1 KORIŊTI TƖMMA 5

1Ba basɩ tɩya ŋ nɛ anɩɩ nala we ma tɩyaŋ a kɩ yaa sɔŋsɔŋ wɩya. Wɩɩ hʋ lɔrɔ rɛ kɩŋkaŋ, beewɩya nala hʋ aa bee kyʋwalɩ Wɩɩsɩ mɛ gba paalɩ bɩ sɩ laa nyʋwa yaa gɛɛ. Ba baa dɩ nal kɩdɩgɩ we ma tɩyaŋ a kaŋ ʋ kuwo haaŋ kɩ pɩŋ. 2Ka ma ha kɩ daga ma tɩɩ! Ʋ fa maga ma leŋ ma tɩsɩ kyogi rɛ, ka dɩ ma lɩɩ nal hʋ aa yaa gɛɛ a ta ma tɩyaŋ. 3Mɩyaŋ, abee ŋ aa tuwo ma tɩyaŋ nyɛ mɛ, amɛ ŋ hakɩla kɛ tɩyaŋ, ŋ we ma tɩyaŋ nɛ. Á Tɩɩna Yesu dee tɩyaŋ, ŋ kɛ teŋ dii nal hʋ aa yaa wɩbɔŋ no sarɩya rɛ, a kpa kyogisi tɩya ʋ anɩɩ ŋ aa we ma tɩyaŋ. 4Dɩ mamaa rɛ ko laŋŋɩ á Tɩɩna Yesu feŋ tɩyaŋ, ŋ hakɩla tɩyaŋ, ŋ mɛ aa we ma tɩyaŋ nɛ, á Tɩɩna Yesu Krisita dee mɛ we ma tɩyaŋ. Ɛɛ wɩya 5ma kpa baal no we Sɩtaanɩ nosi tɩyaŋ, dɩ ʋ dɔgɩsɩ ʋ teŋbii, ka dɩ Wɩɩsɩ laa ʋ dʋma kɛ ta kyɛɛ hʋ á Tɩɩna Krisita aa sɩ mɩɩgɩ ko. 6Ɛɛ hʋ ma aa daga ma tɩɩ hʋ bɩ weliye. Ma bɩ gyɩma anɩɩ sɩbʋl mʋhʋ rɛ ba aa kpa we paanʋʋ muŋ tɩyaŋ, ka ʋ sii pʋwarɩ a yʋga gɛɛ? 7Ma lɩɩ sɩbʋlbɩnɩɩ hʋ aa yaa wɩbɔŋ a ta ma tɩyaŋ. Ɛɛ rɛ sɩ leŋ dɩ ma yaa tɩpʋlʋŋ tɩmma, a kɩɩ gɛɛ anɩɩ paanʋʋ muŋfalɩɩ ba aa bɩ wee sɩbʋl. Nyɛ rɛ ma maga dɩ ma kɩɩ, beewɩya, Krisita, á Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal Pebiye hʋ rɛ ba kaŋ kpʋ a sʋla Wɩɩsɩ á wɩya. 8Ɛɛwɩya, ma ta leŋ dɩ á di á Dɩɩsɩ-parɩ-banɩɩ Kyɛbal hʋ abee paanʋʋ hʋ aa kaŋ sɩbʋlbɩnɩɩ. Sɩbʋlbɩnɩɩ no rɛ yaa wɩbɔmɔ abee tahaa. Amɛ ma leŋ dɩ á gbɩyalɩ abee paanʋʋ hʋ aa bɩ kaŋ sɩbʋl. Paanʋʋ no rɛ yaa wɩtɩɩ abee tɩpʋlʋŋ. 9Teŋ hʋ ŋ gyɩ aa saba tɩya ma tɩyaŋ, ŋ gyɩ basɩ tɩya ma a baa dɩ ma lɩɩ ma tɩɩ nala hʋ aa yaa sɔŋsɔŋ wɩya tɩyaŋ nɛ. 10Ŋ bɩ baa ma ta kɩ laŋŋɩ dʋnɩya nala aa yaa bisiŋ wɩya tɩyaŋ, koo nala hʋ aa kaŋ tɩbal, koo gaala, koo vʋgɩmarɩla tɩyaŋ. Dɩ mɩyaŋ nɛ baa ma ta kɩ laŋŋɩ nala no tɩyaŋ, ɛɛ kɛ ma bɩ sɩ we dʋnɩya no tɩyaŋ. 11Amɛ wɩɩ hʋ ŋ aa basa rɛ nyɛ: Ma ta kaŋ ma tɩɩ mʋ mal nal hʋ aa baa dɩ ʋ laa Wɩɩsɩ wɩya di rɛ aŋ kɩ yaa sɔŋsɔŋ wɩya, koo a kaŋ tɩbal, koo a kɩ marɩ vʋga, koo a gɔllɩ kɩ kyogi nala fene, koo a yaa sɩnyʋwal, koo a yaa gaal. Ʋ bɩ maga dɩ ma bee iriŋ nal no laŋŋɩ di kɩdiiliye mɛ gba. 12Ŋ tʋma daa yaa dɩ ŋ kɩ di nala hʋ aa bɩ yaa Krisitabiisi sarɩya. Wɩɩsɩ rɛ sɩ di ba sarɩya. Amɛ ma kɛ maga dɩ ma kɩ di dɔmɔŋ sarɩya rɛ. 13Beewɩya, Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ ba baa, "Ma lɩɩ nɩbɔŋ buloŋ ta ma tɩyaŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\