Romans 8

1ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ယဝ်ႉ။- 2လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တြႃး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ပွႆႇ ၵဝ် လွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ဢပျတ်ႈ တြႃး ဢိၵ်ႇတင်း တြႃး တၢင်းတၢႆ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ပၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ပွင်ႁဵတ်း ပၼ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵျွ မႃး ၼႂ်း ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ မီး ဝူတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သေယဝ်ႉ သမ်ႉ ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၵႃႈၼိူဝ် ဢပျတ်ႈ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 4ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ၊ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ပူင် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼႂ်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 5လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ၸႂ်ထိုင် ၸပ်းၸွႆး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ၸႂ် ၶဝ် ၸပ်းၸွႆး ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 6ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်းတၢႆ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ ဢေႃႈ။- 7လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ တီႈ တႄႉ မၼ်း မၼ်း ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် သေၵေႃႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် လႆႈ။- 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် လႆႈ ဢေႃႈ။ 9ပေႃး ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း သူ တႄႉတႄႉ ၸိုင်၊သူ တိုၼ်း ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း သၽေႃး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ။- 10ပေႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မီး ၵႃႈၼႂ်း သူ ၸိုင်၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ သူ လႆႈ တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢပျတ်ႈ တြႃး သေၵေႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး မၢတ်ႈ သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ႁႂ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ သူ လိပ်း ဢေႃႈ။- 11ပေႃး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ တီႈ တူဝ် သူ ဢၼ် ၸၢင်ႈ လု ၸၢင်ႈ လႅဝ် ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း ထုၵ်ႇၼီႈ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ယဝ်ႉ။- 13ပေႃး သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ တၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး သူ ဢိင် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ်တၢႆ ပႅတ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ တူဝ်ၵႃႇယႃႉ သူ ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ဢေႃႈ။- 14ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ယိပ်း ၸုင် ဢွၼ် သူင်ႇ ပၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ၸႂ်သၽေႃး ၶႃႈ ႁႂ်ႈ ပေႃး လႆႈ ၶိုၼ်း ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ သူ လႆႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊သူ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ႁွင်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢပ်ႉပႃႉ၊ပေႃႈ႟။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 16ႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ႁဝ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 17ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸၢမ်ႇၸႃး ဢမူၺ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢမူၺ်ႇ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸၢမ်ႇၸႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ပေႃး ႁဝ်း ႁူမ်ႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁူမ်ႈ ၶၢမ်ႇ မုၼ်ၽုင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 18ၵဝ် ၶႆႈၸႂ် တူၺ်း လႄႈ ႁု ဝႃႈ ဢၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ယူႇ တေႃႈလဵဝ် တႂ်ႈတႃ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး တီႈ တၵ်း တႅၵ်ႈၼိူင်း လူၺ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ဢၼ် တၵ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး မိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ လႃးလႃး။- 19ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ဝႆႉ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မုင်ႈမွင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၼႄပျႃး လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ဝႆႉ တင်းသဵင်ႈ ၼႆႉ လႆႈ တူၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ဢၼတ်ႉတႃႉ တြႃး ၵႂႃႇ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ပဵၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ မီး တီႈ မုင်ႈမွင်း ယူႇ ဝႃႈ၊- 21ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း တင်းသဵင်ႈ ၼႆႉ၊ဝၼ်း ၼိုင်ႈ တၵ်း လႆႈ လွတ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၸၢင်ႈ ၽွၵ်ႈပျၢၼ်ႇ လုလႅဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ တၵ်း လႆႈ လွတ်ႈ ၸွမ်း ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တီႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်း လွတ်ႈ လႅဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၶိူင်ႈပိူင် လေႃးၵႃႉ တင်းသဵင်ႈ ၼႆႉ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် လူၺ်ႈ တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မႄႈယိင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸမ် တၵ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ၶိူင်ႈပိူင် လေႃးၵႃႉ တင်းသဵင်ႈ ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ဝႃႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ သု ၵျေးၸူး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ႁဝ်း၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း ပႂ်ႉထႃႈ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၶဝ်ႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ပွႆႇ ႁႂ်ႈ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ႁဝ်း လွတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 24ႁဝ်း မီး တၢင်း မုင်ႈမွင်း ၼႆႉ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ႁဝ်း ထူပ်း ႁၼ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈမွင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တၢင်း မုင်ႈမွင်း ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၽူႈလႂ် ယင်း တၵ်း မုင်ႈမွင်း ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 25ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး မုင်ႈမွင်း ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ႁဝ်း ဢမ်ႇ ထူပ်း ႁၼ် ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ ႁဝ်း ၸၢင်ႈ ပႃးၸႂ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 26မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ မႃး ၸွႆႈ ႁဝ်း ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ထုၵ်ႇလီ သူးတွင်း ယွၼ်း ဢၼ် လႂ် ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁု သေၵေႃႈ၊ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢဝ် သူပ်း လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တွင်းပၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 27ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁု တပ်း ပွတ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁုႁၼ် သၽေႃး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ၊တွင်းပၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 28ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵႃႈၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွင် ဢၵျူဝ်း ဢၼ် လီ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ဝႃႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ တၢင်းၵျၢမ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29ၼင်ႇ ႁိုဝ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ တၵ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈတူၼ်ႈ ၼႂ်း ၼွင်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ၸိုင်၊တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁု ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ဝႆႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပုင်ႇႁၢင်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 30ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶိုင် ပွင် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ သမ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် မီး မုၼ်ၽုင်း ဢေႃႈ။ 31ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ႁဝ်း တေ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။ ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ ၽၢႆႇ ႁဝ်း ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တၵ်း ၶတ်း ႁဝ်း လႆႈ။- 32မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ သေလၢႆ လုၵ်ႈ ပႃးလဵဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ၊ယင်း ဢၢပ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ႁဝ်း တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ။ ပေႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ပၼ် ႁဝ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႄႈ တၵ်း ယူႇ လႆႈ ႁိုဝ်း။- 33ၽူႈလႂ် တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ။ တူဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ မၢတ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။- 34ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၽူႈလႂ် တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ၶဝ် လႆႈ။ ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ဢေႃႈ။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၶၢမ်ႇတၢႆ လႄႈ၊တၢႆ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း သေယဝ်ႉ မီး ယူႇ ၽၢႆႇၶႂႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 35ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၽူႈလႂ် တၵ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ။ ၸွင်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၺႃး ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ၊တၢင်း ဢၼ် ယၢပ်ႇၸႂ် ၵိၼ်းၸႂ်၊တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး၊တၢင်း ဢၼ် ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၽၢၼ် ငိုၼ်း ၽၢၼ် ၶမ်း၊တၢင်း ဢၼ် ထူပ်း ၽေး ဢၼ်ႇတရေႇ၊ဢမ်ႇၼၼ် ၽေး တၢင်းတၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း မႅတ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ႁိုဝ်း။- 36ၸွမ်းၼင်ႇ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ယုမ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ထူပ်း ၽေး တၢင်းတၢႆ ၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ဢေႃႈ။ ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်း တီႈ ႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ် တေ ႁႅမ် သူဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸတ်း ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 37ၸိူဝ်း ၼႆႉ တေ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၽၢတ်ႇ သေ မႅတ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၵႃႈၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁဝ်း ၸၢင်ႈ ပႄႉၼႅင်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 38ၵဝ် ယုမ်ႇ တႄႉ လွင်ႈ ဢၼ် ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် တၵ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး သေ မဵဝ်း။ ၸႃႉၸဵမ် တၢင်းတၢႆ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် တင်း ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း သေဢမ်ႇဝႃႈ၊သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၵမ်းလိုၼ်း သေဢမ်ႇဝႃႈ၊- 39မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မိူင်း မရၼႃႉ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ဝႆႉ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် လႂ် သေၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် ၵႂႃႇ သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\