Revelation 18

1လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ထႅင်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ မီး ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ သၢႆ ဢရွင်ႇ မၼ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လိၼ်မိူင်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၵႂႃႇ မူတ်း ဢေႃႈ။- 2မၼ်း ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လူၺ်ႈ သဵင် ဢၼ် သဵင် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဝဵင်း လူင် ပႃႇပုလုၼ်ႇ၊လူမ်ႉ ပင်း ယဝ်ႉ။ မၼ်း ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် ၽီႁၢႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ တင်းလၢႆ ယူႇသဝ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ ပဵၼ် တီႈ ယူႇ တီႈ သဝ်း ၼူၵ်ႉ ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း လႄႈ ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် လီႁင်ႈ ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ ၵႂႃႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ယဝ်ႉ။- 3လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ် ၼမ်ႉလဝ်ႈ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် ဝႃႈ၊မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈသိၼ် တင်းလၢႆ မၢၵ်ႈမီး လီ ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႇမၵုင်ႇ ၸေးၸိမ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢိမ်ႇ ၸၢင်ႈ တိူၵ်ႉ လႆႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 4ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ထႅင်ႈ သဵင် ၼိုင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လၢတ်ႈ မႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵဝ်႟။ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ မႃး တႃႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း မႃး တႃႉ။ သူ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း ဢပျတ်ႈ မၼ်း လႄႈ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၽေး တၢမ်ႇ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 5လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢပျတ်ႈ မၼ်း ၵေႃႇ ၵွင် သုင် ၶိုၼ်ႈ ထိုင် ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈတွင်း လႆႈ တုၸရိူၵ်ႈ မၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ 6မၼ်း ပၼ် သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵေႃႈ တွပ်ႇတႅၼ်း ပၼ် မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် တႃႉ။ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ တွပ်ႇတႅၼ်း ပၼ် သွင် ပုၼ်ႈ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ။ ဢဝ် ၼမ်ႉလဝ်ႈ ဢၼ် ၶိုၼ်ႇ ႁႅင်း ၼႃႇ သေ သွင် ပုၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ထွၵ်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵွၵ်း မၼ်း၊ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ႁႅၼ်း တႄႇ ႁႅၼ်း တမ်း ပၼ် သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 7ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ယွင်ႈယေႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵႃႇမၵုင်ႇ ၸေးၸိမ်ႇ မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵေႃႈ၊ ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်း ထၢင်ႇ ၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၼၢင်း ႁေႃၶမ်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မႄႈမၢႆႈ လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် လႄႈ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် ၼၼ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 8ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ၼႂ်း ဝၼ်း လဵဝ် ၵူၺ်း မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၽေး ဢုပၢတ်ႈ၊ ဢၼ် ပဵၼ် ၽေး ယေႃးၵႃႇ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽေး တၢင်း ဢၼ် ၶီၸႂ် လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽေး တၢင်း ဢၼ် ၶဝ်ႈၵႃႈမၢၵ်ႇပႅင်း သေယဝ်ႉ၊ မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မႆႈ ၶႅမ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၽႆး ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး၊ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း လႄႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵႃႇမၵုင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၵႂၼ်း ၽႆး ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၽႆးမႆႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉ ႁႆႈ လႄႈ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် ပုၼ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 10ၶဝ် ၵူဝ် လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်း လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၽေး တၢမ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၸင်ႇ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၵႆ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သင် ပႄႉ မႃး တုၵ်ႉၶႃႉ။ သင် ပႄႉ မႃး လီ ၵူဝ် လီ ႁႄ ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ။ ဝဵင်း လူင် ပႃႇပုလုၼ်ႇ၊ဝဵင်း ဢၼ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼႆႉ႟။ ၼႂ်း ၼႃႇရီႇ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း၊မႂ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ယဝ်ႉ လူင် ပႄႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈသိၼ် လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉႁႆႈ လႄႈ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် ပုၼ်ႈ မၼ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ သိုဝ်ႉ ၵုၼ်ႇ ၶူဝ်း ဢၼ် ၶဝ် ၵႃႉၶၢႆ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ၊- 12ဢၼ် ပဵၼ် ၶူဝ်း ၶမ်း၊ၶူဝ်း ငိုၼ်း၊သႅင်လီ၊သႅင် ပူးလႄး၊ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး၊ၽႃႈ ၶတီႇပႃႇ၊ၽႃႈ ၽႄး၊ၽႃႈ လႅင်၊မႆႉ ႁွမ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ၶွင် ၸႂ်ႉ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ငႃးၸၢင်ႉ ႁဵတ်း၊မႆႉ ဢၼ် မီး ၵႃႈမီး ၶၼ် လႂ်၊ၶိူင်ႈ လဵၵ်း ၶိူင်ႈ တွင်း၊မၢၵ်ႇႁိၼ် ၶၢဝ်၊- 13မႆႉ ၵႅင်းႁွမ်၊ပိူၵ်ႇ မႆႉ ႁွမ် ဢၼ် သႂ်ႇ ၽၵ်း ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊မႆႉ ၼၢမ်ႇသႃႇ၊ၼမ်ႉမၼ်း ႁွမ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊လေႃႇပၢၼ်ႇ၊ၼမ်ႉ မၢၵ်ႇ ပိတ်ႉ တင်း ၼမ်ႉမၼ်း ၵိၼ်၊သၢၼ်ၶဝ်ႈ ၵျုင်ႇ လႄႈ ၽွင် ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ၊ဝူဝ်း၊သူဝ်း၊မႃႉ၊လေႃႉရထႃး မႃႉ၊ၶႃႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈသိၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မႂ်း ၸႂ်ၸပ်းၸွႆး ၶႂ်ႈလႆႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ ၸေးၸိမ်ႇ မႂ်း တင်း ၶိူင်ႈ ၶူဝ်း ဢၼ် ၵႃႈၶၼ် ယႂ်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵေႃႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း မႂ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 15ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈသိၼ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ မၢၵ်ႈမီး လီ ပဵၼ် လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵႃႈ ၶၢႆ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၸုၵ်း တီႈ ဢၼ် ၵႆ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၵူဝ် လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်း ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၽေး တၢမ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉႁႆႈ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် ယူႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊- 16"သင် ပႄႉ မႃး တုၵ်ႉၶႃႉ။ သင် ပႄႉ မႃး လီ ၵူဝ် လီ ႁႄ၊ပုၼ်ႈ ဝဵင်း လူင် ထၢၼ်ႇ ၼႆႉ။ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈ ၼုင်ႈ မႆ ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး၊ၽႃႈ ၵမ်ႇ၊ၽႃႈ လႅင် လႄႈ ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈ ၶမ်း လႂ်၊သႅင် လႂ်၊သႅင် ပူးလႄး လႂ် ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 17ၼႂ်း ၼႃႇရီႇ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ၸေးၸိမ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ သုမ်း ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ထိင်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး လႂ်၊တင်း ၵူၼ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး လႂ်၊ပႃး ၸဵမ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် လဵင်ႉ တွင်ႉ ၵႃႈတီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၵႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 18မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁၼ် ၵႂၼ်း ၽႆး ဢၼ် မႆႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ မီး ဝဵင်း လႂ် ဢၼ် မိူၼ် ဝဵင်း လူင် ၼႆႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19ၶဝ် ဢဝ် မုၼ်ႈလိၼ် ၽွၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ၊ႁွင်ႉႁႆႈ လႄႈ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် ယူႇ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "သင် ပႄႉ မႃး လီ ၵူဝ် ၼႃႇ။ သင်ႇ ပႄႉ မႃး လီ ၵူဝ် လီ ႁႄ ပုၼ်ႈ ဝဵင်း လူင် ၼႆႉ။ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝဵင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢၼ် ၶၢမ်ႈ ပၢင်ႇလၢႆႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ မၢၵ်ႈမီး လီ ပဵၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸေးၸိမ်ႇ မၼ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၼႃႇရီႇ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း၊ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႆႈ သုမ်း ႁၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 20"ၵၢင်ႁၢဝ်႟။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝဵင်း ၼၼ်ႉ လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ လႄႈ သိူဝ်းပျေႃႇ တႃႉ။ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၶဝ်႟။ သိူဝ်းပျေႃႇ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃး ပဵၼ် ၸဝ်ႈ လႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈ သူ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 21မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ပႃး ၼိုင်ႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ထၢၼ်ႇ မၢၵ်ႇႁိၼ် လူၺ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ထိမ်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဝဵင်း လူင် ပႃႇပုလုၼ်ႇ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထိမ်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇ ႁႅင်း ၼႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ၶိုၼ်း ထူပ်း ႁၼ် မၼ်း ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။- 22သဵင် တိင်ႇ သဵင် တရေႃး တင်းလၢႆ၊သဵင် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵူၼ်း လႄႇ ၵႂႃႇလႄႇ မႃး လႄႈ လဵတ်းတိင်ႇ သေ ႁွင်ႉ မေႃ ႁွင်ႉ ၵႂၢမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း သဵင် ပီႇ သဵင် ၼႄး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵမ်းလိုၼ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ လင် လႆႈ မေႃး ၵႃႈၼႂ်း မႂ်း ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၸၢင်ႈမႆႉ ၸၢင်ႈ မိုဝ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ၵမ်းလိုၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ပေႃႇ လႆႈ မီး မႃး ၵႃႈၼႂ်း မႂ်း သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ယဝ်ႉ။ သဵင် ဢၼ် လူၺ် ၶဝ်ႈ ၵေႃႈ ၵမ်းလိုၼ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း ၵႃႈၼႂ်း မႂ်း ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။- 23သၢႆလႅင်း ၵွၵ်းၽႆး ၵေႃႈ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁိူဝ်ႈ လႆႈ လႅင်း ၵႃႈၼႂ်း မႂ်း ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။ သဵင် ဢၼ် ၽူႈၸၢႆး ၽူႈယိင်း သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ၵေႃႈ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း ၵႃႈၼႂ်း မႂ်း ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈသိၼ် မႂ်း တင်းလၢႆ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ၽုင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း လေႃးၵီႇ ယဝ်ႉ။ မႂ်း ဢဝ် တင်း ၺၢၼ်ႇ ပရိယႄႇ မႂ်း သေလႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 24ဝဵင်း လူင် ပႃႇပုလုၼ်ႇ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် လိူတ်ႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း လိူတ်ႈ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း လိူတ်ႈ ၵူၼ်း ၵႃႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\