Revelation 7

1ဝၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သီႇ ပႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ သီႇၸဵင်ႇ လိၼ်မိူင်း လႄႈ ယိပ်းၵမ် ဢဝ် လူမ်း သီႇ ၽၢႆႇ သီႇၼႃႈ ဝႆႉ၊ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ လူမ်း လႆႈ ထူဝ်း ပတ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း၊ၵႃႈၼိူဝ် ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ တူၼ်ႈမႆႉ လႂ် ဢေႃႈ။- 2ၵဝ် သမ်ႉ ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တၢင်ႇ ပႃး၊လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၸဵင်ႇ ဝၼ်း ဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး လႄႈ ပႃး ဢဝ် တၼ်းသိၵ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လူၺ်ႈ သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သီႇ ပႃး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် ၽေး လုလႅဝ် တီႈ လိၼ်မိူင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊- 3"ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ဢဝ် တၼ်းသိၵ်ႈ တွၵ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ပၼ် ၽေး လုလႅဝ် ၵႃႈတီႈ လိၼ်မိူင်း၊ၵႃႈတီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ တူၼ်ႈမႆႉ တင်းလၢႆ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ႁု တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉ ဢၼ် ဢၢၼ်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် တၼ်းသိၵ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊မီး သႅၼ် ပၢႆ သီႇ မိုၼ်ႇ သီႇ ႁဵင် ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊သိပ်း သွင် မဵဝ်း၊- 5- 8ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယုတႃႉ၊ရုပိၼ်ႇ၊ၵၢတ်ႉ၊ဢႃႇသျႃႇ၊ၼပ်ႉထလိ၊မၼႃႇသေႇ၊သိမုၼ်ႇ၊လေႇဝိ၊ဢိသၶႃႇ၊ၸေႇပုလုၼ်ႇ၊ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ပိၼ်ႇယႃႇမိၼ်ႇ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း ယေႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶဝ်ႈပႃး မိုၼ်ႇ ပၢႆ သွင် ႁဵင် ၵေႃႉ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 9ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တူၺ်း လႄႈ ႁၼ် မုၵ်ႉၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၼမ်ၼႃႇ၊ထၢၼ်ႈပေႃး ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ မဵဝ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်း၊ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း၊ၵူၼ်း ၵူႈ မိူင်း မိူင်း လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၼုင်ႈ မႆ ၶူဝ်း ၽိူၵ်ႇ ၶူဝ်း ၶၢဝ် ယူႇ၊ယိပ်းၵမ် ၵိင်ႇ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇ ၸုၼ်ႇပလုၼ်ႇ လႄႈ မႃး ၸုၵ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇၼႃႈ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 10ၶဝ် ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ လူၺ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် မႃး သေ ၵႃႈတီႈ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸုၵ်း လွမ်ႉႁွပ်ႈ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊လွမ်ႉႁွပ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွမ်ႉႁွပ်ႈ တူဝ် သတ်ႉတဝႃႇ သီႇ တူဝ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႆႈသႃ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ၊- 12လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃမိၼ်ႈ။ ႁႂ်ႈ တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ လႄႈ မုၼ်ၽုင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ပိင်ႇၺႃႇ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵုင်ႇသရေႇ လႄႈ ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း မီး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၵူႈ ၵၢပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼႂ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထၢမ် ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼုင်ႈ ၶူဝ်း ၽိူၵ်ႇ ၶူဝ်း ၶၢဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်။ ၶဝ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈလႂ် မႃး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊- 14ၵဝ် ၵေႃႈ ၶိုၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ႟။ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁု ၶႃႈ။ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ႁု ယူႇ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လွတ်ႈ သေ ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ လူင် မႃး သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၶဝ် သၵ်ႉ သၢႆႇ ၵႃႈၼႂ်း လိူတ်ႈ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈ ၽိူၵ်ႇ လီ ၶၢဝ် လီ ဢေႃႈ။- 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပလၢင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ လႆႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ ၽြႃး ယူႇ ဝၼ်း ဝၼ်း ၶိုၼ်း ၶိုၼ်း၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ ပၼ် ၶဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ဢေႃႈ။- 16ၵမ်းလိုၼ်း ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ တွင်ႉမႆႈ လႄႈ ယၢၵ်ႇၼမ်ႉ ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။ သၢႆလႅတ်ႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် မႆႈ ဢၼ် ႁွၼ်ႉ ၵႃႈသင် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တေ ဢမ်ႇ လႆႈ တိူဝ်ႉ ထုၵ်ႇ ယႃႉ ၵဝ်း ၶဝ် ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၶိုင်ႈၵၢင် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လဵင်ႉ တၵ်း ထိင်း ၶဝ် လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢွၼ် ၶဝ် သူင်ႇ ၵႂႃႇ တီႈ ၼမ်ႉဢွၵ်ႇႁူး ဢၼ် ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊တၵ်း ၸဵတ်ႉ ပၼ် ၼမ်ႉတႃ သေ ၵႃႈတီႈ တႃ ၶဝ် တင်းမူတ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\