1 KORIŊTI TƖMMA 16

1Lagɩlagɩ no, ŋ aa kyɛ dɩ ŋ basɩ molbiye hʋ ma aa kyɛ dɩ ma kɩyɛsɩ, dɩ ba kaŋ mʋ pɛ Wɩɩsɩ nala aa we Gyudɩya paalʋʋ tɩyaŋ wɩya rɛ. Ɛɛ hʋ ŋ aa daga Krisitabiisi hʋ aa we Galetiya paalʋʋ tɩyaŋ dɩ ba kɩyɛsɩ molbiye hʋ, ma mɛ yaa gɛɛ. 2Alahadi kyɛɛ kɛ buloŋ, molbiye hʋ ma kɩdɩgɩ buloŋ aa tʋma a na yɔbɔ hʋ paga tɩyaŋ, nal buloŋ lɩɩ maga gɛɛ ɩ aa wuwo dɩ ba kpa kɩ biŋ. Dɩ mɩyaŋ nɛ ko ko, ma bɩl bɩ sɩ kɩ kɩyɛsɩ molbiye. 3Dɩ mɩyaŋ nɛ ko ko, ŋ sɩ sabɩ teŋ tɩya nala hʋ ma aa sɩ lɩɩ, a daga nala hʋ iriŋ ba aa yaa dɩ ba kaŋ molbiye hʋ ma aa kɩyɛsa a yaŋ bee teŋ hʋ a mʋ tɩya Krisitabiisi hʋ aa we Gyerusalɛm tɩyaŋ. 4Dɩ ʋ rɛ ko maga dɩ ŋ tɩɩ mɛ mʋ, ŋ beel-ba buloŋ sɩ tɩŋ dɔmɔŋ mʋ. 5Dɩ ŋ ko lɩɩ Masidooniya paalʋʋ tɩyaŋ, ŋ sɩ ko na ma, beewɩya ŋ yaa ŋ hakɩla rɛ anɩɩ ŋ sɩ tɩŋ Masidooniya paalʋʋ aŋ na ko ma lee. 6Dɩ mɩyaŋ nɛ ko ko, ŋ sɩ we ma lee a pɩɩsɩ mʋhʋ, kapuwo ŋ sɩ we doŋ dɩ puwo saŋa hʋ mʋ teŋ. Ŋ sɩ we ma lee a mʋ pele saŋa hʋ ŋ bɩl aa sɩ kpa ŋmanɩɩ, dɩ ma kyiyeli ŋ, dɩ ŋ bɩl wuwo mʋ lee hʋ buloŋ ŋ aa sɩ mʋ. 7Ŋ bee kyɛ dɩ ŋ ko na ma nɩma nɩma aŋ parɩ mʋ. Amɛ dɩ Wɩɩsɩ rɛ laa nyʋwa, ŋ fa kyo dɩ ŋ yaa kyɛɛ balɩya rɛ ma lee. 8Ŋ sɩ hɔŋ Ɛfiso tɩyaŋ daha, a mʋ pele kyɛbal hʋ ba aa yɩrɩ Pɛŋtikosi kyɛɛ. 9Beewɩya, abee nala aa yʋga a kɩ tɔ ŋ ŋmanɩɩ buloŋ mɛ, ŋ naa dɩ Wɩɩsɩ suri ŋmanɩɩ tɩya ŋ nɛ dɩ ŋ tʋŋ tʋma aa sɩ kaŋ tɔnɔ yʋga daha. 10Dɩ Timoti rɛ ko ko ma lee, ma kana ʋ weliŋ, beewɩya, á beel-ʋ buloŋ nɛ aa tʋŋ Wɩɩsɩ tʋma hʋ. 11Ma ta ko kɩ yaa ʋ sɩgyʋʋ-wɩya. Ma pɛ ʋ tɩyaŋ dɩ ʋ vala ŋmanɩɩ hʋ abee laaŋfɩya, aŋ mɩɩgɩ ko ŋ lee. Beewɩya, ŋ aa gyegili ʋ bee á nɩmmabalɩya hʋ badɔmɔŋ nɛ daha. 12Ka á nɩɩnabiye Apolo mɛ, ŋ sʋla ʋ rɛ weliŋ dɩ ʋ bee á nɩmmabalɩya hʋ badɔmɔŋ ko na ma. Amɛ ʋ bɩ bɩɩna anɩɩ ʋ sɩ wuwo na ŋmanɩɩ ko lagɩlagɩ no. Ɛɛwɩya, dɩ ʋ rɛ ko na ŋmanɩɩ saŋa hʋ buloŋ, ʋ sɩ ko na ma. 13- 14Ma pɔ ma tɩɩma weliŋ, a kaŋ wɩya hʋ ma aa laa di weliŋ. Ma kaŋ bembiduwo a leŋ dɩ ma Wɩɩsɩ laadii deye. Ma yaa wɩɩ buloŋ bee kyori. 15Ŋ naabalɩya, ka ma gyɩma anɩɩ Sɩtɩfanasɩ bee ʋ dɩya nala rɛ laa sɩya laa Yesu Krisita wɩya di Akaaya paalʋʋ tɩyaŋ. Ba kpaa ba tɩɩ we Wɩɩsɩ tʋma tɩyaŋ nɛ, a kɩ kyiyeli Wɩɩsɩ nala mɛ weliŋ. 16Ŋ aa sʋla ma, ŋ naabalɩya, ma kɩ tɩŋ nitesi no abee ba tʋŋtʋnnɩ dɔŋtɩŋsɩ buloŋ nyʋwa. 17Ŋ teŋ fɩyɛlɩ rɛ weliŋ abee Sɩtɩfanasɩ, Fɔɔtunaatusɩ abee Akayikusɩ aa ko ŋ lee. Ba aa rɛ laa ma nyuu daha. 18Ba leŋ ŋ teŋ polli rɛ anɩɩ ba aa leŋ ma tenni mɛ polli gɛɛ. Ʋ maga dɩ ma kɩ tɩya nala no iriŋ gyɩrɩma rɛ. 19Krisitabiisi hʋ aa we Esɩya paalʋʋ tɩyaŋ aa kyʋwalɩ ma. Akula abee Pirisila, abee Krisitabiisi hʋ aa laŋŋɩ ba dɩya tɩyaŋ baa dɩ ŋ kyʋwalɩ ma weliŋ á Tɩɩna Yesu feŋ tɩyaŋ. 20Á nɩmmabalɩya hʋ buloŋ aa we daha mɛ aa kyʋwalɩ ma. Ma kɩ kyʋwalɩ dɔmɔŋ abee teŋfɩyɛlʋʋ akuu ma aa yaa nɩmmabalɩya wɩya. 21Lagɩlagɩ no, mɩyaŋ Pɔɔl, ŋ tɩɩ rɛ aa sabɩ wɩɩ no, "Ŋ aa kyʋwalɩ ma." 22Dɩ nal buloŋ nɛ bɩ kyo á Tɩɩna Krisita, Wɩɩsɩ sɩ dɔgɩsɩ tɩɩna. Maranaata! (Ʋ memii rɛ yaa, á Tɩɩna Krisita ko!) 23Á Tɩɩna Yesu Krisita lahɔrʋmɔ tɩyaŋ ma hɔŋ abee laaŋfɩya. 24Ŋ kyo ma buloŋ nɛ á Tɩɩna Yesu Krisita feŋ tɩyaŋ. Amɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\