ်း ဝၢင်း ပၼ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မူ၊ၶဝ် တၵ်း ယဵပ်ႇ ပႅတ်ႈ လႄႈ သမ်ႉ တၵ်း ဝၢႆႇ ၶိုၼ်း မႃး ၶူပ်း မႂ်း ဢေႃႈ။ 7"ယွၼ်း တႃႉ။ သူ တၵ်း လႆႈ ဢေႃႈ။ ႁႃ တႃႉ။ သူ တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် ဢေႃႈ။ တွႆႇ တႃႉ။ ၽၵ်းတူ တၵ်း ၽုၺ်ႇ ပၼ် ဢေႃႈ။- 8ၵူႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ယွၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁႃ ၵေႃႈ ထူပ်း ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် တွႆႇ ၽၵ်းတူ ၵေႃႈ ၽုၺ်ႇ ပၼ် ဢေႃႈ။- 9ၼႂ်း သူ ၼႆႉ၊မီး ၽူႈလႂ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈလၢင်း သူ ယွၼ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပၼ် တီႈ ၶဝ် လႄႈ၊- 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈလၢင်း သူ ယွၼ်း ပႃ ၸိုင်၊သမ်ႉ တၵ်း ဢဝ် ငူး ပၼ် တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ မီး ႁိုဝ်း။- 11သင် ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ တၢၼ်ႇ သူ ၼႆႉ တေႃႈယင်း ၸၢင်ႈ မေႃ ဢဝ် ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ပၼ် တီႈ လုၵ်ႈလၢင်း သူ ယူႇ ၸိုင်၊ပေႃႈၸဝ်ႈ သူ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း ပၼ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သူးတွင်း လဝ်ႈ ယွၼ်း တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12"ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်း တီႈ သူ ၼၼ်ႉ၊သူ ၵေႃႈ ႁဵတ်း တီႈ ပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် တႃႉ။ ဢၼ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ငဝ်ႈ ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵျၢမ်း ဢၼႃႇၵတ်ႉတိ ဢေႃႈ။ 13"ၶဝ်ႈ ၽၵ်းတူ ႁူး ၵႅပ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် တီႈ ဢၼ် လုလႅဝ် ၼၼ်ႉ မီး ၽၵ်းတူ ဢၼ် ႁူး ၵႂၢင်ႈ သေလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း မၼ်း ပႆ ငၢႆႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၶဝ်ႈ ၸွမ်း ပႆ ၸွမ်း ၼၼ်ႉ ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 14ၽၵ်းတူ ဢိၵ်ႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵႂႃႇ ထိုင် တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼၼ်ႉ မီး ႁူး ဢၼ် ၵႅပ်ႈ ၼႃႇ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁႃ ၺႃး ၽၵ်းတူ ၼၼ်ႉ မီး ၵေႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ 15"တီႈ မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း သတိ လႄႈ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ တႃႉ။ ၼႂ်း ၸႂ် ၶဝ် ပဵၼ် မႃၼႆး ဢၼ် လိူင်း ၵျၢမ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ပဵၼ် တူဝ် သူဝ်း သေလႄႈ မႃး တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 16ဢၼ် တၵ်း ႁုၸၵ်း ၶဝ် ၸမ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် တူၼ်ႈ ၶိူဝ်း ၼၢမ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ လႆႈ၊တူၼ်ႈၼၢမ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ တူၺ်း တၢင်းႁဵတ်း ၶဝ် လႄႈ ႁု သၽေႃး ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 17တူၺ်း မၢၵ်ႇ လႄႈ ႁု သၽေႃး တူၼ်ႈ မၼ်း လႆႈ ဢေႃႈ။ တူၼ်ႈ ဢၼ် လီ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ဢၼ် လီ ဢေႃႈ။ တူၼ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ဢေႃႈ။- 18ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊တူၼ်ႈ ဢၼ် လီ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ။ တူၼ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ဢၼ် လီ လႆႈ။- 19တူၼ်ႈ ဢၼ် မၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸၢင်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွမ်ႈ ပႅတ်ႈ လႄႈ ထိမ်ႈသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၽႆး ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 20ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သူ တၵ်း ႁုၸၵ်း မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21"ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁွင်ႉ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈႁဝ်း၊ၸဝ်ႈႁဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ တေ လႆႈ ၶဝ်ႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တၵ်း လႆႈ ၶဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 22ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် လဝ်ႈလၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸဝ်ႈ ႁဝ်း၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း၊ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ ႁေႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ ဢိင်ပိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း သေလႄႈ ႁေႃႈ ၽီႁၢႆႉ ဢွၵ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႄပျႃး ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 23ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် လႅင်း လႅင်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ႁုၸၵ်း သူ။ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ၵႂႃႇ တႃႉ။ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၶဝ်႟၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24"ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၵဝ် သေလႄႈ ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း မိူၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ သတိ သေလႄႈ ႁဵတ်း ႁိူၼ်း ၵႃႈၼိူဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် လူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၽူၼ်တူၵ်း၊လူမ်းထူဝ်း လႄႈ ၼမ်ႉ ၼွင်း မႃး ထိပ်ႇ ၽင်ႈ သေၵေႃႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တႄႇတင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ တေ ဢမ်ႇ လူမ်ႉ ဢမ်ႇ ပင်း လႆႈ ဢေႃႈ။ 26"ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၵဝ် သေလႄႈ ဢမ်ႇ ပႂ်ႉ ဢမ်ႇ ၸွမ်း တြႃး ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၵ်း မိူၼ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁိူၼ်း ၵႃႈၼိူဝ် သၢႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽူၼ်တူၵ်း၊လူမ်းထူဝ်း လႄႈ ၼမ်ႉ ၼွင်း မႃး ထိပ်ႇ ၽင်ႈ ၼၼ်ႉ၊သၢႆး ၶူင် လႄႈ ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ လူမ်ႉ ပင်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် လူမ်ႉ ပင်း ၼၼ်ႉ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 28မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး တေႇသၼႃႇ ၸဝ်ႈ သုတ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ သင်ႇ သွၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 29ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပႃး ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း လႄႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် တင်း သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\