Revelation 1

1ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် မၢတ်ႈမၢႆ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပၼ် ပျႃႇတိၵ်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ပျႃႇတိၵ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပေႃး ႁိုင် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸင်ႇ ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မႃး ၽုၺ်ႇၼႄ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊တီႈၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊လႄႈ၊- 2ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ႁၼ် တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢေႃႈ။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၽုၺ်ႇၼႄ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵေႃႉ ဢၼ် ၽတ်းဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈ တြႃး ၼႆႉ ပၼ် တီႈ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼႆႉ သေလႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 4ၵဝ် ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸဵတ်း ပႃး၊ဢၼ် မီး ယူႇ ၼႂ်း မိူင်း ဢႃႇသိ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ သူ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵျေးၸူး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ်၊ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၸူဝ်ႈ ပိတ်ႈၸုပၢၼ်ႇ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး မႃး ၸူဝ်ႈ ဢတိၵ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း မီး ယူႇ ဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ၵႃႇလႃႉ ၵမ်းလိုၼ်း သေႇ သေႇ ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဵတ်း ပႃး ဢၼ် မီး ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊- 5ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပႃး တင်း သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ လုၵ်ႈတူၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ မီး ၵႃႈၼိူဝ် သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ႁဝ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ႁဝ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပွႆႇ ၶႂၢင်း ပၼ် ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း သေယဝ်ႉ၊- 6ဢဝ် ႁဝ်း ၶၢၼ်း ဝႆႉ ၼႂ်း ဢရႃႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တၢင်း ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း ဢရႃႇ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ပေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး မုၼ်သရေႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢႃႇၼႃႇ ၸၢၵ်ႈ တႃႇသေႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 7တူၺ်း လူး။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၶီႇ မွၵ်ႇၵုမ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ တႅင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း မုင်ႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း လႆႈ ႁွင်ႉႁႆႈ ပွင်ႉၶၢင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 8"ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ဢိၵ်ႇတင်း လိုၼ်းလင် သုတ်း ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၸူဝ်ႈ ပိတ်ႈၸုပၢၼ်ႇ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး မႃး ၸူဝ်ႈ ဢတိၵ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း မီး ယူႇ ဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ၵႃႇလႃႉ ၵမ်းလိုၼ်း သေႇ သေႇ ၼၼ်ႉ မီး ဢမိင်ႉ ဢေႃႈ။ 9ၵဝ်၊ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ပီႈ သူ ၼႆႉ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် တပႄး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉသႄႈ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ဢၼ် တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မိူင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်းၵႅၼ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵုၼ် ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၵုၼ် ပတ်ႉမု၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼႄပျႃး ၼၼ်ႉ ယူႇ ယဝ်ႉ။- 10ၼႂ်း ဝၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢုပ်ႉ ထိင်း ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ မေႃး လင် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သဵင် ၼႄးၶရႃႇ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇလင် ၵဝ် ဢေႃႈ။- 11သဵင် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈ ဢၼ် မႂ်း လႆႈ ႁၼ် ၼႆႉ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ သူင်ႇ ပၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၸဵတ်း ဝဵင်း၊ဢၼ် ပဵၼ် ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ဝဵင်း သမိူဝ်ႇၼႃႉ၊ဝဵင်း ပေႇရၵမ်ႇ၊ဝဵင်း ႀွႃႇတိရႃႉ၊ဝဵင်း သႃႇတိ၊ဝဵင်း ၽိလတေးလၽိ၊တင်း ဝဵင်း လေႃးတိၵိ၊ၸိူဝ်း ၼႆႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၵဝ် ဝၢႆႇ တူၺ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း သဵင် မေႃး မႃး လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵဝ် လႄႈ ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် ၶဵင်ႇ တီႈ တႆႈၽႆး ဢၼ် ဢဝ် တင်း ၶမ်း ႁဵတ်း ဝႆႉ ၸဵတ်း ဢၼ်၊- 13ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် ၶဵင်ႇ တီႈ တႆႈၽႆး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ၵေႃႉ ဢၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ယၢဝ်း ႁူမ်ႇ ထိုင် တိၼ် လႄႈ ဢဝ် သၢႆဢႅဝ် ၶမ်း ႁတ်ႉ ဢူၵ်း မၼ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 14ၶူၼ်ႁူဝ် မၼ်း ၶၢဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶူၼ် သူဝ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ၶၢဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မူၺ်ႁႃႇ ဝႆႉ လႄႈ မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း ၵေႃႈ သွင်ႇ ႁိူဝ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵဝ်ၽႆး ဢေႃႈ။- 15တိၼ် မၼ်း ႁိူဝ်ႈမၢပ်ႈ မိူၼ် တွင်းလိူင် ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢၼ် လွမ် ၵႃႈၼႂ်း တဝ်ႈ ၽႆး ၼၼ်ႉ လႄႈ သဵင် မၼ်း လင် မေႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သဵင် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ဢေႃႈ။- 16ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ မၼ်း ၼၼ်ႉ ယိပ်းၵမ် ဝႆႉ လၢဝ် ၸဵတ်း လုၵ်ႈ လႄႈ လၢပ်ႇ သၢၼ်ႇလႅၵ်ႈ ဢၼ် မီး ၶူမ်း သွင် ၽၢႆႇ ဢၼ် ၽၢႆ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈၼႂ်း သူပ်း မၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႃႈ မၼ်း ၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈမၢပ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သၢႆလႅင်း ၶိင်ႇ ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 17မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၼ် မၼ်း ၸိုင်၊ၵဝ် ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း တိၼ် မၼ်း ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ် မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ မၼ်း တၢင်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ၵူဝ်။ ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ဢိၵ်ႇတင်း လိုၼ်းလင် သုတ်း ဢေႃႈ။- 18ၵေႃႉ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် လႆႈ တၢႆ ယဝ်ႉ လႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵဝ် မီး ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တၢင်းတၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်း မရၼႃႉ ဢေႃႈ။- 19ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တႅမ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႂ်း ႁၼ် ၵႃႈမီး၊ၸႃႉၸဵမ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၵမ်းလိုၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဝႆႉ တႃႉ။- 20ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ၊လူၺ်ႈ လွင်ႈ လၢဝ် ၸဵတ်း လုၵ်ႈ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ၶဵင်ႇ တီႈ တႆႈၽႆး ၶမ်း ၸဵတ်း ဢၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊လၢဝ် ၸဵတ်း လုၵ်ႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢုပ်ႉ ထိင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸဵတ်း ပႃး လႄႈ ၶဵင်ႇ တီႈ တႆႈၽႆး ၶမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸဵတ်း ပႃး ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\