Romans 4

1ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁိုဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ မႃး။- 2ပေႃး မၼ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ မၼ်း ၸိုင်၊မၼ်း မီး လွင်ႈ တႃႇ တေ ဢုပ်ႇ ယွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လႆႈ ဢုပ်ႇ ယွင်ႈ တူဝ် မၼ်း ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။- 3ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 4ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် တၵ်း လႆႈ ငိုၼ်း ၵႃႈႁႅင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ ငိုၼ်း ၵႃႈႁႅင်း ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၶွင်ၽၢၵ်ႇ လၢၵ်ႈသွင်ႇ လႄႈ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ငိုၼ်း ၵႃႈ ၸၢင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ထိူၵ်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ဢိင်ပိုင်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းႁဵတ်း တူဝ် မၼ်း လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽေႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပိူင်ႈ လွႆး ၽြႃး တြႃး ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 6ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈ မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇ ဢိင် တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ ၸမ်ႉ။ 7"ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇ ၶႂၢင်း ပၼ် ဢပျတ်ႈ ၶဝ် လႄႈ ႁူမ်ႇ ပၼ် တၢင်းၽိတ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ 8ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢမ်ႇ တွင်း ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ၊ လွင်ႈ တၢင်းၽိတ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 9မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ ဢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပႃး ႁိုဝ်း။ ႁဝ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 10ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ မၼ်း မိူဝ်ႈလႂ်။ ဢွၼ်တၢင်း မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ဝၢႆး လင် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ဝၢႆး လင် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 11တၢင်း ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တၼ်းသိၵ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁဵတ်း ၼင်ႇ ၼႆ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ပေႃႈ ၸႃႇတိ ဝိၺိၺ်ႇ တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပိၵ်ႉသမ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် သေၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ မၼ်း ၵေႃႈ လႆႈ ပဵၼ် ပေႃႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ၊မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ပႆ ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ပေႃႈ ႁဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လႆႈ ပႆ ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၵတိ ဝႆႉ တီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်း ဝႃႈ၊ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မိူင်း ၶူင်းၵၢင် ၼႆႉ ပဵၼ် ဢမူၺ်ႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၵတိ ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပၼ် ၵတိ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ဢေႃႈ။- 14လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊တြႃး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း လႄႈ ၵႂၢမ်း ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ယဝ်ႉ။- 15ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ဢမ်ႇ မီး ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸိုင်၊ဢပျတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ပူၼ်ႉလိူဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး။ 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵတိ ၸဝ်ႈ တႄႇ ၼိူဝ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵတိ ၸဝ်ႈ တၵ်း ပဵၼ် ၶိူင်ႈ ဢႃႇမႃႉၶၢမ်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈ ဢဝ် ၶၼ် ပၼ် တီႈ လုၵ်ႈလၢၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸႃႉၸဵမ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ပၼ် တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ပဵၼ် ပေႃႈ ၸႃႇတိ ဝိၺိၺ်ႇ တီႈ ႁဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ၊- 17ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် ယွင်ႈ တၢင်ႇ မႂ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ပေႃႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ၊" တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လႆႈ ပဵၼ် ပေႃႈ ႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၵတိ ၸဝ်ႈ၊ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ မီး ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵတိ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ မုင်ႈမွင်း ယူႇ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ တေ ပဵၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ပဵၼ် "ပေႃႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼမ်ၼႃႇ" မႃး၊မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႂ်း တၵ်း ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဝူၼ်ႉ တူၺ်း တူဝ် မၼ်း၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဝႃႈ ဢသၢၵ်ႈ မၼ်း ၸမ် ထူၼ်ႈ ပၢၵ်ႇ ပီ ယဝ်ႉ လႄႈ တူဝ် မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝူၼ်ႉ တူၺ်း မေး မၼ်း ၸႃႇရႃႇ၊ၵေႃႈ ပဵၼ် မႄႈယိင်း မၼ် ဝႆႉ သေၵေႃႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ သုတ်ႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း ၵႂႃႇ။- 20မၼ်း ယင်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ယူႇ သေ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ထၢင်ႇ ၽိတ်း ၼိူဝ် ၵတိ ၸဝ်ႈ လႄႈ ယင်း ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း မၼ်ႈၶိူင်ႇ ဢေႃႈ။- 21မၼ်း ယုမ်ႇ တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၵတိ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ "မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ" ဢေႃႈ။- 23ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ "မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈ တေႃႇ" ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 24ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ႁဝ်း ၵေႃႈ တႅမ်ႈ ပႃး ဢေႃႈ။ ပေႃး ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း "မၢတ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ" ဢေႃႈ။- 25ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း လႄႈ သမ်ႉ လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း သိုဝ်ႈ တေႃႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\