Titus 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊သမ်ႉ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် လႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွႆႈ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ တင်းလၢႆ မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ ႁုၸၵ်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢၼ် ၵိုင်ႇ ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉယမ် ၽြႃး တြႃး ၼၼ်ႉ၊- 2ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တႄႇ ဝႆႉ ၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ပၼ် ၵတိ ဝႆႉ ဝႃႈ၊တေ ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ၼႆႉ တီႈ ႁဝ်း ဝႃႈၼႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၵမ်ႇၽႃႇ တင်းလၢႆ ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 3ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ မၼ်း ထုၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁႂ်ႈ ၵတိ မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈ တႃႇဝုၼ်ႇ ဝႆႉ၊တီႈ ၵဝ် လႄႈ၊ၵဝ် ၵေႃႈ ႁေႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊- 4မီး လိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ထိုင် တိတု၊ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း မီး မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ပၼ် ၵျေးၸူး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ မႂ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 5ၵဝ် ဢဝ် မႂ်း ၵိုတ်း ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵုၼ် ၵရေႇတေႇ၊ႁႂ်ႈ မႂ်း လႆႈ ပွင်ႁဵတ်း ပွင် မႄး ၵႃႈ ဢၼ် ယင်း လူဝ်ႇ ႁဵတ်း လူဝ်ႇ သၢင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ မႂ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵူႈ ဝၢၼ်ႈ ၵူႈ ဝဵင်း တႃႉ။- 6ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး မေး ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သႄႉသွမ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လိူင်း လႄႈ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ပေႃႈ မႄႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သြႃႇ ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၸွမ်း လူၺ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ထိင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ်ပွတ်း၊ၵေႃႉ ဢၼ် မၵ်ႉ လဝ်ႈ မဝ်း ယႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ်ႁၢဝ်ႈ ၸႂ်ၵျၢမ်း၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး လွင်ႈ မၢၵ်ႈမီး ဢၼ် ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸူမ်း ႁပ်ႉ ၶႅၵ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် မၢၼ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ဢဵင်ႇ သရေႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9မၼ်း တၵ်း လႆႈ ယိပ်းၵမ် တြႃး သဵတ်ႈၸႃႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ႁပ်ႉ သွၼ် ဢဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း မေႃ ဢဝ် တြႃး ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ပိူၼ်ႈ သေလႄႈ ၸၢင်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ပႅတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် လႄႈ ဢဝ် ၵႂၢမ်း မဝ်မၢင် ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ႁၢႆႉ လိူဝ် ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သွၼ် ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လူဝ်ႇ ၸွမ်း ထုင်းၸၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႈ ပၢႆ ၼင် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ထုၵ်ႇလီ ဢိုတ်း သူပ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၶဝ် ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး ငိုၼ်း တွင်း သေလႄႈ သင်ႇ သွၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ သွၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ၶွမ်ႈ ပိၼ်ႈ ပႅတ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ပိူၼ်ႈ တင်းႁိူၼ်းတင်းယေး ဢေႃႈ။- 12သြႃႇ မေႃၵႂၢမ်း ၼႂ်း ၵူၼ်း ၵရေႇတေႇ၊ၶဝ် ၼင်ႇ ၵၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယင်း ယၢမ်ႈ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၵူၼ်း ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရေႇတေႇ၊လၢတ်ႈ ပႅတ်ႉ လၢတ်ႈ လႅၼ် သေႇ သေႇ၊ မိူၼ် တူဝ်ထိူၼ်ႇႁၢႆႉ၊ၶၢၼ်ႉ ဢိူၼ် လႄႈ ၵိၼ် ပူၼ်ႉ ၵိၼ် လိူဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 13ဢၼ် မၼ်း လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ဢေႃႈ။- 14ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ၊တၵ်း ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ဢပုမ်ႇ ၵႂၢမ်း လၢႆ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၶႆႈ ၵၼ် ဢုပ်ႇ ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ၸႅတ်ႈ မၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပၼ် ၶဝ် ၼၵ်း ၼၵ်း ၼႃ ၼႃ တႃႉ။- 15ပုၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း၊ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16သူပ်း ၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၶဝ် ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ၊တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၼႄပျႃး ဝႃႈ၊ၶဝ် ထဵင် ပႅတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လီ ႁင်ႈ လီ ၸင်း ၼႃႇ လႄႈ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း သေလႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\