Revelation 10

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ပႃး ၼိုင်ႈ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၼုင်ႈ မႆ မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ယူႇ လႄႈ ဢဝ် ႁူင်းႁႆး ၶဵၼ်း ႁွပ်ႈ ႁူဝ် မၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႃႈ မၼ်း ႁိူဝ်ႈလႅင်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တႃဝၼ်း လႄႈ တိၼ် မၼ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မူၵ်ႇ သဝ် ၽႆး ဢေႃႈ။- 2တီႈ ၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်း မီး ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ဢၼ် ၽုၺ်ႇ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ဢဝ် တိၼ် ၶွၼ်ၶႂႃ မၼ်း ယဵပ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ တိၼ် ၶွၼ်သၢႆႉ မၼ်း သမ်ႉ ယဵပ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵုင်း သေယဝ်ႉ၊- 3ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လူၺ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ၊မိူၼ်ၼင်ႇ သဵင် သၢင်ႇသီႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မီး သဵင် ၽႃႉလင် ၶိုၼ်း တွပ်ႇ မႃး ၸဵတ်း ၵမ်း ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် သဵင် ၽႃႉလင် ၸဵတ်း ၵမ်း မေႃး လင် ယဝ်ႉ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ငႃ တၵ်း တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် ငိၼ်း သဵင် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် လၢတ်ႈ မႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "သဵင် လၢတ်ႈ ၽႃႉလင် ၸဵတ်း ၵမ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ် သိူင်ႇ ဝႆႉ ဢမ် ဝႆႉ တႃႉ။ ယႃႇပေ တႅမ်ႈ ဝႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ၵဝ် ႁၼ် မၼ်း ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵုင်း ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ မၼ်း ယူၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉ သေယဝ်ႉ၊- 6တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ထိုင် ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၵူႈ ၵၢပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ်၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၸႃႉၸဵမ် ၵၢင်ႁၢဝ် တင်း လိၼ်မိူင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼမ်ႉ သမ်ႇမုၵ်ႈတြႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယင်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ထိူင်း လႆႈ ၼၢၼ်း လႄႈ၊- 7ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ ၸဵတ်း၊ၸမ် တၵ်း ပဝ်ႇ ၼႄးၶရႃႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုင် ပွင် ဝႆႉ လိုၵ်ႉ လိုၵ်ႉ လမ်ႇ လမ်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ၊ၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သဵင် ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လၢတ်ႈ မႃး ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ ယွၼ်း ဢဝ် ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ် ၽုၺ်ႇ ဝႆႉ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ်၊ဢၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵုင်း ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၵဝ် ၵေႃႈ၊ၵႂႃႇ တီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ပၼ် ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ မၼ်း ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် လႄႈ ၵိၼ် တႃႉ။ တၵ်း ႁႂ်ႈ တွင်ႉ မႂ်း ၶူမ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႃႈၼႂ်း သူပ်း မႂ်း တၵ်း ဝၢၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼမ်ႉၽိုင်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10ၵဝ် ၵေႃႈ ဢဝ် ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၵိၼ် ဢေႃႈ။ ဢရႃႉသႃႇ မၼ်း ဝၢၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼမ်ႉၽိုင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း သူပ်း ၵဝ် လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢိုၼ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း တွင်ႉ ၵဝ် ၶူမ် ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 11တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ၼႆႉ သမ်ႉ ၶိုၼ်း တၵ်း လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၵူႈ မိူင်း မိူင်း၊တီႈ ၵူၼ်း ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\