Revelation 2

1"တႅမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊လႄႈ ဝႃႈ။ "ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယိပ်းၵမ် လၢဝ် ၸဵတ်း လုၵ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ မၼ်း သေလႄႈ ပႆ ၵႂႃႇ ပႆ မႃး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် ၶဵင်ႇ တီႈ တႆႈၽႆး ၸဵတ်း ဢၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊မႂ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ဢိၵ်ႇတင်း မႂ်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ မႃး ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် လႆႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၸႅတ်ႈ သေး တူၺ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႅတ်ႉ ၵူၼ်း လႅၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း ဝႆႉၸႂ် ယိုၼ်း ၸႂ် ယၢဝ်း လႄႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ပုၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ဢဵၼ်ႁႅင်း မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵဝ် ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 4ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် မီး တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁၵ်ႉ ၵဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း ႁၵ်ႉ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 5ၶႆႈၸႂ် ဝူၼ်ႉ တူၺ်း လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း သုတ်ႉယွမ်း ၵႂႃႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႂ်း သေယဝ်ႉ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၶိုၼ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း ယၢမ်ႈ လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မႃး ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ်၊ၵဝ် တၵ်း ၸဵဝ်း မႃး ၸူး တီႈ မႂ်း လႄႈ တၵ်း ၶၢႆႉ တီႈ ၶဵင်ႇ တႆႈၽႆး မႂ်း ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 6ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မီး လွင်ႈ ဢၼ် လီ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၸမ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ၸင်း ၼၼ်ႉ၊မႂ်း ၵေႃႈ ၸင်း တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ တပႄး ၼိၵေႃးလႃႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး မႂ်း မီး ႁူ ၸိုင်၊ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ "တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် မၢၵ်ႇ တူၼ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် မီး ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း သူၼ် မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။" 8"တႅမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း သမိူဝ်ႇၼႃႉ၊လႄႈ ဝႃႈ။ "ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် လိုၼ်းလင် သုတ်း၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ လႄႈ သမ်ႉ ၶိုၼ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၵဝ် ႁု တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ယၢပ်ႇ မႂ်း ယူႇ လႄႈ ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပိၵ်ႉသမ်ႉ မႂ်း ယၢၵ်ႈၽၢၼ် သေၵေႃႈ၊မႂ်း ယင်း မီး တၢင်း ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး တႄႉတႄႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႄႈ ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ပဵၼ် ၵျူး၊ၼၼ်ႉ၊ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း မူႇ ၸုမ်း ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊လႄႈ သႄႉသွမ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ယႃ ပေ ၵူဝ် တုၵ်ႉၶႃႉ ဢၼ် မႂ်း ၸမ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။ ထွမ်ႇ လူး။ မႃႇၼၢတ်ႈ ၸမ် တၵ်း ဢဝ် ၵူၼ်း ၼႂ်း သူ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သႂ်ႇ ထွင်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸႅတ်ႈ သေး တူၺ်း သူ လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ သိပ်း ဝၼ်း တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ထိုင် ပဵၼ် တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ တေႃႇ ၵဝ် ယူႇ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ပၼ် သူး သရၽူႇ ဢသၢၵ်ႈ တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ။ 11"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပေႃး မႂ်း မီး ႁူ ၸိုင်၊ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် သင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ "တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ၼၼ်ႉ တၢင်းတၢႆ ပွၵ်ႈ တီႈ သွင် တေ ဢမ်ႇ လႆႈ တိူဝ်ႉ လႆႈ ထုၵ်ႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။" 12"တႅမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ၊ဝဵင်း ပေႇရၵမ်ႇ၊လႄႈ ဝႃႈ။ "ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး လၢပ်ႇ သၢၼ်ႇလႅၵ်ႈ သွင် ၶူမ်း လႄႈ ၽၢႆ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။- 13ၵဝ် ႁု တီႈ ယူႇ မႂ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊တီႈ ဢၼ် ရႃႇၸႃႉပလၢင်ႇ ၸႃႇတၢၼ်ႇ မီး ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မႂ်း ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ တေႃႇ ၵဝ် လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၸုၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပႄႇပႅတ်ႈ လႄႈ မီး တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵဝ် ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢၼ်ႇတိပႃႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၸႃႇတၢၼ်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် မီး တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ မႂ်း ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸပ်းၸွမ်း ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် သြႃႇ ပႃႇလၢမ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၶုၼ် ပႃႇလႅၵ်ႈ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢွၼ် သူင်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ်၊တူၵ်း ၸူမ် ၵႃႈၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸူဝ်း ဢဝ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵိလေႇသႃႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼႂ်း မႂ်း ၼၼ်ႉ၊ယင်း မီး ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸပ်းၸွမ်း ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် တပႄး ၼိၵေႃးလႃႉ၊ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 16တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် တႃႉ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၵဝ် တၵ်း ၸဵဝ်း မႃး ၸူး တီႈ မႂ်း သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် တင်း လၢပ်ႇ သၢၼ်ႇလႅၵ်ႈ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ၵႃႈတီႈ သူပ်း ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ တိုၵ်းတေႃး ၶဝ် ဢေႃႈ။ 17"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပေႃး သူ မီး ႁူ ၸိုင်၊ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ "တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း မၼ်ႇၼႃႉ၊ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်း ပၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ၶၢဝ် ႁူၺ်ႇ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် ဢဝ် တင်း တူဝ်လိၵ်ႈ ဢႅၵ်ႉၶရႃႇ တႅမ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ် မႂ်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼွၵ်ႈ သေၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ႁု ၸိုဝ်ႈသဵင် ၼၼ်ႉ လႆႈ။ 18"တႅမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း ႀွႃႇတိရႃႉ၊လႄႈ ဝႃႈ။ "ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် မၢၵ်ႇတႃ ၸဝ်ႈ သွင်ႇ ႁိူဝ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵဝ်ၽႆး လႄႈ တိၼ် ၸဝ်ႈ ႁိူဝ်ႈမၢပ်ႈ မိူၼ် တွင်းလိူင် ၼၼ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။- 19ၵဝ် ႁု တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ မႂ်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် ႁု တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ မႂ်း၊တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း၊တၢင်းႁဵတ်း မႂ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၼမ် သေ တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ မႃး မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 20ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် မီး တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ မႂ်း ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊မႂ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မႄႈယိင်း ဢၼ် မီး ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊ယေႇၸပေႇလႃႉ၊ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈ၊ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ သင်ႇ သွၼ် လႄႈ ၸူဝ်း ဢဝ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵဝ် တင်းလၢႆ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၵဝ် ပၼ် ဢၶိင်ႇ ႁႂ်ႈ မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မၼ်း သေၵေႃႈ မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ပႄႇပႅတ်ႈ သေ ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ထိမ်ႈ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ၊ၵႃႈတီႈ ၵူႇၼွၼ်း တီႈ ဢၼ် မၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၵႃႇမေႇသု ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ဢၼ် လီ ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၶိုၼ်း သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းၽိတ်း ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၼၼ်ႉ တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 23လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊ၵဝ် တၵ်း ဢဝ်တၢႆ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၼၼ် ၸင်ႇ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁုၸႅင်ႈ တပ်း ပွတ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း တွပ်ႇတႅၼ်း ပၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ တူဝ် ၽႂ် တူဝ် မၼ်း ႁဵတ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 24"ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယင်း ၵိုတ်း ယင်း ၵျၢၼ်ႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ႀွႃႇတိရႃႉ၊ၼႆႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၸပ်း ဢမ်ႇ ၸွမ်း တၢင်း ဢၼ် သွၼ်ၽိတ်း သွၼ်ပိူင်ႈ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ သွၼ် ဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ 'ၵႂၢမ်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊' လႄႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ဢဝ် ၼႃႈၵၢၼ် တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း တၢင်ႇ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် သူ ဝႃႈၼႆ၊ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 25သူ ဢွၼ်ၵၼ် ယိပ်းၵမ် ဢၼ် သူ မီး ယူႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 26တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ လႄႈ သမ်ႉ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် သေ ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 27ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း တင်းလၢႆ လူၺ်ႈ ၵၼ်းႁွၵ်ႇ လဵၵ်း လႄႈ တၵ်း ယႃႉ ၶဝ် ပႅတ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ယႃႉ မေႃႈလိၼ် တႅၵ်ႇ ယွႆႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28လၢဝ် လႅင်း ႁူဝ်မိူင်း သႂ် ၵေႃႈ၊ၵဝ် တၵ်း ပၼ် တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 29"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပေႃး သူ မီး ႁူ ၸိုင်၊ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\