1 KORIŊTI TƖMMA 6

1Dɩ ma kɩdɩgɩ rɛ kaŋ wɩɩ abee ʋ dɔŋtɩɩna Krisitabiye, ʋ paalɩ bɩ maga dɩ ʋ tɩɩna kaŋ wɩɩ hʋ mʋ nala hʋ aa bee kyʋwalɩ Wɩɩsɩ lee dɩ ba basɩ. Amɛ ʋ maga dɩ ʋ tɩɩna kaŋ wɩɩ hʋ mʋ Krisitabiisi lee rɛ dɩ ba basɩ marɩ ba dɔmɔŋ. 2Ma bɩ gyɩma anɩɩ Wɩɩsɩ nala rɛ sɩ di dʋnɩya nala buloŋ sarɩya? Dɩ mamaa rɛ yaŋ sɩ di dʋnɩya nala sarɩya, bee rɛ sɩ tɩŋ dɩ ma bɩ wuwo basɩ wɩbiibiisi no kɩ marɩ dɔmɔŋ? 3Ma bɩ gyɩma anɩɩ ámaa Wɩɩsɩ nala rɛ sɩ di malɩkasɩ mɛ sarɩya, aŋ yaŋ ko kɩ deŋ dʋnɩya wɩbiibiisi no nyɛ? 4Ɛɛwɩya, dɩ wɩɩ no iriŋ nɛ ko we ma balɩya paga tɩyaŋ, ʋ bɩ maga dɩ ma aa sii kaŋ mʋ dʋnɩya nala hʋ aa bɩ kaŋ lɩsɩnɩɩ Krisitabiisi sɩya tɩyaŋ, dɩ ba marɩ wɩɩ hʋ tɩya ma. 5Ma wɩɩ no yaa hɩɩsɩ rɛ. Ɛɛ kɛ nɩdɩgɩ mɛ tuwo ma tɩyaŋ a kaŋ wɩgyʋŋ, dɩ wɩɩ rɛ ko we Krisitabiisi balɩya paga tɩyaŋ, dɩ ʋ wuwo basɩ a marɩ ba dɔmɔŋ koo? 6Amɛ dɩ Wɩɩsɩ nala balɩya rɛ ko kaŋ wɩɩ, kɩdɩgɩ aa kaŋ ʋ dɔŋtɩɩna mʋ nala hʋ aa bee kyʋwalɩ Wɩɩsɩ lee rɛ ba laa wɩɩ hʋ basɩ tɩya ba, bee rɛ tɩŋ gɛɛ. 7Ma aa vala kaŋ dɔmɔŋ kɩ mʋ nala lee ba di ma dɔŋtɩŋsɩ sarɩya kɩ tɩya ma gɛɛ, ɛɛ daga anɩɩ ma buloŋ nyʋgɩsa rɛ Wɩɩsɩ ŋmanɩɩ tɩyaŋ. Dɩ nal lɛ yaa wɩɩ kyogi ɩ, bee rɛ tɩŋ ɩ bɩ sɩ wuwo di kenyiri? Dɩ nal lɛ gɩrɩma laa ɩ kɩŋ, bee rɛ tɩŋ ɩ bɩ sɩ wuwo leŋ kɩŋ hʋ tɩya ʋ? 8Amɛ ma tɩɩ gʋla yaa wɩya kɩ kyogi dɔmɔŋ nɛ, a firimi kɩ laa dɔmɔŋ kɩna mɛ. Ma dɔŋtɩŋsɩ Krisitabiisi rɛ gba ma kɩ yaa gɛɛ. 9Wɩtɩɩ rɛ ŋ basɩ kɩ tɩya ma. Ma ta kɩ mʋrɩ ma tɩɩ. Beewɩya, ma bɩ gyɩma anɩɩ nɩbɔŋ buloŋ bɩ sɩ wuwo gyʋʋ Wɩɩsɩ koro hʋ? Nala hʋ aa yaa sɔŋsɔŋ wɩya, koo nala hʋ aa marɩ vʋga, koo nala hʋ aa gɔllɩ kɩ kyɛ nala haana, koo baala koo haana balɩya aa gʋl kɩ kyɛ dɔmɔŋ, 10abee gaala abee tɩbal tɩmma, abee sɩnyʋwala, abee nala hʋ aa kyogi nala fene, abee nala hʋ aa firimi kɩ laa nala kɩna, nala no kɩdɩgɩ buloŋ bɩ sɩ wuwo gyʋʋ Wɩɩsɩ koro hʋ tɩyaŋ. 11Ma badɔmɔŋ fa aa yaa wɩya no rɛ. Amɛ Wɩɩsɩ sasɩ ma wɩbɔmɔ ta rɛ. Wɩɩsɩ rɛ tɩŋ ma. Á Tɩɩna Yesu Krisita nyubaanɩŋ, abee á Tɩɩna Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ dee tɩyaŋ, ma bɩrɩmɩ tɩpʋlʋŋ tɩmma rɛ, a bɩ kaŋ wɩkyogii buloŋ Wɩɩsɩ sɩya tɩyaŋ. 12Ŋ kaŋ ŋmanɩɩ rɛ ŋ aa sɩ wuwo yaa wɩɩ kɛ buloŋ ŋ aa kyɛ. Amɛ ŋ wɩyaalɩya buloŋ daa rɛ aa kaŋ tɔnɔ tɩya ŋ. Ŋ kaŋ ŋmanɩɩ rɛ ŋ aa sɩ wuwo yaa wɩɩ buloŋ ŋ aa kyɛ, amɛ ŋ bɩ sɩ leŋ dɩ wɩɩ buloŋ kana ŋ bɩrɩmɩ ʋ yoŋ. 13Kɩdiiliye wɩya rɛ tɩŋ luwol we doŋ, luwol wɩya mɛ rɛ tɩŋ kɩdiiliye we doŋ. Wɩtɩɩ rɛ, amɛ ba buloŋ kaŋ kyɛɛ rɛ Wɩɩsɩ aa sɩ leŋ ba yaa waasʋ. Wɩɩsɩ bɩ kpaa teŋ tɩya nihuwobiŋ dɩ ʋ kaŋ kɩ sɔnnɩ, amɛ ʋ baa dɩ ʋ kaŋ ʋ teŋ a tʋma kɩ tɩya ʋ rɛ. Beewɩya Wɩɩsɩ rɛ tɩŋ ʋ teŋ hʋ mɛ. 14Wɩɩsɩ dee tɩyaŋ nɛ ʋ kyisi á Tɩɩna Krisita sʋʋ tɩyaŋ. Ʋ sɩ kyisi ma mɛ sʋʋ tɩyaŋ. 15Ma bɩ gyɩma anɩɩ ma tenni yaa Krisita teŋ logiŋ kɩdɩgɩ rɛ? Ma bɩɩna anɩɩ ma yaŋ sɩ wuwo kpa Krisita teŋ logiŋ kɩdɩgɩ a mʋ mal gyaŋtɩra teŋ tɩyaŋ koo? Ba mʋra rɛ! 16Koo ma bɩ gyɩma anɩɩ dɩ baal lɛ kaŋ gyaŋtɩra pɩŋ, ba buloŋ bɩrɩmɩ nɩdɩgɩ rɛ? Beewɩya Wɩɩsɩ teŋ tɩyaŋ ba basɩ polli rɛ a baa, "Baal bee ʋ haaŋ sɩ yaa kɩdɩgɩ." 17Ɛɛ tɩɩ rɛ nal hʋ aa kaŋ ʋ tɩɩ mʋ mal á Tɩɩna Krisita tɩyaŋ, ʋ bee Krisita yaa kɩdɩgɩ rɛ ʋ hakɩla tɩyaŋ. 18Ma lɩɩ ma tɩɩ sɔŋsɔŋ tɩyaŋ. Wɩbɔŋ kɛ buloŋ nihuwobiŋ aa yaa, ʋ bee kyogi ʋ teŋ, amɛ nal hʋ buloŋ aa sɔnnɩ, ʋ tɩɩna yaa wɩbɔŋ kɩ kyogi ʋ tɩɩ teŋbii rɛ. 19Ma bɩ gyɩma anɩɩ ma tenni yaa Wɩɩsɩ Wiyesi Welii hʋ ʋ aa kpaa we ma tɩyaŋ dɩya rɛ? Ma bɩ tɩŋ ma tɩɩ. Wɩɩsɩ rɛ tɩŋ ma. 20Wɩɩsɩ kpaa ʋ kyal lɛ a yɔbɔ ma. Ɛɛwɩya, ma kaŋ ma teŋbiye kɩ yaa wɩya hʋ aa fɩyɛlɩ Wɩɩsɩ teŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\