Revelation 3

1"တႅမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း သႃႇတိ၊လႄႈ ဝႃႈ။ "ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် မႃး သေ ၵႃႈတီႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸဵတ်း ပႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး လၢဝ် ၸဵတ်း လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ႁု တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ မႂ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ႁု မႂ်း ယင်း မီး ၸိုဝ်ႈ မီး သဵင် လႄႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2တူင်ႉတိုၼ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈ ဢၼ် ယင်း လိူဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တၢႆ ၵႂႃႇ လုမ်း လုမ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ထူပ်း လွင်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ယူႇ ၼႆႉ၊ဢမ်ႇ ပႆႇ ၸေးၸုမ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႂ်း လႆႈ သွၼ် ဢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႂ်း လႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် ငိၼ်း ဢဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း တႃႉ။ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ၶိုၼ်း ပိၼ်ႇၸႂ် မႂ်း တႃႉ။ ပေႃး မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း မႃး တီႈ မႂ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉ လႄႈ ၶိင်ႇ ယၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊မႂ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ႁု ဢေႃႈ။- 4ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း မႂ်း ၼႂ်း ဝဵင်း သႃႇတိ၊ၼႆႉ၊ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်း၊ယင်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ၽိူၵ်ႇ ၶူဝ်း ၶၢဝ် ယူႇ သေလႄႈ ၵႂႃႇ မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိုင်ႇ ထိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ၽိူၵ်ႇ ၶူဝ်း ၶၢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ မွတ်ႇ ပႅတ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၶဝ်၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႃးလႃး။ လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ၽုၺ်ႇၼႄ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 6"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး သူ မီး ႁူ ၸိုင်၊ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 7"တႅမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း ၽိလတေးလၽိ၊လႄႈ ဝႃႈ။ "ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၵၢၵ်ႇသေႃး ၶုၼ် တႃႇဝိတ်ႈ၊လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူ ၼၼ်ႉ၊ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ဢိုတ်း ႁပ်း လႆႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢိုတ်း ႁပ်း ၽၵ်းတူ ၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၽုၺ်ႇ လႆႈ ဢေႃႈ။- 8ၵဝ် ႁု တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ မႂ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပိၵ်ႉသမ်ႉ၊မႂ်း မီး ႁႅင်း ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ သေၵေႃႈ မႂ်း ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၵဝ် လႄႈ ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ တေႃႇ ၵဝ် မႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၽုၺ်ႇ ပၼ် ၽၵ်းတူ ဢၼ် ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ဢိုတ်း ႁပ်း လႆႈ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မႂ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 9တူၺ်း လူး။ တီႈ မူႇ ၸုမ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၸႃႇတၢၼ်ႇ မႃႇၼၢတ်ႈ၊ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် မႃး ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း တိၼ် မႂ်း လႄႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း တေ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ မႂ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ဢၼ် မႂ်း ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ဢမိင်ႉ ၵဝ်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ပႂ်ႉ လူ ပႂ်ႉ တူၺ်း မႂ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ယူႇ လူင်ႉ လီ လွတ်ႈ လီ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ဢၼ် ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ဢၼ် တၵ်း တူၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၸႅတ်ႈ တူၺ်း ၸၢမ်းတူၺ်း ၵူၼ်း ဝူၺ်ႇၼေႇယႃႉ သတ်ႉတဝႃႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၵဝ် တၵ်း ၸဵဝ်း မႃး ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽူႈလႂ် တၵ်း ဢမ်ႇ ႁိမ် ဢဝ် လႆႈ သူး တၢင်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ယိပ်းၵမ် ဝႆႉ ၵႃႈ ဢၼ် မႂ်း လႆႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လီ လီ တႃႉ၊- 12ၵေႃႉ ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် သဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း မၼ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢႆႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ။ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း တႅမ်ႈ သႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ဝဵင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊မႂ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ် လႄႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸိုဝ်ႈသဵင် မႂ်ႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပေႃး မႂ်း မီး ႁူ ၸိုင်၊ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 14"တႅမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ၊ဝဵင်း လေႃးတိၵိ၊လႄႈ ဝႃႈ။ "ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢႃမိၼ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ငဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ဝူၺ်ႇၼေႇယႃႉ သတ်ႉတဝႃႇ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၵဝ် ႁု တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ မႂ်း ယူႇ လႄႈ မႂ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၵတ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ပဵၼ် ဢၼ် မႆႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မႂ်း ပဵၼ် ဢၼ် ၵတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ် ဢၼ် မႆႈ ဢေႃႈ။- 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ၼႆႉ၊ၵတ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊မႆႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ပဵၼ် ဢၼ် ဢုၼ်ႇ ဢုၼ်ႇ ဝႆႉ ၵူၺ်း လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ထူမ်ႇ မႂ်း ပႅတ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ပၢၵ်ႇ ၵဝ် ယဝ်ႉ။- 17မႂ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ၼႆႉ မၢၵ်ႈမီး ဢေႃႈ။ မီး ၽၼ်ႇတႃႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ၵႃႈသင် ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ လႄႈ မႂ်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ် ၶၢၼ်ၸႂ် ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်၊ပဵၼ် ဢၼ် လီ ဢဵတ်းလူ ၵႃႈႁိုဝ် ၼၼ်ႉ။ မႂ်း ယင်း ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၼႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး ၶူဝ်း မီး လဵင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်း တႃမွတ်ႇ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 18ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ပၼ် တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် တီႈ မႂ်း၊ႁႂ်ႈ မႂ်း သိုဝ်ႉ ၶမ်း တီႈ ၵဝ်၊သိုဝ်ႉ ၶမ်း လွတ်ႈ ငၢၼ်ႇ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၽႆး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် မႂ်း တၵ်း မၢၵ်ႈမီး လီ ပဵၼ် တႃႉ။ ၶူဝ်း ၽိူၵ်ႇ ၶူဝ်း ၶၢဝ် ၵေႃႈ သိုဝ်ႉ လႄႈ ၼုင်ႈ မႆ ႁူမ်ႇ တူဝ်ပူၺ် မႂ်း၊ပုၼ်ႈ တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ဢၢႆ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ယႃႈယႃ ၼမ်ႉမၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ သိုဝ်ႉ လႄႈ ယွတ်ႇ သႂ်ႇ မၢၵ်ႇတႃ မႂ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁၼ် လီ တႃႉ။- 19ၵဝ် ၸၢင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တိုၵ်းယူင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် တႃႉ။- 20တူၺ်း လူး။ ၵဝ် ၸုၵ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽၵ်းတူ လႄႈ တွႆႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ငိၼ်း သဵင် ၵဝ် လႄႈ ၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူ ပၼ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မၼ်း သေ ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ မၼ်း ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ၵိၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။- 21တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လႆႈ ၼင်ႈ ႁိမ်း ၶၢင်ႈ ၵဝ် ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၵဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ပႄႉၼႅင်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၼင်ႈ ယူႇ ႁိမ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၵဝ် ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 22"ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး သူ မီး ႁူ ၸိုင်၊ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\