Revelation 14

1ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ ၸိဢုၼ်ႇ၊လႄႈ ၵူၼ်း သႅၼ် ပၢႆ သီႇ မိုၼ်ႇ သီႇ ႁဵင် ၵေႃႉ၊ဢၼ် ဢဝ် တင်း ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ပေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵဝ် သမ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် လင် မေႃး မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ်၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သဵင် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ တင်း သဵင် ၽႃႉလင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သဵင် ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သဵင် တိင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း လဵတ်းတိင်ႇ ၶဝ် လဵတ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵူၼ်း သႅၼ် ပၢႆ သီႇ မိုၼ်ႇ သီႇ ႁဵင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ၊ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း သီႇ တူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်းၵႂၢမ်း ဢၼ် မႂ်ႇ ဢၼ် ၽူႈလႂ် သွၼ် ဢဝ် သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ မေႃ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼွၵ်ႈ သေၵူၼ်း သႅၼ် ပၢႆ သီႇ မိုၼ်ႇ သီႇ ႁဵင် ၵေႃႉ၊ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထုတ်ႇ ဢဝ် သေ ၵႃႈၼႂ်း မဵဝ်း ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၼႆႉ ၵူၺ်း၊မေႃ ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း မႂ်ႇ ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ၼွၼ်း လူၺ်ႈ ၽူႈယိင်း လႄႈ ပဵၼ် ၵၼ်ႇၺႃႇ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵႂႃႇ မႃး ၸွမ်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း လႄႈ ပဵၼ် မၢၵ်ႇ ဢၼ် မၢၵ်ႇ ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ တေ သၢၵ်ႈလူႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူပ်း ၶဝ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မုသႃႇ လႄႈ ၶဝ် ၵၢင်းလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ 6ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တၢင်ႇ ပႃး မိၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း လူမ်း ဢၼ် သုင် ၼႃႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ပႃး ဢဝ် တင်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ထႃႇဝရႃႉ၊မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ၵႃႈတီႈ ၵူႈ မိူင်း မိူင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7မၼ်း လၢတ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်း ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ။ ၶိင်ႇ ယၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ မဵဝ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်၊လိၼ်မိူင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼမ်ႉ သမ်ႇမုၵ်ႈတြႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼမ်ႉဢွၵ်ႇႁူး တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ သွင် ၸွမ်း ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဝဵင်း လူင် ပႃႇပုလုၼ်ႇ၊လူမ်ႉ ပင်း ယဝ်ႉ။ ဝဵင်း လူင် ပႃႇပုလုၼ်ႇ၊ဢၼ် မၼ်း ဢဝ် ၼမ်ႉလဝ်ႈ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ မၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ တိုၵ်း ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ လူမ်ႉ ပင်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ သၢမ် သမ်ႉ ၸွမ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လူၺ်ႈ သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဝႆႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မၼ်း လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် တၼ်းသိၵ်ႈ တွၵ်ႇ ဝႆႉ၊ၵႃႈတီႈ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ မၼ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈတီႈ မိုဝ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ၊- 10တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် ၼမ်ႉလဝ်ႈ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် တၢင်း ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢၼ် ဢဝ် ထွၵ်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵွၵ်း တေႃးသႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လူၺ်ႈ ၽႆး ဢၼ် လေႃး ၵၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၵႂၼ်း ၽႆး ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၶဝ် ၼၼ်ႉ ႁိုင်း ယူႇ ၵူႈ ၵၢပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဝႆႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် တွၵ်ႇ ၸိုဝ်ႈ တွၵ်ႇ သဵင် မၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် သၢၵ်ႈသႃႇ ၸႂ် ဢမ်ႇ ဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12လွင်ႈ ဢၼ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ဢေႃႈ။ 13ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် လၢတ်ႈ မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႃႉၸဵမ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ၼႂ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ တႅမ်ႈ ဝႆႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မီး မၢင်ႇၵလႃႇ တႄႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် တၵ်း သိူဝ်း ၸူမ်း လႄႈ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် ၼၵ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢၵျူဝ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၶဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢၼ် ၽိူၵ်ႇၶၢဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၼၼ်ႉ ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တိုဝ်း သရၽူႇ ၶမ်း ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ယိပ်းၵမ် ၶဵဝ်း ဢၼ် ၽၢႆ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 15တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တၢင်ႇ ပႃး ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ တေႃႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် ၶဵဝ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ သေၵမ်း။ ၶဵင်ႇ ဢၼ် ပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈ မႃး ထိုင် ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ လိၼ်မိူင်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သုၵ်း ယဝ်ႉ လႄႈ ထုၵ်ႇလီ ပၢတ်ႇ သိမ်းဢဝ် ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 16ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢဝ် ၶဵဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။ 17တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တၢင်ႇ ပႃး သမ်ႉ ဢွၵ်ႇ မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ မီး ၶဵဝ်း ဢၼ် ၽၢႆ ၼႃႇ မၢၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ 18မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တၢင်ႇ ပႃး ဢၼ် ဢုပ်ႉ ထိင်း ၽႆး ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ မႃး သေလႄႈ လၢတ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ တေႃႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၶဵဝ်း ဢၼ် ၽၢႆ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢဝ် ၶဵဝ်း မႂ်း ဢၼ် ၽၢႆ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ပၢတ်ႇ သိမ်းဢဝ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ တင်းလၢႆ၊ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ မၢၵ်ႇ မၼ်း သုၵ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ဢဝ် ၶဵဝ်း မၼ်း သေယဝ်ႉ၊လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း လႄႈ ပၢတ်ႇ ဢဝ် မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊ထိမ်ႈသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁၢင်း ယဵပ်ႇ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် ပဵၼ် တၢင်း ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယဵပ်ႇ ၼူတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁၢင်း ဢၼ် မီး ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ဝဵင်း လႄႈ လိူတ်ႈ လႆ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ႁၢင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႆ သွင် ပၢၵ်ႇ လၵ်း လႄႈ လိုၵ်ႉ ထူမ်ႈ ထိုင် ၵၵ်ႉမႃႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\