Matthew 8

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လူင်း လွႆ မႃး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ် မူႇ ပဵၼ် ၽုင် ၼမ်ၼႃႇ ၸွမ်းလင် မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတုတ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ မူတ်းသႂ် မႃး လႆႈ ယူႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 3မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ယိုၼ်း မိုဝ်း သေ တိူဝ်ႉ သႂ်ႇ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ မူတ်းသႂ် တႃႉ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ ယေႃးၵႃႇ တုတ်ႈ မၼ်း မူတ်းသႂ် ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 4မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ထွမ်ႇ လူး။ ယႃႇပေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပိူၼ်ႈ လူးၵွၼ်ႇ။ ၵႂႃႇ ၼႄပျႃး တူဝ် မႂ်း တီႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ႁဵတ်း တၢင်းလူႇ ဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ပိင်းၺၢပ်ႈ မူဝ်းသေႇ၊မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး မႂ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸင်ႇ တေ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တၢင်း ဢၼ် မႂ်း မူတ်းသႂ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ဝဵင်း ၵပိူဝ်ႇၼေႇဢုမ်ႇ၊ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၶဝ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ယွၼ်း တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊- 6"ၸဝ်ႈႁဝ်း။ ၶႃႈ ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပဵၼ် တၢႆၽၢၵ်ႇ လႄႈ ၼွၼ်း ယူႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ၼႃႇ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 7မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း ၸွမ်း ၵႂႃႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ယေႃးၵႃႇ မၼ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၶုၼ်သိုၵ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တီႈၶႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၵိုင်ႇ ဢမ်ႇ တၢၼ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တေ ၶဝ်ႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ႁူမ်ႈၽူၺ်း ႁိူၼ်း ၵဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း ပူင်ဢမိင်ႉ ၶေႃႈ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ၵေႃႈ ယေႃးၵႃႇ ၶႃႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 9ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ယူႇ ၵႃႈတႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ၶုၼ်လူင် ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ လုၵ်ႈသိုၵ်း ၼမ်ၼႃႇ မီး ၵႃႈတႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ပေႃး ပၼ် ဢမိင်ႉ တီႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵႂႃႇ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႃး တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မႃး ဢေႃႈ။ တီႈ ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ ပေႃး ပၼ် ဢမိင်ႉ ဝႃႈ၊ 'ႁဵတ်း ဢၼ် ၼႆႉ တႃႉ၊' ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊မၼ်း ႁဵတ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢၢမ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ထၼ်ႇ ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼႆႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ ထူပ်း သေပွၵ်ႈ။- 11ၵဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း လုၵ်ႉ သေ တၢင်းဢွၵ်ႇ တၢင်းတူၵ်း မႃး လႄႈ ဢိင် ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢိၸၢၵ်ႈ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ၶဝ် ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ပွႆး မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်းမိူင်း ၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊သမ်ႉ တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁေႃႈ ဢွၵ်ႇ ၸူး တီႈ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ လႄႈ လႆႈ ႁႆႈ လႆႈ ႁွင်ႉ၊တီႈ ဢၼ် ၵတ်း ၶဵဝ်ႈ ၵတ်း ၽၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 13သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၶုၼ်သိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်း ၵႂႃႇ တႃႉ။ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ႁႂ်ႈ ဢလူဝ်ႇ မႂ်း ပျေႉၸုမ်ႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ ယေႃးၵႃႇ ၶႃႈ ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ 14လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ပေႇတရု၊လႄႈ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် မႄႈဢွၵ်ႇၼၢႆး ပေႇတရု၊ၼၢဝ် လႄႈ ၼွၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 15မၼ်းၸဝ်ႈ ယိပ်းၵမ် မိုဝ်း မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ တၢင်း ၼၢဝ် မၼ်း ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် သေယဝ်ႉ၊လုၵ်ႉ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထိုင် ၶိင်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိုင်၊ပိူၼ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၽီ ၶဝ်ႈ ၽိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ၶေႃႈ လဵဝ် ၵူၺ်း ႁေႃႈ ၽီ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ဢေႃႈ။- 17ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼႆႉ၊ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢိသႃႇယႃႉ၊ႁေႃး ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ႁဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ယေႃးၵႃႇ ႁဝ်း ၵႃႈမီး ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ၊" ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပျေႉၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။ 18မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လွမ်ႉႁွပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၽင်ႇ ၼွင် ဢေႃႈ။- 19ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မႃး ၸူး တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ၸဝ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ၸွမ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵႃႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃလိၼ် တင်းလၢႆ ယင်း မီး ႁူး။ ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ ယင်း မီး ႁင်း ပုၼ်ႈ ၶဝ် တၵ်း ယူႇ တၵ်း သွၼ်ႈ ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၸမ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး တီႈ တၵ်း ဝၢင်းႁူဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် တပႄးၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၵႂႃႇ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ပေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်း လူးၵွၼ်ႇ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸွမ်း ပႃႈလင် ၵဝ် တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ တင်းလၢႆ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ ၶဝ် တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 23ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်း ၵႂႃႇ လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈ ၸွမ်း ဢေႃႈ။- 24ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ၼွင် ၼၼ်ႉ ၽူၼ် လူင် လူမ်းလူင် ထူဝ်း ပတ်ႉ မႃး ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး လႅင်းၼမ်ႉ ပိူပ်ႈၼမ်ႉ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ထိပ်ႇ ၽင်ႈ ၶဝ်ႈ ႁိူဝ်း မႃး ဢေႃႈ။ ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 25တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း။ လုၵ်ႉ လႄႈ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေ ႁွတ်ႈ တၢင်း လု တၢင်း လႅဝ် ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵေႇ ၼႆႉ႟၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ၵူဝ် ထၼ်ႇ ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လုၵ်ႉ လႄႈ ပူင်ဢမိင်ႉ တီႈ ၽူၼ် လူမ်း တင်း လႅင်းၼမ်ႉ လႄႈ ၽိဝ် ၼမ်ႉ ၵေႃႈ ထၢတ်ႇယဵၼ် ၼိမ် ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ 27ၶဝ် ၵူႈ ၵေႃႉ ဢၢမ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼေႃ၊လူမ်း တင်း လႅင်းၼမ်ႉ လႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ မၼ်း တႄႉ ယဝ်ႉ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁွတ်ႈထိုင် ဢိူင်ႇ ၵႃႇတရႃႉ၊ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၽင်ႇ ၼွင် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ မီး ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ လႄႈ ႁၢႆႉ ၵျၢမ်း ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ႁတ်း ပႆ တၢင်း သဵၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ မႃး ႁူပ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊- 29ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ယေႇသု၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႆႉ႟၊ၸဝ်ႈ ႁဝ်း လူဝ်ႇ ၵႃႈသင် တင်း ႁဝ်းၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း မႃး ပၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ တီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဢၶိင်ႇ မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 30တီႈ ဢၼ် ၵႆ ၵၼ် တင်း ၶဝ် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ မီး ၽုင် မူ ၽုင် ၼိုင်ႈ ၵိၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 31ၽီႁၢႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တွင်းပၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ႁေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ၸိုင်၊ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽုင် မူ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ။ 32မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵမ်း ၼၼ်ႉ ၽီႁၢႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၽုင် မူ သေယဝ်ႉ၊မူ တင်း ၽုင် ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ လူင်း ႁိုၵ်း ၸၼ်း ၸူး ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ၼွင် လႄႈ ၵႅၼ်ႉၼမ်ႉ တၢႆ ဢေႃႈ။ 33ၵူၼ်း လဵင်ႉ ၽုင် မူ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 34ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၵူၼ်း တင်း ဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ ၶဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ဢိူင်ႇ ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\