Revelation 21

1မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် ၵၢင်ႁၢဝ် မႂ်ႇ တင်း လိၼ်မိူင်း မႂ်ႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵၢင်ႁၢဝ် ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႇ တင်း လိၼ်မိူင်း ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ သဵင်ႈ ယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉ သမ်ႇမုၵ်ႈတြႃႇ ၵေႃႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ လုမ်း လုမ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵဝ် သမ်ႉ ႁၼ် ဝဵင်း မူတ်းၸၢင်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ၊ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လူင်း မႃး လႄႈ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ယိင်းသၢဝ် ဢၼ် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ပုၼ်ႈ ၽူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ မႃး လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ႁိူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် လႄႈ ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 4မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၸဵတ်ႉ ပၼ် ၼမ်ႉတႃ တင်းမူတ်း သေ ၵႃႈတီႈ တႃ ၶဝ် လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း ၽေး တၢင်းတၢႆ တၵ်း ဢမ်ႇ မီး ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။ တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် လႄႈ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ်၊တၢင်း ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁႆႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၸဵပ်း သႅပ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ မီး ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယၢမ်ႈ ပဵၼ် မႃး ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ သဵင်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 5ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵႃႈ ဢၼ် မီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိုင်၊ၵဝ် ၶိုၼ်း မႄး ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ဢၼ် မႂ်ႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈၼႆ သေယဝ်ႉ၊မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ၵႂၢမ်း ဢၼ် လီ ယုမ်ႇ ဢေႃႈ။ တႅမ်ႈ ဝႆႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 6သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊ၵဝ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢႃႇလၽႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ဢေႃးမေႇၵႃႉ၊ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် တီႈ ၸႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈသုတ်း ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ယၢၵ်ႇၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ ပၼ် ၵႃႈ ပၼ် ၶၼ် မၼ်း လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ၵိၼ် ၼမ်ႉဢွၵ်ႇႁူး ဢၼ် ပဵၼ် ၼမ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ၵဝ်၊ၵဝ် တၵ်း ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၼ်း လႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ တၵ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ဢေႃႈ။- 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵူဝ် ၸၢင်ႈ ႁႄ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဝူၺ်ႇ ဢၼ် ႁင်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ဢတၢတ်ႈ ၽီ မေႃႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု၊ၵေႃႉ ဢၼ် လၢတ်ႈ မုသႃႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸမ်ႉ၊တီႈ ယူႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼွင် ၽႆး ဢၼ် လေႃး ၵၢၼ်ႉ လႄႈ မႆႈ ယူႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် တၢင်းတၢႆ ပွၵ်ႈ တီႈ သွင် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9ၼႂ်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဵတ်း ပႃး ဢၼ် ဢၼ် ယိပ်းၵမ် ၵွၵ်း ၸဵတ်း လုၵ်ႈ ဢၼ် တဵမ် ဝႆႉ တၢင်း ၽေး ဢုပၢတ်ႈ လိုၼ်းလင် သုတ်း ၸဵတ်း ပိူင် ၼၼ်ႉ၊ပႃး ၼိုင်ႈ မႃး တၵ်ႉလၢတ်ႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး တႃႉ။ ၵဝ် တၵ်း ၼႄ ယိင်းသၢဝ် ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မေး သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 10ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵဝ် သေယဝ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢဝ် ၵဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၸိၵ်း လွႆ ဢၼ် သုင် ၼႃႇ သေလႄႈ ၼႄပျႃး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ဝဵင်း မူတ်းၸၢင်ႇ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ဝႆႉ တင်း မုၼ်သရေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ သၢႆ ငဝ်း ဢရွင်ႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သႅင်လီ ဢၼ် ထိူၵ်ႈၵႃႈ ၼႃႇ၊ဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ သႅင် ၼၵႃး သွႆႈ လႄႈ လႅင်း သႂ် မိူၼ် ဢၼ် ႁိူဝ်ႈလႅင်း မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိင်ႇ ဢေႃႈ။- 12လမ်း ဝဵင်း ၵေႃႈ ယႂ်ႇ သုင် ၼႃႇ လႄႈ မီး ႁူး ၽၵ်းတူ သိပ်း သွင် ႁူး ဢေႃႈ။ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သိပ်း သွင် ပႃး ၵေႃႈ ပႂ်ႉ ၽၵ်းတူ ၽႂ် ၽၵ်းတူ မၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼိူဝ် ၼႃႈ ၽၵ်းတူ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တႅမ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊သိပ်း သွင် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 13လမ်း ဝဵင်း ယေႈ ၽၢႆႇ မီး သၢမ် ၽၵ်းတူ လႄႈ ၽၢႆႇ တၢင်း ဝၼ်း ဢွၵ်ႇ မီး သၢမ် ၽၵ်းတူ၊ၽၢႆႇ တၢင်းၸၢၼ်း မီး သၢမ် ၽၵ်းတူ၊ၽၢႆႇ တၢင်းႁွင်ႇ မီး သၢမ် ၽၵ်းတူ၊ၽၢႆႇ တၢင်း ဝၼ်း တူၵ်း မီး သၢမ် ၽၵ်းတူ ဢေႃႈ။- 14တိၼ် လမ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ တင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် သိပ်း သွင် လုၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼိူဝ် တိၼ် လမ်း ဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ သိပ်း သွင် ပႃး ဢၼ် ပဵၼ် သူဝ်း ဢွၼ် ၽြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် မႃး တၵ်ႉလၢတ်ႈ တေႃႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်း မီး မႆႉ တႅၵ်ႈ လႅမ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢၼ် ဢဝ် ၶမ်း ႁဵတ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ တၵ်း တႅၵ်ႈ တူၺ်း ဝဵင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽၵ်းတူ ဝဵင်း တင်း လမ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊မီး သီႇၸဵင်ႇ သီႇၼႃႈ မိူၼ် ၵၼ် ဝႆႉ လႄႈ ၼႃႈယၢဝ်း တင်း ၼႃႈၵႂၢင်ႈ မၼ်း ပဵင်း ၵၼ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ဢဝ် မႆႉ တႅၵ်ႈ မၼ်း တႅၵ်ႈ တူၺ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၼႃႈယၢဝ်း မၼ်း မီး ႁဵင် ပၢႆ ႁႃႈ ပၢၵ်ႇ လၵ်း ဢေႃႈ။ ၼႃႈယၢဝ်း၊ၼႃႈၵႂၢင်ႈ၊တၢင်း သုင် မၼ်း ပဵင်း ၵၼ် မူတ်း ဢေႃႈ။- 17မၼ်း တႅၵ်ႈ လမ်း ဝဵင်း လႄႈ တၢင်း သုင် မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ သွၵ်ႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း သွၵ်ႇ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ မီး ပၢၵ်ႇ ပၢႆ သီႇ သိပ်း သီႇ သွၵ်ႇ ဢေႃႈ။- 18လမ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် တင်း သႅင် ၼၵႃး သွႆႈ ႁဵတ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ သမ်ႉ၊ဢဝ် တင်း ၶမ်း ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ႁဵတ်း ဝႆႉ လႄႈ လႅင်း သႂ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵႅဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 19တိၼ် လမ်း ဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ် တင်း သႅင် ရတၼႃႇ မျၢတ်ႈ ဢၼ် ၵႃႈၶၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း သေလႄႈ ၵေႃႇ ႁဵတ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။ တိၼ် လမ်း ဝဵင်း လုၵ်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သႅင် ၼၵႃး သွႆႈ၊လုၵ်ႈ တီႈ သွင် ပဵၼ် သႅင်ၼီႇလႃႇ၊လုၵ်ႈ တီႈ သၢမ် ပဵၼ် သႅင် မႁူႇရႃႇ၊လုၵ်ႈ တီႈ သီႇ ပဵၼ် သႅင်မျႃႉ၊လုၵ်ႈ တီႈ ႁႃႈ ပဵၼ် သႅင်ၸၢႆးၶႃးယွတ်ႇ၊- 20လုၵ်ႈ တီႈ ႁူၵ်း ပဵၼ် သႅင်လႅင်၊လုၵ်ႈ တီႈ ၸဵတ်း ပဵၼ် သႅင် လိူင် ၵေႃႇတၼ်ႇ၊လုၵ်ႈ တီႈ ပႅတ်ႇ ပဵၼ် သႅင် ၶဵဝ်၊လုၵ်ႈ တီႈ ၵဝ်ႈ ပဵၼ် သႅင်ဢုႀၽယႃး၊လုၵ်ႈ တီႈ သိပ်း ပဵၼ် သႅင်ပတ်ႈတမျႃး၊လုၵ်ႈ တီႈ သိပ်း ဢဵတ်း ပဵၼ် သႅင် ဝႃႇၵိၼ်ႇသု၊လုၵ်ႈ တီႈ သိပ်း သွင် ပဵၼ် သႅင် မွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၶိူဝ် ဢေႃႈ။- 21မႂ် ၽၵ်းတူ ၵႃႈတီႈ ၽၵ်းတူ သိပ်း သွင် ဢၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သႅင် ပူးလႄး သိပ်း သွင် ၶႅပ်း ဢေႃႈ။ မႂ် ၽၵ်းတူ ယေႈ မႂ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သႅင် ပူးလႄး ၶႅပ်း လဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၶူၼ် တၢင်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶမ်း ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ လႄႈ သႂ် လႅင်း ဝႆႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵႅဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 22ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁၼ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း လူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ဝဵင်း လူင် ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ မီး ၵၢင်ဝၼ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ မီး လိူၼ် ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ထွင်ႇ ပၼ် ဢၼ် လႅင်း ၵႃႈၼိူဝ် ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢရွင်ႇ မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိူဝ်ႈလႅင်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ လႄႈ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ သမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵွၵ်းၽႆး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၵူၼ်းမိူင်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ တေ ဢွၼ်ၵၼ် ပႆ ၵႂႃႇ ပႆ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ဢၼ် လႅင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ တၵ်း ပႃး ဢဝ် မုၼ်သရေႇ ၶဝ် သေလႄႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ႁူး ၽၵ်းတူ ဝဵင်း တင်းလၢႆ တၵ်း ၽုၺ်ႇ ဝႆႉ ၵူႈၶိင်ႇ လႄႈ တေ ဢမ်ႇ ဢိုတ်း ဝႆႉ၊လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။- 26ၶဝ် တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ပႃး ဢဝ် မုၼ်သရေႇ တင်း ၸေးၸိမ်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵူႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27ၵူၺ်းၵႃႈ၊မဵဝ်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း လွင်ႈ ဢၼ် ဝူၺ်ႇ ႁင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် လၢတ်ႈ မုသႃႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တႅမ်ႈ မၢႆ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တၵ်း လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\