1 KORIŊTI TƖMMA 4

1Ma maga ma kpa ma anɩɩ á yaa Krisita tʋŋtʋnna rɛ, Wɩɩsɩ kpa ʋ wɩya hʋ aa yaa wɩfaŋɩya a we á nosi tɩyaŋ. 2Nal hʋ buloŋ ba aa kpaa kɩna we ʋ nosi tɩyaŋ, ʋ maga dɩ ʋ kɩ deŋ ba nyuu abee wɩtɩɩ rɛ. 3Ŋ sɩya tuwo dɩ mamaa koo nal kɩdɩgɩ buloŋ kana ŋ kɩ di sarɩya. Ŋ tɩɩ mɛ gba bɩ kana ŋ tɩɩ kɩ di sarɩya wɩɩ no tɩyaŋ. 4Ŋ tɩbɩɩna buloŋ kyaana rɛ. Amɛ ŋ bɩ sɩ wuwo baa ŋ bɩ kaŋ wɩkyogii. Á Tɩɩna Yesu Krisita dʋŋ nɛ aa di ŋ sarɩya a na dɩ ŋ kaŋ wɩkyogii koo dɩ ŋ bɩ kaŋ wɩkyogii. 5Ɛɛwɩya, ma ta kaŋ nal buloŋ di sarɩya dɩ saŋa hʋ á Tɩɩna Yesu Krisita aa sɩ ko ha bɩ pele. Dɩ ʋ rɛ ko mɩɩgɩ ko, wɩya hʋ buloŋ nala aa faŋa kɩ yaa, ʋ sɩ leŋ dɩ ba buloŋ ko lɩɩ lɩgyalɩɩ. Nala tɩbɩɩna buloŋ ba aa kana mɛ sɩ ko lɩɩ lɩgyalɩɩ ka dɩ Wɩɩsɩ bigisi nal buloŋ a maga gɛɛ ʋ tɩɩna aa tʋma maga haŋ kyɛɛ hʋ. 6Ŋ naabalɩya, ma wɩya rɛ tɩŋ ŋ kpa wɩya no a magɩsɩ gɛɛ ŋ bee Apolo aa kɩya. Ŋ aa kyɛ dɩ ma wuwo tɩŋ gɛɛ tɩyaŋ nɛ a gʋnnɩ wɩya hʋ ba aa saba Wɩɩsɩ Teŋ tɩyaŋ a baa, "Ma ta tɩŋ wɩɩ buloŋ a lɩɩ wɩya hʋ aa we Wɩɩsɩ Teŋ hʋ tɩyaŋ hal." Ɛɛ rɛ sɩ leŋ dɩ ma ta lugisi nala badɔmɔŋ kɩ bigisi, aŋ kpa sii gyʋʋ badɔmɔŋ. 7Kɩbee rɛ basɩ tɩya ma anɩɩ ma kyo kpɩya ma dɔŋtɩŋsɩ rɛ? Bekiŋ nɛ ma kana dɩ Wɩɩsɩ daa kpaa tɩya ma? Bee rɛ yaŋ tɩŋ ma kɩ daga ma tɩɩ abee kɩna hʋ ma aa kana anɩɩ Wɩɩsɩ daa kpaa ba tɩya ma? 8Ma kɛ lee, ma teŋ kaŋ ma kɩkyɛɛlɩya buloŋ nɛ? Ma teŋ bɩrɩmɩ kɩna tɩmma rɛ, a teŋ bɩrɩmɩ kuworo, ka á kɛ ha yaa nɩwaasɩma? Wɩtɩɩ, á fa kyo dɩ ma kɔnɩ dɩ koro rɛ, dɩ á beel-ma buloŋ fa yaa kuworo. 9Ŋ kɛ lee, ʋ kɩɩ gɛɛ anɩɩ Wɩɩsɩ baa dɩ á nala hʋ aa yaa Krisita kpambɩsɩ yaa nɩfʋŋɩsɩya rɛ. Á kɩɩ gɛɛ rɛ anɩɩ á aa yaa wɩɩ kyogi, a maga dɩ ba kpʋ ma gyamaa tɩyaŋ dɩ dʋnɩya nala abee malɩkasɩ buloŋ na ma. 10Krisita wɩya, á yaa bambugo rɛ, ka ma kɛ baa ma kaŋ wɩgyʋŋ nɛ akuu ma bee Krisita a yaa kɩdɩgɩ wɩya. Á yaa nɩtaaga rɛ, aŋka ma kɛ yaa gaduwogo. Nala kɩ deŋ ma waasʋ, aŋ kɩ tɩya ma kɛ gyɩrɩma. 11A kaŋ kɩ ko gyɩnaŋ no sii bʋwaŋ, losi abee nɩɩnyʋwasɩ aa kaŋ ma rɛ, á kɩ laalɩ gakɔsʋŋsɩ, ba kɩ ŋmaa ma kɩŋkaŋ, á gɔllɩ baarɩ kɩ baŋ. 12Á aa tʋŋ nɛ abee sɩfɩyasɩ dɩ á pɛ á tɩɩ tɩyaŋ. Dɩ nala rɛ basɩ wɩbɔmɔ tɩya ma, á kɛ aa sʋla Wɩɩsɩ tɩya ba rɛ, dɩ ba aa rɛ aa dɔgɩsɩ ma mɛ, á aa kaŋ kenyiri rɛ. 13Dɩ ba aa rɛ aa kyogi á feŋ mɛ, á kɛ aa kɩ basɩ wɩweliye rɛ ba lee. Abee gyɩnaŋ, ʋ kɩɩ gɛɛ anɩɩ ámaa rɛ yaa dʋnɩya no buloŋ nɩtɔɔnɩ. 14Ma yaa ŋ biikyooliye rɛ. Ɛɛwɩya, ŋ bɩ sabɩ wɩya no kɩ tɩya ma dɩ ŋ we ma hɩɩsɩ tɩyaŋ, amɛ ŋ aa kyɛ dɩ ŋ kyagɩlɩ ma rɛ. 15Dɩ mamaa rɛ kaŋ sɩlaala tusi fi mɛ dɩ ba kɩ daga ma Krisita wɩya, amɛ kuwo dɩgɩ dʋŋ nɛ ma kana. Mɩyaŋ nɛ yaa ma kuwo Yesu Krisita tɩyaŋ, akuu ŋ aa basɩ Wɩɩsɩ wɩweliye hʋ tɩya ma wɩya. 16Ɛɛwɩya, ŋ aa sʋl ma rɛ gyaaŋgyaaŋ buloŋ dɩ ma kɩ kyesi ŋ wɩyaalɩya. 17Ɛɛ wɩya rɛ tɩŋ, ŋ kɩ tɩŋ Timoti dɩ ʋ ko ma lee. Ʋ yaa ŋ biikyoolii rɛ, a kaŋ wɩtɩɩ mɛ á Tɩɩna Krisita ŋmanɩɩ tɩyaŋ. Ʋ sɩ kɩ liisi ma gɛɛ ŋ aa kɩya Yesu Krisita ŋmanɩɩ tɩŋɩɩ tɩyaŋ, abee gɛɛ ŋ aa kpaa wɩya no tɩɩ a kɩ daga Krisitabiisi lee kɛ buloŋ ŋ aa mʋwa tɩyaŋ. 18Ma badɔmɔŋ mɩɩgɩ kaŋ dagɩŋtɩɩ rɛ kɩŋkaŋ, aŋ yeŋŋi anɩɩ ŋ sɩ ko na ma. 19Amɛ dɩ Wɩɩsɩ rɛ laa nyʋwa, ŋ bɩ sɩ pɩɩsɩ ka dɩ ŋ ko na ma. Dɩ mɩyaŋ nɛ ko ko, ŋ bee kyɛ dɩ ŋ nɩɩ dagɩŋtɩɩ tɩmma no wɩbasɩya dʋŋ, amɛ ŋ sɩ kɩ kyɛ dɩ ŋ gyɩŋ dee hʋ ba aa kana. 20Wɩɩsɩ koro hʋ bɩ sɩŋ nihuwobiŋ wɩbasɩya tɩyaŋ, Wɩɩsɩ dee tɩyaŋ nɛ ʋ sɩŋ. 21Ŋ aa kpaa kyapɩya ko vɩɩrɩ ma abee ŋ aa kaŋ kyori abee sɩfɩyala ko ma lee, ba tɩyaŋ kɩbee rɛ ma kɩ kyɛ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\