1 KORIŊTI TƖMMA 12

1Ŋ naabalɩya, teŋ hʋ ma aa saba tɩya ŋ tɩyaŋ, ma pɩyɛsɩ ŋ bɔnyɛ kɩna hʋ Wiyesi Welii aa kpaa tɩya ma wɩya rɛ. Lagɩlagɩ no, ŋ aa kyɛ dɩ ma gyɩŋ wɩtɩɩ hʋ aa we wɩya no lugo tɩyaŋ nɛ. 2Ma tɩɩ gyɩma anɩɩ saŋa hʋ tɩyaŋ ma fa aa bɩ yaa Krisitabiisi, ma fa nyʋgɩsa rɛ, a fa kɩ marɩ vʋga aa bɩ kaŋ mɩɩbol. 3Ŋ aa kyɛ dɩ ma gyɩma anɩɩ dɩ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ rɛ we nal tɩyaŋ, ʋ tɩɩna bɩ sɩ wuwo basɩ wɩbɔŋ a tɩya Yesu. Nal buloŋ mɛ bɩ sɩ wuwo baa dɩ Yesu rɛ yaa á Tɩɩna, see dɩ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ we ʋ tɩɩna tɩyaŋ. 4Wiyesi Welii hʋ aa kpa bɔnyɛ kɩna iriŋ iriŋ nɛ a tɩya ma amɛ ba buloŋ aa lɩɩ haŋ Wiyesi Welidɩgɩ hʋ dʋŋ lee rɛ. 5Tʋma iriŋ iriŋ yʋga rɛ á tʋma kɩ tɩya Wɩɩsɩ, amɛ Wɩɩdɩgɩ rɛ á tʋŋ ba buloŋ kɩ tɩya. 6Nal buloŋ kaŋ ʋ tʋma rɛ ʋ aa sɩ wuwo tʋma a tɩya Wɩɩsɩ, amɛ Wɩɩsɩ rɛ aa tɩya nal buloŋ dee ʋ kaŋ kɩ tʋŋ tʋma hʋ. 7Nal buloŋ kaŋ ʋ wɩɩ rɛ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ aa kpaa tɩya ʋ, dɩ ʋ kaŋ kɩ pɛ ʋ dɔŋtɩŋsɩ Krisitabiisi tɩyaŋ. 8Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ aa wuwo leŋ nal kɩdɩgɩ kɩ basɩ wɩya bee wɩgyʋŋ nɛ ka kɩdɩgɩ mɛ kɩ basɩ bee gyɩmaa. 9Wɩɩsɩ Wiyesi Welii no tɩɩ rɛ aa wuwo leŋ nal kɩdɩgɩ laa Wɩɩsɩ di weliŋ, a leŋ nal kɩdɩgɩ mɛ kaŋ dee a kɩ tɩɩbɩ wɩɩla tɩmma, 10a leŋ nal kɩdɩgɩ mɛ wuwo kɩ yaa wɩmagɩla, a leŋ nal kɩdɩgɩ mɛ wuwo kɩ basɩ Wɩɩsɩ wɩya, a leŋ nal kɩdɩgɩ mɛ bɩl kaŋ wɩgyʋŋ, a gyɩŋ wɩya hʋ aa lɩɩ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ lee abee wɩya hʋ aa bɩ lɩɩ ʋ lee. Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ aa leŋ nal kɩdɩgɩ mɛ wuwo kɩ basɩ wɩya taakperiye tɩyaŋ nɛ, a leŋ nal kɩdɩgɩ wuwo kɩ daga wɩya hʋ ba aa basɩ taakperiye hʋ tɩyaŋ memii. 11Tʋŋ iriŋ iriŋ noma buloŋ lɩɩ Wiyesi Welidɩgɩ hʋ dʋŋ lee rɛ. Ʋ tɩɩ kyɛrɩ tɩyaŋ nɛ ʋ tɩŋa a kpa wɩ-iriŋ iriŋ no ma a tɩya nal buloŋ. 12Nihuwobiŋ teŋbii yaa kɩdɩgɩ rɛ, aŋ ta kaŋ logiŋgyamaa. Anɩɩ á teŋbii logimo aa yʋga, ka ba buloŋ ko pɛ dɔmɔŋ a yaa teŋdɩgɩ gɛɛ, ɛɛ tɩɩ rɛ Krisita mɛ kɩɩ. 13Nyɛ tɩɩ rɛ á Krisitabiisi mɛ kɩɩ. Á yaa nɩgyamaa rɛ, amɛ á yaa kɩdɩgɩ rɛ. Wiyesi Welidɩgɩ hʋ dee tɩyaŋ nɛ ba fo á buloŋ wɩɩkyʋwalnɩɩ, á nala hʋ aa yaa Gyuuma abee nala hʋ aa bɩ yaa Gyuuma, nala hʋ aa yaa yosi abee nala hʋ aa tɩŋ ba tɩɩ buloŋ. Wɩɩsɩ kpaa ʋ Wiyesi Welidɩgɩ hʋ a we á buloŋ tɩyaŋ nɛ. 14Nihuwobiŋ teŋbii buloŋ bɩ yaa logiŋdɩgɩ dʋŋ. Ʋ kaŋ logiŋgyamaa rɛ. 15Dɩ nihuwobiŋ naaŋ nɛ sii baa, "Ŋ bɩ yaa noŋ, ɛɛ wɩya ŋ bɩ pɛɛ nihuwobiŋ teŋ tɩyaŋ", nyɛ basɩɩ sɩ wuwo leŋ dɩ ʋ bɩ yaa nihuwobiŋ teŋ logiŋ kɩdɩgɩ? 16Dɩ dɩgɩŋ nɛ sii baa "Ŋ bɩ yaa sii, ɛɛ wɩya ŋ bɩ pɛɛ nihuwobiŋ teŋ tɩyaŋ, ʋ nyɛ basɩɩ sɩ wuwo leŋ dɩ ʋ bɩ yaa nihuwobiŋ logiŋ kɩdɩgɩ? 17Dɩ nihuwobiŋ teŋbii buloŋ fa yaa sii dʋŋ, ɛɛ rɛ nihuwobiŋ fa sɩ yaa a kɩ nɩɩ wɩya? Dɩ nihuwobiŋ teŋbii buloŋ mɛ rɛ fa yaa dɩgɩŋ, ɛɛ rɛ ʋ fa sɩ yaa a kɩ nɩɩ sʋwala? 18Amɛ wɩɩ hʋ aa we doŋ nɛ nyɛ, Wɩɩsɩ marɩ nihuwobiŋ logimo buloŋ nɛ a leŋ ba kɩdɩgɩ buloŋ we lee hʋ ʋ aa kyɛ gɛɛ. 19Dɩ nihuwobiŋ teŋbii buloŋ fa yaa logiŋdɩgɩ dʋŋ, ʋ fa sɩ kpere? 20Amɛ wɩɩ hʋ aa we doŋ nɛ nyɛ: nihuwobiŋ teŋbii yaa kɩdɩgɩ dʋŋ nɛ aŋ kaŋ logiŋgyamaa. 21Ɛɛwɩya, sɩɩ bɩ sɩ wuwo basɩ tɩya noŋ anɩɩ noŋ bɩ kaŋ tɔnɔ tɩya ʋ. Ɛɛ tɩɩ rɛ nyuu mɛ bɩ sɩ wuwo basɩ tɩya naasɩ anɩɩ naasɩ bɩ kaŋ tɔnɔ tɩya ʋ. 22Nihuwobiŋ teŋ leye badɔmɔŋ kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ ba bɩ yaa sɩfɩyaŋ kɩna, amɛ dɩ ba aa rɛ tuwo ʋ teŋ tɩyaŋ, ʋ bɩ sɩ wuwo yaa wɩɩ buloŋ. 23Á teŋ leye hʋ á aa bɩɩnɩ anɩɩ ba bɩ yaa sɩfɩyaŋ leye, leye no nyuu tɩyaŋ nɛ á yaŋ kɩ deŋ abee á sɩfɩyaŋ buloŋ. Á leye hʋ mɛ nala aa bɩ maga dɩ ba kɩ na, á aa kaŋ kɩŋ tɔ ba rɛ a kɩ deŋ ba nyuu weliŋ abee á sɩfɩyaŋ buloŋ, amɛ á leye hʋ nala aa naa, ʋ bɩ yaa kparaama dɩ a kɩ deŋ ba nyuu abee sɩfɩyaŋ no iriŋ. 24Wɩɩsɩ tɩɩ rɛ kpaa nihuwobiŋ teŋbii leye buloŋ pɛ dɔmɔŋ, a kpa yohuŋ tɩya leye hʋ á aa bɩɩnɩ ba bɩ yaa sɩfɩyaŋ leye. 25Wɩɩsɩ yaa gɛɛ rɛ dɩ nihuwobiŋ teŋ lɩgyamaa hʋ buloŋ ta gʋl kɩ kaa dɔmɔŋ, ka dɩ ba kyɩl dɔmɔŋ wɩya a maga dɔmɔŋ. 26Dɩ nihuwobiŋ logiŋdɩgɩ rɛ ko kɩ na tʋwara, ʋ teŋ lɩkaalɩya hʋ buloŋ mɛ aa we haŋ tʋwara hʋ tɩyaŋ nɛ, dɩ ba aa rɛ bɩl bigisi nihuwobiŋ teŋ logiŋdɩgɩ, ʋ teŋ leye buloŋ tenni mɛ aa fɩyɛlɩ rɛ. 27Ma buloŋ pɛɛ dɔmɔŋ a yaa Yesu teŋbii rɛ. Ma kɩdɩgɩ buloŋ yaa ʋ teŋbii logiŋ kɩdɩgɩ rɛ. 28Ɛɛwɩya, á Krisitabiisi tɩyaŋ, Wɩɩsɩ kpaa nala buloŋ we bolo bolo tɩyaŋ nɛ: Nala hʋ aa laa sɩya rɛ yaa Yesu kpambɩsɩ hʋ. Nala aa tɩŋ ba tɩyaŋ nɛ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala. Nala hʋ mɛ aa tɩŋa rɛ yaa nala hʋ aa daga nala Wɩɩsɩ wɩya, abee nala hʋ mɛ aa yaa wɩmagɩla abee nala hʋ mɛ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ aa kpaa dee tɩya ba kɩ tɩɩbɩ wɩɩla tɩmma, abee nala hʋ aa pɛ nala tɩyaŋ, abee sɩlaala hʋ aa laa nala sɩya kɩ deŋ ba nyuu, abee nala aa basɩ wɩya taakperiye tɩyaŋ. 29Ɛɛ kɛ, Krisitabiisi buloŋ nɛ yaŋ yaa Yesu kpambɩsɩ? Koo ba buloŋ nɛ yaa Wɩɩsɩ tɩŋdaala, koo nala hʋ aa daga nala Wɩɩsɩ wɩya. Ba buloŋ nɛ kaŋ dee a kɩ yaa wɩmagɩla? 30Koo ba buloŋ nɛ kaŋ dee a kɩ tɩɩbɩ wɩɩla tɩmma. Ba buloŋ nɛ wuwo kɩ basɩ wɩya taakperiye tɩyaŋ? Koo ba buloŋ nɛ wuwo kɩ gyɩŋ taakperiye hʋ memii? 31Ɛɛwɩya, ma yaa sɩfɩyaŋ kɩ kyɛ bɔnyɛ kɩna hʋ Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ aa kpaa kɩ tɩya nala. Amɛ ŋ yaŋ sɩ daga ma ŋmanɩɩ hʋ aa baŋ ŋmaŋsɩ buloŋ dɩ ma kɩ tɩŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\