Romans 15

1ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ႁႃ ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။- 2ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ႁဝ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီ ႁႃ ဢၵျူဝ်း ပၼ် ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ တႄႇႁဵတ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် ႁႂ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ဢေႃႈ။- 3ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ ႁႃ ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၵႂၢမ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သႄႉသွမ်း မႂ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် သႄႉသွမ်း ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၵႂၢမ်း တြႃး ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ သင်ႇ သွၼ် ႁဝ်း၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း မီး တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈမွင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ဝႆႉ တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ၸႂ် ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ပွင်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ် ယိူင်ႈ ၸွမ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊- 6ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း ၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ် တင်း သဵင် လဵဝ် ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 7ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပိူၼ်ႈ တၵ်း ယွင်ႈယေႃး မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 8ၵဝ် သမ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပွင်ၵၢၼ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း တင်းလၢႆ ပျေႉၸုမ်ႇ၊- 9ဢိၵ်ႇတင်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၵရုၼႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ဝူင်ႈၵၢင် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း ယွင်ႈယေႃး ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10သမ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ထႅင်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ်႟။ ၸူမ်းသိူဝ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈၼႆ။ 11သမ်ႉ ထႅင်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၽြႃး တႃႉ။ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶဝ်႟။ ယွင်ႈယေႃး မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12သြႃႇ ဢိသႃႇယႃႉ၊ၵေႃႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁၢၵ်ႈ ၶိူဝ်း ၶွင် ယေႇသႄး၊ တၵ်း တႅၵ်ႇ ၼေႃႇ ႁုၼ်ႈ မႃး လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ယူၵ်ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တၵ်း မွင်း ပႂ်ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ႁေႃး ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 13ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၢင်း ဢၼ် သူ မုင်ႈမွင်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်း တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈမွင်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ႁႅင်း ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 14ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ပျေႇၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ သူ မီး သၽေႃး ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း၊တဵမ် ဝႆႉ တင်း ပိင်ႇၺႃႇ လႄႈ ၸၢင်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႆႉ ၵဝ် ႁတ်း ၽုၺ်ႇ လၢတ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လူၺ်ႈ လွင်ႈ လၢႆ ၸိူဝ်ႉ လၢႆ မဵဝ်း လႅင်း လႅင်း၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ပၼ် သတိ သူ ဢေႃႈ။ ၵဝ် လႆႈ ႁတ်းႁၢၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၵျေးၸူး ၼႆႉ တီႈ ၵဝ်၊- 16ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပုၼ်ႈတႃႇ တၵ်း ပွင်ၵၢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် တၵ်း ပဵၼ် ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မူတ်းၸၢင်ႇ မႃး လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၸႂ်ယႂ်ႇ ၸူမ်းသိူဝ်း လူၺ်ႈ ၵၢၼ် ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ပွင်ႁဵတ်း ပုၼ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁတ်း လၢတ်ႈ လွင်ႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း လိူဝ် သေ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢဝ် ၵဝ် ပွင်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း လႆႈ မႃး ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ၊တၼ်းၶူဝ်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လၢၵ်ႇ ဢၼ် လၢႆး၊ဢိၵ်ႇတင်း တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ပွင်ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် လႆႈ လႄႇ ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸႃႉၸဵမ် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိူင်း ဢိလိရၵမ်ႇ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ၵဝ် မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ တႃႇသေႇ ၶႂ်ႈ ႁေႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ထၢပ်ႈ လႄႈ တႄႇႁဵတ်း ၼိူဝ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ တႄႇတင်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ လႆႈ ငိၼ်း ပိူၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ႁၼ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း တေ ႁု ထွမ်ႇ ပွင်ႇလႅင်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 22ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ပဵၼ် မႃး လႄႇ ထိုင် သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မီး ဢၼ် ႁႄႉ ဢၼ် ၶႅၼ် ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢေႃႈ။- 23မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵဝ် တီႈ ၼႂ်း မိူင်း ၼႆႉ ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် မီး ၸႂ် ၶႂ်ႈ မႃး လႄႇ ထိုင် သူ ႁိုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊- 24တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ် ထၢင်ႇ တေ ပဵၼ် လႆႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဢၢင်ႈ ဝႄႉ ၶဝ်ႈ ၸူး သူ ၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ မိူင်း သပဵၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေ ယူႇ မူၼ်ႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ပျေႃႇ တင်း သူ ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊တၵ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် သူ ၸွႆႈထႅမ် ထွၵ်ႈ ၵမ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ သိုပ်ႇ ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၸူး မိူင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် သေၵေႃႈ တေႃႈလဵဝ် ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 26လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ မိူင်း ၵရိၵ်ႉ၊တင်းလၢႆ ပႃး တင်း ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ သေလႄႈ လႆႈ လူႇ ငိုၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိူဝ်း ဢၼ် ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27ၶဝ် မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈ လူႇ ႁင်း ၵူၺ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တီႈ တႄႉ မၼ်း ၶဝ် မီး တႃႇဝုၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်း ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ယင်း ၸၢင်ႈ ၽႄမႅင်ႇ ၵျေးၸူး တၢင်းလီ ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ပၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ တွပ်ႇ ၵျေးၸူး တၢင်းလီ ၽၢႆႇ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ဢၼ် ပဵၼ် ငိုၼ်း တွင်း ပၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢေႃႈ။- 28ဝၢႆးသေ ၵဝ် ဢဝ် ငိုၼ်းလူႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၵဵပ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် ၶဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇ မိူင်း သပဵၼ်ႇ၊လႄႈ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း ဝႄႉ ၶဝ်ႈ ၸူး သူ ဢေႃႈ။- 29မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မႃး ၸူး သူ ၼၼ်ႉ ၵဝ် တၵ်း ပႃး မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ ၼၼ်ႉ မႃး ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ႁု ဢေႃႈ။ 30ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မႅတ်ႈတႃႇ ၵရုၼႃႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ သူ ၶတ်းၸႂ် သေ ႁူမ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် လႄႈ သူးတွင်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 31ၶႅၼ်းတေႃႈ သူးတွင်း ပၼ် ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း လွတ်ႈၽေး သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းလၢႆ ၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ၼၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း သူးတွင်း ႁႂ်ႈ ၵၢၼ် ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ပွင်ႁဵတ်း ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၶဝ် သေၵမ်း။- 32ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် တီႈ သူ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း လႄႈ တၵ်း လႆႈ မႃး လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ ၵႃႈတီႈ သူ ဢေႃႈ။- 33ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ ၼၼ်ႉ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ တင်းသဵင်ႈ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\