1 KORIŊTI TƖMMA 11

1Ma kɩ kyesi ŋ wɩyaalɩya anɩɩ ŋ mɛ aa kyesi Krisita gɛɛ. 2Ma aa yaa kuwokeri rɛ, abee ma aa kɩ liisi ŋ wɩya saŋa buloŋ, a kɩ tɩŋ wɩya hʋ mɛ ŋ aa kpaa daga ma. 3Amɛ ŋ aa kyɛ dɩ ma gyɩma rɛ anɩɩ Krisita rɛ aa deŋ baal buloŋ nyuu. Haaŋ bala mɛ rɛ aa deŋ ʋ haaŋ nyuu. Amɛ Wɩɩsɩ mɛ rɛ aa deŋ Krisita nyuu. 4Ɛɛwɩya, dɩ baal lɛ kpaa kɩŋ tɔ ʋ nyuu aŋ kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ, koo a kɩ basɩ Wɩɩsɩ wɩya gyamaa tɩyaŋ, ʋ aa we nal hʋ aa deŋ ʋ nyuu hɩɩsɩ tɩyaŋ nɛ gɛɛ. 5Dɩ haaŋ mɛ buloŋ nɛ bɩ kpaa kɩŋ vʋwa tɔ ʋ nyuu, aŋ kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ, koo a kɩ basɩ Wɩɩsɩ wɩya gyamaa tɩyaŋ, ʋ bala rɛ ʋ kɩ we hɩɩsɩ tɩyaŋ gɛɛ. Ʋ kɩɩ gɛɛ anɩɩ ʋ aa fʋma ʋ nyuu. 6Dɩ haaŋ nɛ ko bee kyɛ dɩ ʋ kpa kɩŋ vʋwa tɔ ʋ nyuu, ɛɛ kɛ ma leŋ dɩ ʋ fʋma ʋ nyuu ta. Ʋ aa yaa hɩɩsɩ wɩɩ abee haaŋ aa sɩ ko ʋ nyuu, koo a fʋma ʋ nyuu wɩya, ʋ maga dɩ haaŋ buloŋ kpa kɩŋ vʋwa tɔ ʋ nyuu rɛ. 7Baal kɛ bɩ maga dɩ ʋ kpa kɩŋ tɔ ʋ nyuu, beewɩya Wɩɩsɩ marɩ baal ʋ kɩɩ ʋ Wɩɩsɩ tɩɩ rɛ. Ʋ mɛ rɛ aa daga Wɩɩsɩ gaŋdarɩ. Amɛ haaŋ mɛ rɛ aa daga baal gaŋdarɩ, 8beewɩya haaŋ tɩyaŋ daa Wɩɩsɩ tɩŋa a marɩ baal, amɛ baal tɩyaŋ nɛ ʋ tɩŋa a marɩ haaŋ. 9Ɛɛ hal tɩyaŋ mɛ bɩla, haaŋ wɩya daa tɩŋ Wɩɩsɩ marɩ baal, amɛ baal wɩya rɛ tɩŋ ʋ marɩ haaŋ. 10Wɩɩ no wɩya, abee malɩkasɩ wɩya, haaŋ maga dɩ ʋ kpa kɩŋ vʋwa tɔ ʋ nyuu rɛ a daga anɩɩ ʋ bala rɛ aa deŋ ʋ nyuu. 11Amɛ Krisita sɩya tɩyaŋ, baal bɩ tɩŋa ʋ tɩɩ a lɩɩ ʋ haaŋ hal, haaŋ mɛ bɩ tɩŋa ʋ tɩɩ a lɩɩ ʋ bala hal. 12Wɩɩsɩ aa yaŋ tɩŋ baal tɩyaŋ a marɩ haaŋ gɛɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ haaŋ mɛ kɩ lʋl baal. Amɛ kɩŋ buloŋ lɩɩ Wɩɩsɩ lee rɛ. 13Ma pɩyɛsɩ ma tɩɩ wɩɩ no na weliŋ, dɩ haaŋ nɛ aa kyʋwalɩ Wɩɩsɩ gyamaa tɩyaŋ, aŋ bɩ kpaa kɩŋ vʋwa tɔ ʋ nyuu, ʋ yaa ŋmanɩɩ rɛ? 14Dʋnɩya wɩkanɩya tɩɩ mɛ gba daga anɩɩ ʋ yaa hɩɩsɩ wɩɩ rɛ dɩ baal kaŋ nyupʋŋdoliye. 15Amɛ nyupʋŋdoliye yaa weliŋ kɩna rɛ haaŋ kɛ lee. Wɩɩsɩ kpaa nyupʋŋdoliye tɩya haaŋ dɩ ʋ kaŋ kɩ tɔ ʋ nyuu rɛ. 16Dɩ nal buloŋ nɛ aa kyɛ dɩ ʋ kaŋ wɩɩ no tarɩ, wɩɩ hʋ ŋ kɛ aa sɩ basɩ tɩya ʋ buloŋ nɛ yaa, ŋmanɩɩ kɩdɩgɩ buloŋ bɩl tuwo, ámaa koo Krisitabiisi aa we lee kɩdɩgɩ buloŋ tɩŋa a kɩ kyʋwalɩ Wɩɩsɩ dɩ ŋmanɩɩ no daa. 17Amɛ wɩya no ŋ aa kyɛ dɩ ŋ basɩ tɩya ma lagɩlagɩ no kɛ tɩyaŋ, ma bee lʋga. Beewɩya, ma aa ko laŋŋɩ dɩ ma kyʋwalɩ Wɩɩsɩ buloŋ, ma wɩyaalɩya aa kyogi ma rɛ a baŋ ɛɛ ba aa marɩ ma. 18Wɩɩ hʋ aa we doŋ nɛ nyɛ, ba basɩ tɩya ŋ anɩɩ dɩ mamaa rɛ ko laŋŋɩ dɩ ma kyʋwalɩ Wɩɩsɩ, nyʋʋdɩgɩ aa tuwo ma tɩyaŋ. Ŋ laa di anɩɩ wɩtɩɩ mʋhʋ we wɩɩ no tɩyaŋ nɛ. 19Sige tuwo, ʋ paalɩ maga dɩ ma porigi dɔmɔŋ nɛ, dɩ ba gyɩŋ nala hʋ kɔnɩ aa sɩŋ wɩtɩɩ ŋmanɩɩ hʋ tɩyaŋ. 20Ma aa ko laŋŋɩ, kɩdiiliye hʋ á Tɩɩna Krisita aa baa dɩ á di kɩ liisi ʋ wɩya, ba daa ma aa kɩ di gɛɛ. 21Beewɩya, ma aa ko ko, ma aa bɩ gyegili dɔmɔŋ aŋ kɩ di ma kɩdiiliye. Badɔmɔŋ aa di vɔgɔ rɛ, a nyʋwa sɩŋ bugo, ka badɔmɔŋ mɛ kaŋ losi. 22Bekiŋ wɩɩ rɛ nyɛ! Ma bɩ kaŋ dɩɩsɩ ma aa sɩ wuwo hɔŋ doŋ a di kɩdiiliye aŋ kɩ nyʋwa ma sɩŋ? Koo ma aa kyɛ dɩ ma kʋwasɩ nala hʋ aa laa Yesu wɩya di aŋ kɩ laŋŋɩ rɛ, aŋ leŋ ba nala hʋ aa bɩ kaŋ lee di hɩɩsɩ rɛ? Ɛɛ rɛ ma kɩ kyɛ dɩ ŋ basɩ tɩya ma wɩɩ no tɩyaŋ? Ŋ tɩya ma gyaaŋbiye koo? Aayɩ, ŋ bɩ sɩ tɩya ma gyaaŋbiye. 23Wɩya hʋ á Tɩɩna Krisita tɩɩ aa daga ŋ, ba aa rɛ ŋ mɛ kpa kɩ daga ma nyɛ. Haŋ tebine hʋ, ka dɩ ba na kpa á Tɩɩna Yesu yallɩ, ʋ gyɩ kpaa paanʋʋgaŋ nɛ, 24a kyʋwalɩ Wɩɩsɩ aŋgyʋwasʋ, aŋ kaŋ lɔgɔ aŋ basɩ tɩya ʋ hatɩnna hʋ a baa, "Ŋ teŋbii rɛ nyɛ ŋ kpa kɩ tɩya ma. Ma yaa nyɛ a kɩ liisi ŋ wɩya." 25Ɛɛ tɩɩ rɛ, ba aa dii kɩdiiliye hʋ teŋ, ʋ bɩl kpa nɩɩnyʋwagbaŋbiye abee sɩŋ mɛ aŋ baa, "Nɩɩnyʋwagbaŋbiye no tɩya kɩna rɛ yaa ŋ kyal Wɩɩsɩ aa kpaa we nyʋʋfalɩɩ hʋ tɩya ma. Saŋa kɛ buloŋ dɩ mamaa rɛ ko kɩ nyʋwa ʋ tɩya kɩna, ma nyʋwa a kɩ liisi ŋ wɩya." 26A lɩɩ nyɛ kaŋ kɩ mʋ saŋa hʋ á Tɩɩna aa sɩ mɩɩgɩ ko, dɩ mamaa rɛ ko laŋŋɩ saŋa kɛ buloŋ a kyaŋ paanʋʋ no, aŋ nyʋwa nɩɩnyʋwagbaŋbiye no tɩya kɩna, á Tɩɩna Krisita sʋʋ daŋsɩya rɛ ma kɩ di gɛɛ. 27Ɛɛwɩya, dɩ nal buloŋ nɛ ko kyaŋ á Tɩɩna paanʋʋ no koo a nyʋwa ʋ nɩɩnyʋwagbaŋbiye no tɩya kɩna ɛɛ aa bɩ maga, ʋ tɩɩna yaa wɩbɔŋ nɛ, beewɩya ʋ kaŋ á Tɩɩna teŋbii abee ʋ kyal hʋ kʋwasɩ rɛ gɛɛ. 28Ɛɛwɩya, nal buloŋ maga dɩ ʋ laa sɩya sʋnnɩ ʋ tɩɩ na weliŋ nɛ, aŋ na kyaŋ paanʋʋ hʋ, koo a nyʋwa nɩɩnyʋwagbaŋbiye hʋ tɩya kɩna mɛ. 29Dɩ nal lɛ bɩ sʋnnɩ ʋ tɩɩ na weliŋ a gyɩma anɩɩ paanʋʋ hʋ ʋ aa kyaŋ yaa Krisita teŋbii rɛ, sɩŋ hʋ mɛ yaa ʋ kyal, ka dɩ ʋ na di aŋ nyʋwa, ʋ kaŋ ʋ tɩɩ bagɩna we ŋmaŋ tɩyaŋ nɛ gɛɛ. 30Ma badɔmɔŋ we doŋ aa bɩ sʋnnɩ ba tɩɩ na weliŋ, aŋ kɩ di kɩdiiliye hʋ. Ɛɛ rɛ tɩŋ ma gyeniŋ buloŋ wɩɩlɩ pʋgɩmɩ pʋgɩmɩ, ka ma badɔmɔŋ mɛ sʋba gɛɛ. 31Dɩ ámaa rɛ fa aa laa sɩya sʋnnɩ á tɩɩ na weliŋ aŋ na di kɩdiiliye hʋ, Wɩɩsɩ fa bɩ sɩ leŋ dɩ tʋwara gyʋʋ ma. 32Amɛ Wɩɩsɩ naa dɩ á kyogo rɛ, ɛɛ rɛ tɩŋ ʋ laa sɩya dɔgɩsɩ ma. Beewɩya, ʋ bee kyɛ dɩ ʋ ko kpa ma pɛ dʋnɩya nala hʋ aa bɩ laa Yesu wɩya di tɩyaŋ a di á sarɩya, a kpa kyogisi tɩya ma. 33Ɛɛwɩya, ŋ naabalɩya, dɩ mamaa rɛ ko laŋŋɩ dɩ ma di kɩdiiliye hʋ á Tɩɩna aa baa dɩ á di a kɩ liisi ʋ wɩya, ma gyegili dɔmɔŋ. 34Dɩ losi rɛ kaŋ ma kɩdɩgɩ buloŋ, ʋ di kɩna ʋ dɩya tɩyaŋ, aŋ na ko laŋŋɩɩ hʋ. Ɛɛ rɛ sɩ leŋ dɩ ma ta yaa wɩɩ kyogi ma laŋŋɩɩ tɩyaŋ, dɩ Wɩɩsɩ ko kpa kyogisi tɩya ma. Wɩkaalɩya hʋ kɛ buloŋ, dɩ mɩyaŋ nɛ ko ko, ŋ sɩ daga ma ba ŋmaŋsɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\