Romans 2

1မဵဝ်း ၵူၼ်း႟။ ဢမ်ႇ ဝႃႈ မႂ်း ပဵၼ် ၽႂ် ၵေႃႈ ပေႃး မႂ်း ၸႅတ်ႈ သေး တႅပ်းတတ်း ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊မႂ်း ဢမ်ႇ ႁူမ်ႇ ဢပျတ်ႈ မႂ်း ဝႆႉ လႆႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် မႂ်း တႅပ်းတတ်း ဢပျတ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ တူဝ် မႂ်း ၵူၺ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႂ်း တႅပ်းတတ်း ဢပျတ်ႈ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ မိူၼ် ၵၼ် တင်း ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 2ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵူၺ်းၵႃႈ၊မဵဝ်း ၵူၼ်း႟။ မႂ်း တႅပ်းတတ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢမ်ႇလီ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ သေလႄႈ တူဝ် မႂ်း ၵေႃႈ ႁဵတ်း မိူၼ် ပိူၼ်ႈ ယူႇ ယဝ်ႉ။ ၸွင်ႇ မႂ်း ထၢင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ႁိုဝ်း။- 4ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၵရုၼႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ ႁႂ်ႈ ၸူဝ်း ဢဝ် မႂ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး ၼၼ်ႉ မႂ်း ဢမ်ႇ ႁု လူင် ပႄႇ။ ၸွင်ႇ မႂ်း လူလၢႆ ၵရုၼႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇ လူၺ်ႈ ၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ် ယၢဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႂ်း ၸမ်ႉ၊မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် တိုဝ် တၼ် ၼႃႇ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး လႄႈ မႂ်း လႆႈ ၵွင် ဝႆႉ သိမ်းဢဝ် တၢင်း ၸႂ်မႆႈ ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇ တေႃးသႃႉ ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၸဝ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႅၼ်း ပၼ် ဢၵျူဝ်း တီႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သိုပ်ႇ ၵျူဝ်းၸႃး ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ၵူၺ်း လႄႈ သမ်ႉ ၵျၢမ်ႇ ႁႃ မုၼ်ၽုင်း သရေႇ ဢိၵ်ႇတင်း ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ သုတ်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် သၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။- 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၶတ်း ၶႅင် ႁႅင်း တႃႉ လႄႈ ထဵင် ပႅတ်ႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး သေ၊သမ်ႉ ထွမ်ႇဢဝ် တၢင်း ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တေ လႆႈ ဢၵျူဝ်း ဢၼ် ၸႂ်မႆႈ ၸဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 9ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တၵ်း လႆႈ ထူပ်းၺႃး ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် တိပ်ႇၸႂ် ၵိၼ်းၸႂ် ဢေႃႈ။ ၸႃႉၸဵမ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဝၢႆး လင် ဢေႃႈ။- 10တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် မုၼ်ၽုင်း သရေႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၸႂ် ဢေႃႈ။ ၸႃႉၸဵမ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဝၢႆး လင် ဢေႃႈ။- 11ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ပၼ် ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၽဵင်ႇ ပဵင်း ၵၼ် ဢေႃႈ။ 12ၵူၼ်း ၵႃႈ ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လု သုမ်း ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ တြႃး၊သမ်ႉ ၵူၼ်း ၵႃႈ ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လႄႈ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 13လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး လၢႆ လၢႆ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း လႆႈ မၢတ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။- 14ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ၊ပေႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢမ်ႇ မီး ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး သေၵေႃႈ၊ၶဝ် မီး တြႃး ၼႂ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ။- 15ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၼႄပျႃး ဢၵျူဝ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၵျူဝ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၵျၢမ်ႇပွင် ၶဝ် မၢင်ပွၵ်ႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် လႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၼင်ႇ ၼႆ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ၸႅတ်ႈ သေး တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် ၵူၼ်း ဢၼ် ၶဝ် သိူင်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17မႂ်း ဝႃႈ တူဝ် မႂ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႄႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ယူႇ ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ၊- 18ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႂ်း လႆႈ သွၼ် ဢဝ် တြႃး ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈ ႁုႁၼ် ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ယူႇ၊- 19မႂ်း ယုမ်ႇ ဝႃႈ မႂ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၼႄ တၢင်း ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ သေ ပဵၼ် ဢၼ်လႅင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ ယူႇ၊- 20ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သုင်းမႃႉ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ၶဝ် လႄႈ ပဵၼ် သြႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ပိင်ႇၺႃႇ တင်းလၢႆ ဝႃႈၼႆ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ မႂ်း ယုမ်ႇ ဝႃႈ ၼႂ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ မႂ်း မီး ပၵ်း မီး ပိူင် တၢင်း ႁု ဢိၵ်ႇတင်း သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ယူႇ ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 21ပေႃး ပဵၼ် ၼၼ် မႂ်း သင်ႇ သွၼ် ပိူၼ်ႈ လႄႈ သမ်ႉ ဢမ်ႇ သင်ႇ သွၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁိုဝ်း။ မႂ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ လၵ်ႉ ၶူဝ်း ပိူၼ်ႈ" ဝႃႈၼႆ သေယဝ်ႉ၊တူဝ် မႂ်း သမ်ႉ ၸၢင်ႈ လၵ်ႉ ပိူၼ်ႈ ႁိုဝ်း။- 22မႂ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ၵူတ်ႉ ၽူဝ် ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ" ဝႃႈၼႆ သေယဝ်ႉ၊တူဝ် မႂ်း သမ်ႉ ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ ႁိုဝ်း။ မႂ်း လီ ႁင်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၽြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မႂ်း သမ်ႉ ၸူၼ် ဢဝ် ၶူဝ်း ၵျွင်း ၶဝ် ႁိုဝ်း။- 23မႂ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼႂ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ၊မႂ်း သမ်ႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် တြႃး ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ယႃႉ မုၼ်သရေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း။- 24ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၸင်ႇ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႂ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၼႆႉ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် သႄႉသွမ်း လၢတ်ႈ ပူၼ်ႉလိူဝ် ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ 25ပေႃး မႂ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ မီး ဢၵျူဝ်း ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မႂ်း ပူၼ်ႉလိူဝ် တြႃး ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ယဝ်ႉ။- 26ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင်။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပေႃး ၶဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း မၢတ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 27ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင်၊ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁဵတ်း ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် သေ ဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း မီး တြႃး ၸဝ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ သမ်ႉ ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၵျူး၊ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ။ တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တီႈ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 29ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢၼ် ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် မၼ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ တၢင်း ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ပၼ် လႄႈ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း၊ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ယွင်ႈယေႃး ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် ပႂ်ႉထွမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယွင်ႈယေႃး ၵူၺ်း ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\