Revelation 6

1မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵွၵ်း ပႅတ်ႈ လႄႈ ၽုၺ်ႇ တၼ်းသိၵ်ႈ ၵမ်း တီႈ ၼိုင်ႈ ၼႂ်း တၼ်းသိၵ်ႈ ၸဵတ်း ၵမ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း ၼႂ်း တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ တူဝ် ၼိုင်ႈ ၼႂ်း သီႇ တူဝ် ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် မိူၼ် သဵင် ၽႃႉလင် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 2ၵမ်း ၼၼ်ႉ ၵဝ် တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် မႃႉ ၽိူၵ်ႇ တူဝ် ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶီႇ မႃႉ ၼၼ်ႉ၊ယိပ်းၵမ် ၵၢင်ႇၵူင် လႄႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် သရၽူႇ ဢၼ် ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ လႄႈ ၶီႇ မႃႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ပႄႉၼႅင်ႇ ဢေႃႈ။ 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵွၵ်း ပႅတ်ႈ လႄႈ ၽုၺ်ႇ တၼ်းသိၵ်ႈ ၵမ်း တီႈ သွင် ၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သတ်ႉတဝႃႇ တူဝ် တီႈ သွင် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 4ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မႃႉ လႅင် တူဝ် ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ မႃး လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶီႇ မႃႉ ၼၼ်ႉ မီး ဢႃႇၼႃႇ ပုၼ်ႈ တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လိၼ်မိူင်း ပဵၼ် သိုၵ်း ပဵၼ် သိူဝ် သေယဝ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢဝ် ၵၼ် တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် လၢပ်ႇ လူင် မၢၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵွၵ်း ပႅတ်ႈ လႄႈ ၽုၺ်ႇ တၼ်းသိၵ်ႈ ၵမ်း တီႈ သၢမ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် သတ်ႉတဝႃႇ တူဝ် သၢမ် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် မႃႉ ၵႃႈ တူဝ် ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶီႇ မႃႉ ၼၼ်ႉ ယိပ်းၵမ် ယႃႇၸူႇ ဢၼ် ၼိုင်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 6ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် လၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ဝူင်ႈၵၢင် တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ တင်း သီႇ တူဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သၢၼ်ၶဝ်ႈ ၵျုင်ႇ ၵွၵ်း ၼိုင်ႈ၊တၢၼ်ႇ ၵႃႈႁႅင်း ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း သၢၼ် မုယေႃး သၢမ် ၵွၵ်း၊တၢၼ်ႇ ၵႃႈႁႅင်း ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်း တင်း ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ လႆႈ လု၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵွၵ်း ပႅတ်ႈ လႄႈ ၽုၺ်ႇ တၼ်းသိၵ်ႈ ၵမ်း တီႈ သီႇ ၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ တူဝ် တီႈ သီႇ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် မႃႉ သဝ်ႈ တူဝ် ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶီႇ မႃႉ ၼၼ်ႉ မီး ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ဝႃႈ၊ၶုၼ် တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။ မိူင်း မရၼႃႉ ၸွမ်း ပႃႈလင် မၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်း လေႃးၵီႇ သီႇ ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ လႄႈ မီး ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ လူၺ်ႈ ၽေး သိုၵ်း ၽေး သိူဝ်၊ၽေး ဢၼ် ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ၊ၽေး တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽေး တူဝ်ထိူၼ်ႇ ဢေႃႈ။ 9မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵွၵ်း ပႅတ်ႈ လႄႈ ၽုၺ်ႇ တၼ်းသိၵ်ႈ ၵမ်း တီႈ ႁႃႈ ၸိုင်၊ၵႃႈတႂ်ႈ ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၶဝ် ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ႟။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၼႆႉ၊သမ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တၢႆ ၼႆႉ လႄႈ တေ ယူႇ ႁိုင် ထႅင်ႈ ၵႃႈႁိုဝ် လူးၵွၼ်ႇ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ ဢၼ် ၽိူၵ်ႇၶၢဝ် ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း သေလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ တီႈ ၶဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉသႄႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ၊ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ်တၢႆ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူ ၼၼ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တဵမ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ လိုဝ်ႈ ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵွၵ်း ပႅတ်ႈ လႄႈ ၽုၺ်ႇ တၼ်းသိၵ်ႈ ၵမ်း တီႈ ႁူၵ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ဢိင်ႇသၼ်ႇ ႁႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ ၵၢင်ဝၼ်း လပ်းသိင်ႇ ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽႃႈ ၶူၼ် ၵျၢမ်း ဢၼ် လမ် လႄႈ လိူၼ် ၵေႃႈ လႅင် ၸၢင်း ႁၢင်း ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လိူတ်ႈ ဢေႃႈ။- 13လၢဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊တူၵ်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ သုၵ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် တူၼ်ႈ မၼ်း ႁူင်ႈ တူၵ်း မႃး မိူဝ်ႈ ဢၼ် လူမ်းလူင် ပတ်ႉ ထူဝ်း ၶွၼ်း ၶဝ်ႇ တူၼ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14တွင်ႉၽႃႉ ၵေႃႈ၊လပ်ႉ ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵဵၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ် ႁမ်း ၵဵၼ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ လွႆ ၵူႈ လုၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵုၼ် ၵူႈ လုၵ်ႈ ၵေႃႈ ၶၢႆႉ တီႈ ယူႇ ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 15မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸႃႉၸဵမ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ၊မူးမၢတ်ႈ ၽွင်းမိူင်း၊ၶုၼ်သိုၵ်း တင်းလၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး၊ၵူၼ်း ဢၼ် မီး မုၼ် မီး ၽုင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ လႄႈ ၵူၼ်း ဢၼ် လွတ်ႈ တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ တဵတ်ႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ထမ်ႈ ၼႂ်း ငိူပ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 16ၶဝ် လၢတ်ႈ တေႃႇ လွႆ ႁိၼ် လွႆ ၽႃ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁဝ်း လႄႈ ႁႄႉ လပ်ႉ ႁဝ်း ဝႆႉ သေ ၵႃႈတီႈ မၢၵ်ႇတႃ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႄႉ လပ်ႉ သေ တၢင်း ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။- 17ဝၼ်း ယႂ်ႇ ဝၼ်း လူင် ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး တီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၽူႈလႂ် တၵ်း ၸုၵ်း ၶၢမ်ႇ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\