Romans 13

1ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ၶုၼ် ဢုပ်ႉ မိူင်း ၶဝ် တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ တႄႇ ဢမ်ႇ မၼ်ႈ လႆႈ လႄႈ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် တႄႇ ယူႇ မီး ယူႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဝႆႉ တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 2ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၶတ်း ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶၢၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ႁဵတ်း ၶတ်း ဢမိင်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၶတ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။- 3ၶုၼ် ဢုပ်ႉ မိူင်း ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်း ငၢမ်း တၵ်း လႆႈ ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ၵူဝ်ႁႄ ဢေႃႈ။ ၸွင်ႇ မႂ်း ၶႂ်ႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ၵူဝ်ႁႄ ၶုၼ် ဢၼ် မီး ဢႃႇၼႃႇ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ႁဵတ်း ၵူၼ်းလီ တႃႉ။ မၼ်း ယင်း တၵ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ မႂ်း ဢေႃႈ။- 4လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶုၼ် ဢုပ်ႉ မိူင်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း တၢင်းလီ မႂ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မႂ်း ႁဵတ်း ႁၢႆႉ ႁဵတ်း မိူၵ်ႈ ၸိုင်၊ၵူဝ်ႁႄ မၼ်း တႃႉ။ ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊မၼ်း ယိပ်း လၢပ်ႇ သၢၼ်ႇလႅၵ်ႈ ယူႇ လၢႆ လၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇတႅၼ်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸီႇယၢင်ႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁၢႆႉ ႁဵတ်း မိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ သူ ထုၵ်ႇလီ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ၶုၼ် ဢုပ်ႉ မိူင်း ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူဝ် တၢမ်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇတႅၼ်း ဢပျတ်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 6ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သူ လႆႈ ထၢမ်းၶွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ဢုပ်ႉ မိူင်း တင်းလၢႆ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ပွင်ႁဵတ်း ပွင် ထၢမ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ပၼ် ၼၼ်ႉ ဢဝ် ပၼ် တႃႉ။ ၶွၼ်ႇ ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ထၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ထၢမ်း တႃႉ။ ငိုၼ်း ၵႅပ်း ငိုၼ်း ၵၢင် ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ပၼ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပၼ် တႃႉ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ထုၵ်ႇလီ လႆႈ ၵဵပ်း တီႈ မၼ်း ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ ၵဵပ်း ဢဝ် တႃႉ။ ရူဝ်ႇသေႇ ၵေႃႉ ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ရူဝ်ႇသေႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပၼ် ၵုင်ႇသရေႇ ၵေႃႉ ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ပၼ် ၵုင်ႇသရေႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 8ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ မီး ၼီႈ သေ မဵဝ်း တီႈ ၽူႈလႂ်။ ႁႂ်ႈ မီး ၼီႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ တၢင်း ဢၼ် သူ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇလီ မီး ၼိူဝ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တႃႉ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ထွမ်ႇဢဝ် လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ။- 9ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၵူတ်ႉ ၽူဝ် ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ။ ယႃႇပေ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ၊ယႃႇပေ လၵ်ႉ ပိူၼ်ႈ၊ယႃႇပေ ၸပ်းၸွႆး ၶႂ်ႈလႆႈ ၶွင် ပိူၼ်ႈ၊" ဢၼ် ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇဢၼ် တင်းလၢႆ ႁူမ်ႈ ပွင်းၵၼ် ဝႆႉ ၼႂ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မဵဝ်းလဵဝ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ႁၵ်ႉ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း ႁၵ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ႁဵတ်း မိူၵ်ႈ တီႈ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တင်းမူတ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 11သူ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ႁု ဢၶိင်ႇ မၼ်း ယူႇ ယဝ်ႉ လႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ လူဝ်ႇ တိုၼ်ႇ မႃး သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်း ဢၼ် ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ဢၶိင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ် မႃး သေ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း တႄႇၸႃႉ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸမ် တၵ်း သဵင်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ ၸမ် ၶိင်ႇ ၽႃႉပၢင်ႇ မိူင်းလႅင်း မႃး ယဝ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ပႄႇပႅတ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယိပ်း တိုဝ်း ၶိူင်ႈ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း ၵၼ် တႃႉ ႁဝ်း။- 13- 14ဝႄႈ ပႅတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ပွႆး လႄႈ ၵိၼ် လဝ်ႈ မဝ်း ၵမ်၊တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၽူဝ်မေး ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၵိလေႇသႃႇ ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၶွႆ ၵၼ် လႄႈ ၽိတ်း ၵၼ် ထဵင် ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ပႂ်ႉထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း ၵၢင်ဝၼ်း ဢၼ်လႅင်း ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ ယိပ်း တိုဝ်း ၶိူင်ႈ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊သေလႄႈ ယႃႇပေ ၶိုင် ပွင် ႁႂ်ႈ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵိလေႇသႃႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\