Revelation 16

1ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ငိၼ်း သဵင် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ တေႃႇ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဵတ်း ပႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂႃႇ လႄႈ ဢဝ် ၵွၵ်း ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ထွၵ်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 2တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ထွၵ်ႇ ၵွၵ်း မၼ်း တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။ ၽေး တုမ်ႇၸဵပ်း တုမ်ႇၽီ ဢၼ် ၸဵပ်း သႅပ်ႇ ၼႃႇ ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တွၵ်ႇ တၼ်းသိၵ်ႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ သွင် ထွၵ်ႇ ၵွၵ်း မၼ်း တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လိူတ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ သေယဝ်ႉ၊တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇ တင်းမူတ်း တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 4တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ သၢမ် ထွၵ်ႇ ၵွၵ်း မၼ်း တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉၵႄး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼမ်ႉဢွၵ်ႇႁူး တင်းလၢႆ လႄႈ ၼမ်ႉ ပဵၼ် လိူတ်ႈ ၵႂႃႇ မူတ်း ဢေႃႈ။- 5ၵဝ် ငိၼ်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ဢုပ်ႉ ထိင်း ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ဢၼ် မီး ယူႇ ၸူဝ်ႈ ပိတ်ႈၸုပၢၼ်ႇ လႄႈ မီး မႃး မိူဝ်ႈ ဢတိၵ်ႈ ၵႃႇလႃႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တႅပ်းတတ်း ၼႆႉ သိုဝ်ႈတေႃႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 6ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထွၵ်ႇ လိူတ်ႈ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း လိူတ်ႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း တိုၵ်း လိူတ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵိၼ် တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၶဝ် ၵေႃႈ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 7ၵဝ် သမ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ မႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း တီႈၶႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း တႅပ်းတတ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ သီႇ ထွၵ်ႇ ၵွၵ်း မၼ်း တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် တႃဝၼ်း လႄႈ တႃဝၼ်း ၵေႃႈ၊မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း ဢဝ် တၢင်းမႆႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ မႆႈ ၶႅမ်ႈ ပႅတ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 9ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ မႆႈ ၶႅမ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁႅင်း ၽႆး ဢၼ် မႆႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ်ႇလႃႇ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽေး ဢုပၢတ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ၊ပိၼ်ႇၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်း ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 10တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ ႁႃႈ ၼၼ်ႉ ထွၵ်ႇ ၵွၵ်း မၼ်း တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ မိူင်း မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ၽိတ်း ၽိတ်း ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ၵူၼ်းမိူင်း မၼ်း တင်းလၢႆ ၵၢပ်ႈ ၶဵဝ်ႈ ၵၢပ်ႈ လိၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ယၢပ်ႇၸႂ် ၵိၼ်းၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၶဝ် ၵိၼ်ႇလႃႇ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵၢင်ႁၢဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ တုမ်ႇၸဵပ်း တုမ်ႇၽီ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ 12တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ ႁူၵ်း ၼၼ်ႉ ထွၵ်ႇ ၵွၵ်း မၼ်း တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉ လူင် ဢုၽရတ်ႉ၊လႄႈ ၼမ်ႉ လူင် ၼၼ်ႉ ယူတ်း ႁႅင်ႈ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊မႄးႁႅၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း တၢင်း ဝၼ်း ဢွၵ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၵဝ် သမ်ႉ ႁၼ် ၽီ ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ သၢမ် တူဝ် ဢၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ တူဝ် ၶဵတ်ႇ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ သူပ်း ၼၵႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ သူပ်း တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ သူပ်း မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။- 14ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၽီႁၢႆႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ လႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽီ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ လႄႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸုတုမ် ၵၼ် ပုၼ်ႈ တၵ်း တိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်း ဝၼ်း ယႂ်ႇ ဝၼ်း လူင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "တူၺ်း လူး။ ၵဝ် မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် တိုၼ်ႇ ယူႇ သေယဝ်ႉ၊ႁႅၼ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈ တၢင်းမႆ မၼ်း ဝႆႉ ထႃႈ ယူႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇ မႃး လူၺ်ႈ တူဝ်ပူၺ် လႄႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ဝိၺိၺ်ႇ ၽီႁၢႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢဝ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းလၢႆ မႃး ၸုတုမ် ၵႃႈတီႈ ထႃႇၼႃႉ ဢၼ် ၵႂၢမ်း ႁေႇပြႄး၊ႁွင်ႉဝႃႈ၊ဢႃႇမၵေႇတူင်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ ၸဵတ်း ၼၼ်ႉ ထွၵ်ႇ ၵွၵ်း မၼ်း တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း လူမ်း ဢႃႇၵႃႇသႃႉ လႄႈ သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လင် မေႃး ဢွၵ်ႇ မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယဝ်ႉ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၽႃႉမႅပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း သဵင် ၽႃႉလင် ၽႃႉၽႃႇ၊မေႃး ႁုၼ်ႈ ၼႃႇ လႄႈ ဢိင်ႇသၼ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ တႄႇၸႃႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် မႃး ဢိင်ႇသၼ်ႇ ဢၼ် ႁႅင်း ၼႃႇ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး သေပွၵ်ႈ။ ဢိင်ႇသၼ်ႇ ပွၵ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် ႁႅင်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 19ဝဵင်း လူင် ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇ ပဵၼ် သၢမ် ၽၢၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ဝဵင်း တင်းလၢႆ ၵႃႈၼႂ်း ၵူႈ မိူင်း မိူင်း ၵေႃႈ လုလႅဝ် မူတ်း ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ လိုမ်း ပႅတ်ႈ ဝဵင်း လူင် ပႃႇပုလုၼ်ႇ၊လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တိုၵ်း ပၼ် ႁႂ်ႈ ၵိၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်ႈ မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁၢဝ်ႉ ၵျၢမ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၵုၼ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵေႃႈ ပၢႆႈ ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇ လႄႈ လွႆ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ လပ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ မူတ်း ဢေႃႈ။- 21မၢၵ်ႇႁဵပ်း လူင် ဢၼ် မီး ၼမ်ႉၼၵ်း သၢမ် သိပ်း ၸွႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် သေ တူၵ်း မႃး သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ်ႇလႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽေး ဢုပၢတ်ႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်း လူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽေး ဢုပၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် လီ ၵူဝ် လီ ႁႄ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\