Revelation 9

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ ႁႃႈ ပဝ်ႇ ၼႄးၶရႃႇ မၼ်း လႄႈ ၵဝ် ႁၼ် လၢဝ် လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ၊တူၵ်း သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။ ၵၢၵ်ႇသေႃး ႁူး ၶုမ် ငရၢႆး ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ လၢဝ် ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။- 2လၢဝ် ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽုၺ်ႇ ႁူး ၶုမ် ငရၢႆး ၼၼ်ႉ၊ၵႂၼ်း ၽႆး ဢွၵ်ႇ ႁူး ၶုမ် ငရၢႆး မႃး ထၢၼ်ႈပေႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵႂၼ်း တဝ်ႈ ၽႆး လူင် ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵႂၼ်း ၽႆး ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ႁူး ၶုမ် မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ သၢႆလႅင်း ၵၢင်ဝၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢႃႇၵႃႇသႃႉ ၵၢင်ႁၢဝ် ၵၢမ်ႈ မိုတ်ႈ လပ်းသိင်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 3မႅင်း ၸၵ်းတႅၼ် တင်းလၢႆ မိၼ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵႂၼ်း ၽႆး မႃး သေလႄႈ လူင်း ၸူး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။ မႅင်း ၸၵ်းတႅၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း မႅင်းငေႃး ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း ပၼ် ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ တီႈ ပၢင်ႇ ယိူဝ်ႈယႃႈ၊ဢမ်ႇၼၼ် တီႈ တူၼ်ႈမႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ တူၼ်ႈ ဢၼ် လိပ်း ဢၼ် ၶဵဝ် လႂ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႃးလႃး လႄႈ ၵူၺ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တၵ်း ပၼ် ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် တၼ်းသိၵ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တွၵ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5မႅင်း ၸၵ်းတႅၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၢႆ။ တေ လႆႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၶဝ် ႁႃႈ လိူၼ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ဢၼ် ၸဵပ်း ၵႅၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ဢၼ် ၵွင်ႉ မႅင်းငေႃး ၸီႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ႁႃႈ လိူၼ် ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း သွၵ်ႈႁႃ တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။ သွၵ်ႈႁႃ သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ထူပ်း လႆႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈ တၢႆ သေၵေႃႈ ၶုၼ် တၢႆ တၵ်း လႅၼ်ႈပၢႆႈ ပႅတ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 7တူဝ် ႁၢင်ႈ မႅင်း ၸၵ်းတႅၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈၽၢင် မႃႉ ဢၼ် ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ တၵ်း တိုၵ်းသိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵႃႈၼိူဝ် ႁူဝ် ၶဝ် ၵေႃႈ၊တိုဝ်း ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သရၽူႇ ၶမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႃႈ ၶဝ် ၵေႃႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႃႈ ၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 8ၶူၼ်ႁူဝ် ၶဝ် ၵေႃႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶူၼ်ႁူဝ် ၽူႈယိင်း ဢေႃႈ။ ၶဵဝ်ႈ ၶဝ် သမ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဵဝ်ႈ သၢင်ႇသီႈ ဢေႃႈ။- 9ႁူဝ်ဢူၵ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶႅပ်း လဵၵ်း ဢၼ် ႁႄႉ ၼႃႈ ဢူၵ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ သဵင် ပိၵ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သဵင် လေႃႉမႃႉသိုၵ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ တိုၵ်းသိုၵ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ႁၢင် ၶဝ် ၵေႃႈ၊မီး ၵွင်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵွင်ႉ မႅင်းငေႃး လႄႈ ၶဝ် ဢဝ် တင်း ႁၢင် ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပၼ် ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁႃႈ လိူၼ် ဢေႃႈ။- 11ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶဝ် ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တမၢၼ်ႇ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁူး ၶုမ် ငရၢႆး ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵႂၢမ်း ႁေႇပြႄး၊ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ "ဢႃႇပတ်ႉတုင်ႇ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊ၼႂ်း ၵႂၢမ်း ၵရိၵ်ႉ၊သမ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ၊ "ဢႃႇပေႃးလျုၼ်ႇ၊" (ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ၊ "ၶုၼ် ယႃႉ လု ယႃႉလႅဝ်၊") ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ၽေး တၢင်း ဢၼ် လုလႅဝ် မဵဝ်း ၼိုင်ႈ ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း ယင်း မီး ၽေး တၢင်း ဢၼ် လုလႅဝ် ထႅင်ႈ သွင် မဵဝ်း ဢၼ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ ႁူၵ်း ၼၼ်ႉ၊ပဝ်ႇ ၼႄးၶရႃႇ မၼ်း လႄႈ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢွၵ်ႇ မႃး သေ ၵႃႈတီႈ သီႇၸဵင်ႇ ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ၶမ်း ဢၼ် မီး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 14လၢတ်ႈ တီႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပႃး တီႈ ႁူၵ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပွႆႇ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သီႇ ပႃး ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မတ်ႉ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ မႄႈၼမ်ႉ လူင် ဢုၽရတ်ႉ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လွတ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 15ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သီႇ ပႃး ၼၼ်ႉ လႆႈ လွတ်ႈ လႄႈ ၶဝ် မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ၊ပုၼ်ႈ ဝၼ်း၊ပုၼ်ႈ လိူၼ်၊ပုၼ်ႈ ပီ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ်တၢႆ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 16ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶီႇ မႃႉ ၼၼ်ႉ မီး သွင် ပၢၵ်ႇ လၢၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၵႃႈၼႂ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် မႃႉ တင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶီႇ မႃႉ၊ဢၼ် ၶႅပ်း ႁႄႉ ၼႃႈ ဢူၵ်း ၶဝ် လႅင် မိူၼ် ၽႆး လႄႈ သွမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သႅင်ၼီႇလႃႇ၊သမ်ႉ လိူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁူဝ် မႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁူဝ် သၢင်ႇသီႈ လႄႈ ၵႃႈၼႂ်း သူပ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၽႆး ဢွၵ်ႇ ၵႂၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢွၵ်ႇ ၽႆး ၵၢၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 18ၵူၼ်း တင်းလၢႆ သၢမ် ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊လႆႈ တၢႆ လူၺ်ႈ ၽေး သၢမ် မဵဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၽေး ၽႆး၊ၽေး ၵႂၼ်း တင်း ၽေး ၽႆး ၵၢၼ်ႉ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ သူပ်း မႃႉ၊မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း မႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မီး ၼႂ်း သူပ်း ၶဝ် တင်း မီး ၵႃႈတီႈ ႁၢင် ၶဝ် လႄႈ ႁၢင် ၶဝ် ၼၼ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ငူး တင်းလၢႆ ဢၼ် မီး ႁူဝ် သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ဢဝ် တင်း ႁၢင် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပၼ် ၽေး ဢုပၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 20ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယင်း ၵိုတ်း ယင်း ၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ တၢႆ လူၺ်ႈ ၽေး ဢုပၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႄႇပႅတ်ႈ သေ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၵဝ်ႇ ၶဝ်၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႄႇပႅတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ဝႆႈ ၽီ လႂ်၊ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၶမ်း၊ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ငိုၼ်း၊ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု တွင်း၊ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု မၢၵ်ႇႁိၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု မႆႉ၊ဢၼ် ဢဝ် တင်း မိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်း လႄႈ၊ပဵၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁၼ်၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ငိၼ်း၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပႆ လႆႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သေ ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ၊တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၽီ မေႃႇ၊တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၵိလေႇသႃႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး၊တၢင်း ဢၼ် လၵ်ႉ ဢၼ် လိူတ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\