Romans 10

1ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ၵဝ် မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ လႄႈ သူးတွင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵဝ် တင်းလၢႆ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။- 2ၵဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ၶဝ် လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸႂ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇၸႂ် ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လီ လီ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇၸႂ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တြႃး တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၵျၢမ်ႇ ႁဵတ်း ဢဝ် ၵူၺ်း ၶဝ် ၸင်ႇ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ ဢဝ် တြႃး တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 4လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ လႆႈ ထိုင် ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။ 5ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် သြႃႇ မူဝ်းသေႇ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ မၼ်း တၵ်း လိပ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 6ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ မၼ်း သမ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ထၢင်ႇ ၼႂ်း ၸႂ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၽူႈလႂ် တၵ်း ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ်၊"' (ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လူင်း မႃး ဢေႃႈ။) ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊- 7ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ "ယႃႇပေ ဝႃႈ၊ 'ၽူႈလႂ် တၵ်း လူင်း ၵႂႃႇ မိူင်း ၶူင်းတႂ်ႈ၊' (ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ မႃး သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။) ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊" ဝႃႈ ၼင်ႈ ၼႆ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 8ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ မီး ထႅင်ႈ ဝႃႈ၊ "တြႃး ၸဝ်ႈ မီး ၸမ် ၵၼ် တင်း မႂ်း၊ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း သူပ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် မႂ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် တြႃး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ယူႇ ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 9ပေႃး မႂ်း ဢဝ် တင်း သူပ်း မႂ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် လွင်ႈ "ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး" လႄႈ ယုမ်ႇ ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် မႂ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ၸိုင် ဢဝ် တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸင်ႇ လႆႈ ထိုင် ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။ ဢဝ် တင်း သူပ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။- 11ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ မီး ယူႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ပိူၼ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 12ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် သူႇလဵဝ် ၽြႃး တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ လိူၵ်ႈ ဢမ်ႇ ၶႂၢႆး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႂ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် သေလႄႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵၢဝ်ႇႁႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 13မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ၵၢဝ်ႇႁႃ ဢေႁႃ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈၽြႃး ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၵၢဝ်ႇႁႃ ဢေႁႃ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ငိၼ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႆႈ။ ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ ႁေႃး ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ ၸိုင်၊သမ်ႉ တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႆႈ ငိၼ်း။- 15ပေႃး ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိုင်၊ၶၢဝ်ႇ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ လႆႈ။ မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈ ဢၼ် မီး ၵူၼ်း မႃး ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၵူႈ ၵေႃႉ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၼၼ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သြႃႇ ဢိသႃႇယႃႉ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၶႃႈ။ ၽူႈလႂ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃး ၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈ ထွမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ 18ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် ၶႂ်ႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈ တႄႉ ႁိုဝ်း။ ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း ယဝ်ႉ ဢမၢၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သဵင် ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶဝ် ၽႅဝ် ၵႂႃႇ တီႈ ႁိမ်း လႅၼ် သုတ်း လိၼ်မိူင်း ပုၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19ၵဝ် သမ်ႉ ၶႂ်ႈ ထၢမ် ထႅင်ႈ ဝႃႈ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁု ပွင်ႇၸႂ် ႁိုဝ်း။ သြႃႇ မူဝ်းသေႇ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၶေႃႈ ထၢမ် ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၶွႆ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး မိူင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ဢွၵ်ႇ တေႃးသႃႉ ၶႂ်ႈၸႃႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ငိူဝ်ႈငႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊"' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 20သြႃႇ ဢိသႃႇယႃႉ၊သမ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁတ်း လၢတ်ႈ သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သွၵ်ႈႁႃ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ထူပ်း ႁၼ် ၵဝ် ယဝ်ႉ။ ၵဝ် လႆႈ ၼႄပျႃး တူဝ် ၵဝ် ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထၢမ်ႁႃ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊"' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ မၼ်း သမ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ယိုၼ်း မိုဝ်း ၵဝ် တင်းဝၼ်း ပႂ်ႉ ႁပ်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵဝ် သေ သၢၼ် ၶတ်း ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊"' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\