Revelation 19

1လိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် ဢူၼ် မေႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သဵင် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ၸုတုမ် ၵၼ် ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႃႇလေႇလူးယႃႈ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မုၼ်သရေႇ လႄႈ ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ၼၼ်ႉ မီး တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။- 2တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ တႅပ်းတတ်း တြႃး တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ တြႃး ၽဵင်ႇ ပဵင်း တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ၊လႆႈ လုလႅဝ် ၵွပ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ မၼ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ဢဝ် ၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 3ၶဝ် သမ်ႉ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႃႇလေႇလူးယႃႈ။ ၵႂၼ်း ၽႆး ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း မုၵ်ႉၽႆး ဢၼ် မႆႈ ဝဵင်း လူင် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လုၵ်ႉ မႆႈ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇ ဝၢႆး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 4ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ သၢဝ်း သီႇ ၵေႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း သီႇ တူဝ် ၼၼ်ႉ ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ဝႆႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ သေလႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃမိၼ်ႈ။ ႁႃႇလေႇလူးယႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး သဵင် လၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ မႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸဵမ် လဵၵ်ႉ ၸဵမ် ယႂ်ႇ ၵႃႈမီး ၶဝ်႟။ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် သမ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် ဢူၼ် မေႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သဵင် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ၸုတုမ် ၵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သဵင် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူၼ် သဵင် ၽႃႉလင် ၽႃႉၽႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁႃႇလေႇလူးယႃႈ။ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း ၼႆႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸၢမ်ႇၸႃး ယူႇ ဢေႃႈ။- 7ဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း လႄႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ တႃႉ ႁဝ်း။ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶိင်ႇ ဝၼ်း ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ယဝ်ႉ။ ယိင်း သၢဝ် မၼ်း ၵေႃႈ ႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ပွႆး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 8ယိင်း သၢဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ၼုင်ႈ မႆ ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး ဢၼ် ၽိူၵ်ႇ ၸိုၼ်ႈ ၶၢဝ် သႂ် ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 9ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်ႈ ပၢင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ ပွႆး သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ တႅမ်ႈ ဝႆႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သူပ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10ၵဝ် ၵေႃႈ ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း တိၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သေယဝ်ႉ၊ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေၵမ်း။ ၵဝ် ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပွင်ၵၢၼ် ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႂ်း လႄႈ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ပီႈၼွင်ႉ မႂ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၸွမ်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် ပဝ်ႇ သႂၢင်း ပၼ် တီႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 11မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ႁၼ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ဝႆႉ လႄႈ မီး မႃႉ ၽိူၵ်ႇ တူဝ် ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶီႇ မႃႉ ၼၼ်ႉ မီး ၸိုဝ်ႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး၊ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၸွမ်း တြႃး ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ တိုၵ်းသိုၵ်း ၸွမ်း တြႃး ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။- 12မၢၵ်ႇတႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၼင်ႇ ပဵဝ်ၽႆး လႄႈ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တိုဝ်း သရၽူႇ ဝႆႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၼွၵ်ႈ သေ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ႁု ၸိုဝ်ႈသဵင် ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢေႃႈ။- 13ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼုင်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢၼ် ၸုမ်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း လိူတ်ႈ လႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊" ဢေႃႈ။- 14တပ်ႉသိုၵ်း ၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ၼုင်ႈ ၽႃႈ ပၢၼ်ႇ ၶျေႃး ဢၼ် ၽိူၵ်ႇ ၸိုၼ်ႈ ၶၢဝ် သႂ် လႄႈ ၶီႇ မႃႉ ၽိူၵ်ႇ သေ ၸွမ်းလင် မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 15လၢပ်ႇ သၢၼ်ႇလႅၵ်ႈ ဢၼ် ၽၢႆ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ မႃး သေ ၵႃႈတီႈ သူပ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၽၼ်း ပႄႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် တင်း ၵၼ်းႁွၵ်ႇ လဵၵ်း သေလႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၶဝ် ယဵတ်ႈ သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁၢင်း ယဵပ်ႇ ၼူတ်ႈ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢၼ် ဝႃႈ၊တေႃးသႃႉ တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ် တႅမ်ႈ ၸပ်း ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း တၢပ်ႇၶႃ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းလၢႆ၊ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တၢင်ႇ ပႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် တႃဝၼ်း သေလႄႈ ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ ႁွင်ႉ သေႃႇ လူၺ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ တီႈ ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ ဢၼ် မိၼ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် လႂ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢွၼ်ၵၼ် မႃး တႃႉ။ မႃး ၸုတုမ် ၵၼ် တီႈ ပွႆး ၵိၼ် လဵင်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊- 18ႁႂ်ႈလႆႈ ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းလၢႆ၊ၼိူဝ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်း တင်းလၢႆ၊ၼိူဝ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼိူဝ်ႉ မႃႉ တင်း ၼိူဝ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ် ၶီႇ မႃႉ တင်းလၢႆ၊ပႃး ၸဵမ် ၼိူဝ်ႉ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ လႄႈ ၵူၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်း လဵၵ်ႉ လဵၵ်ႉ ယႂ်ႇ ယႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 19မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ႁၼ် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ လႄႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း တပ်ႉသိုၵ်း ၶဝ် တင်းလၢႆ၊ၸုတုမ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶီႇ မႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တိဢဝ် ဝႆႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် တင်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ႁွႆး တၼ်းသိၵ်ႈ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ တင်း မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် တူဝ် လိပ်း ၶဝ် ထိမ်ႈသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼွင် ၽႆး ဢၼ် မႆႈ လေႃး ၵၼ် တင်း ၵၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21တပ်ႉသိုၵ်း ၶဝ် တင်းလၢႆ ၸမ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽၼ်း တၢႆ လူၺ်ႈ လၢပ်ႇ သၢၼ်ႇလႅၵ်ႈ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ သူပ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶီႇ မႃႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၼူၵ်ႉ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထၢၼ်ႈပေႃး ဢိမ်ႇ တဵမ် ၼႃႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\