Revelation 8

1မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵွၵ်း ပႅတ်ႈ လႄႈ ၽုၺ်ႇ တၼ်းသိၵ်ႈ ၵမ်း တီႈ ၸဵတ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ မီး တၢင်း ဢၼ် တဵတ်ႇ သဵတ်ႇ ၵႂႃႇ ၶိုင်ႈ ၼႃႇရီႇ ၼိုင်ႈ ၸမ် ၸမ် ဢေႃႈ။- 2ၵဝ် သမ်ႉ လႆႈ ႁၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဵတ်း ပႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၼႄးၶရႃႇ ၸဵတ်း ဢၼ် ဢေႃႈ။ 3မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တၢင်ႇ ပႃး၊ယိပ်းၵမ် ၽၢင်ၽႆး ၶမ်း ပုၼ်ႈတႃႇ တုတ်ႇၽႆး ၼၢမ်ႇသႃႇ ၼၼ်ႉ မႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၼၢမ်ႇသႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇ တၵ်း ထၢပ်ႈ သႂ်ႇ ထႅင်ႈ တီႈ ပထၼႃႇ တၢင်း သူးတွင်း ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈတႃႇ တၵ်း တုတ်ႇၽႆး ႁႂ်ႈလႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ၊ဢၼ် မီး ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ဢၢႆ ၵႂၼ်း ၼၢမ်ႇသႃႇ ဢၼ် တုတ်ႇၽႆး ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ပထၼႃႇ ၵႂၢမ်း သူးတွင်း ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သေလႄႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 5မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ဢဝ် ၽၢင်ၽႆး ၶမ်း ပုၼ်ႈ တၵ်း တုတ်ႇၽႆး ၼၢမ်ႇသႃႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢဝ် ၽႆး သေ ၵႃႈတီႈ ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ သႂ်ႇ ဝႆႉ ႁႂ်ႈ တဵမ် သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၽၢင်ၽႆး ၶမ်း ၼၼ်ႉ ထိမ်ႈ တူၵ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး သဵင် ၽႃႉလင်၊ၽႃႉမႅပ်ႈ၊မီး တၢင်း ဢၼ် သဵင် ႁုၼ်ႈ သဵင် မေႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး တၢင်း ဢၼ် ဢိင်ႇသၼ်ႇ ဢေႃႈ။ 6ၵမ်း ၼႆႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဵတ်း ပႃး ဢၼ် ယိပ်းၵမ် ယူႇ ၼႄးၶရႃႇ ၸဵတ်း ဢၼ် ၼၼ်ႉ မႄးႁႅၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပဝ်ႇ ဢေႃႈ။ 7တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ ၼိုင်ႈ ပဝ်ႇ ၼႄးၶရႃႇ မၼ်း လႄႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽႆး ဢၼ် လေႃး ၵၼ် တင်း လိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တူၵ်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လိၼ် သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊တူၼ်ႈမႆႉ သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပၢင်ႇ ယိူဝ်ႈ ၶဵဝ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မႆႈ ၶႅမ်ႈ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ 8မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ သွင် သမ်ႉ ပဝ်ႇ ၼႄးၶရႃႇ မၼ်း လႄႈ မီး ၶိူင်ႈပိူင် မဵဝ်း ၼိုင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လွႆ လူင် ဢၼ် ၽႆးမႆႈ ႁိုင်း ယူႇ လႄႈ ထိမ်ႈ တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢေႃႈ။ ပၢင်ႇလၢႆႇ သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ပဵၼ် လိူတ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 9တူဝ်သတ်း ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇတၢႆ ၵႂႃႇ သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး တင်းလၢႆ ၵေႃႈ၊လုလႅဝ် ၵႂႃႇ သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ 10မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ သၢမ် ပဝ်ႇ ၼႄးၶရႃႇ မၼ်း လႄႈ လၢဝ် လူင် လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢၼ် မႆႈ ႁိုင်း ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မူၵ်ႇ ၵၢၼ်ႈၶႄႈ ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈၼိူဝ် တွင်ႉၽႃႉ တူၵ်း လူင်း မႃး ၵႃႈၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉ သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼိူဝ် ၼမ်ႉဢွၵ်ႇႁူး တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 11(လၢဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၶူမ်" ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။) ၼမ်ႉ သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ၶူမ် ၵႂႃႇ လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လႆႈ ၵိၼ် မႅၼ်ႈ ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼမ်ႉ လီ ၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇ ပဵၼ် ၼမ်ႉ ၶူမ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ သီႇ သမ်ႉ ပဝ်ႇ ၼႄးၶရႃႇ မၼ်း လႄႈ တႃဝၼ်း သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊လုလႅဝ် ၵႂႃႇ လႄႈ လိူၼ် သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊လၢဝ် သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊လပ်းသိင်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ဢၼ်လႅင်း ၵၢင်ဝၼ်း သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ်လႅင်း ၵၢင်ၶိုၼ်း သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ဢမ်ႇ မီး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တူၺ်း လႄႈ ငိၼ်း သဵင် ၼူၵ်ႉၶၢင်ႇလေႃႉ တူဝ် ၼိုင်ႈ၊မိၼ် ယူႇ တီႈ ဢၼ် သုင် ၼႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း၊ၽေး ဢၼ် လုလႅဝ်။ ၽေး ဢၼ် လုလႅဝ်။ ၵူၼ်း ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း တင်းလၢႆ တၵ်း လုလႅဝ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သၢမ် ပႃး ဢၼ် ယင်း ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ယူႇ ၼႆႉ၊ၶဝ် ၸမ် တၵ်း ပဝ်ႇ ၼႄးၶရႃႇ ၶဝ် ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\